VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

05 23. Renginys Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus Antano Petrausko 2006 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. –V-14 paskelbta, kad TMID prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigia kasmetinė Stanislovo Rapolionio premiją. Jos teikimo tikslas skatinti mokytojų, kultūros ir meno veikėjų literatūrinę veiklą, tautinį ugdymą, istorinės praeities studijavimą Rytų Lietuvoje, etninėse žemėse, užsienio lietuvių gyvenamosiose vietos“.

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos direktorės kabinete prie keleto padėkų. Dešinėje – gimnazijos direktorė Danuta Zuzo,  kairėje – Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas, Stanislovo Rapolionio premijos laureatas Algimantas Masaitis. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Jau 2007 m. paskelbti pirmieji Stanislovo Rapolionio premijos nominantai: Vytautas Dalidka ir Algirdas Kavaliauskas. 2008 m. premijas gavo Antanas Karmonas, Algimantas Masaitis ir Viktorija Lapėnaitė. Paskutinę Stanislovo Rapolionio premiją įteiktą TMID prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gavo Jonas Bajorūnas.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. panaikinus Tautinių mažumų ir išeivijos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Stanislovo Rapolionio premija ėmė rūpintis Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ (pirmininkas Algimantas Masaitis),  2011 m. vasario 10 d. priėmusi nutarimą skirti Stanislovo Rapolionio premiją. Premijos tikslas – skatinti mokytojų, kultūros ir meno veikėjų literatūrinę veiklą, tautinį ugdymą, Pietryčių Lietuvos istorinės praeities studijavimą.

Premijos pradėtos teikti Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje gegužės mėnesį. 2011 m. šią premija gavo Juozas Vercinkevičius,  2012 m. – Valentinas Šiaudinis, 2013 – Antanas Lesys.

2014 m. gegužės 16 d. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje vyko šventė – jau dešimtosios Stanislovo Rapolionio vardo premijos įteikimas šio straipsnio autorei.

Vaizdas iš mokinių rodytos meninės programos

Renginį pradėjusi gimnazijos direktorė Danuta Zuzo pasidžiaugė, kad Stanislovo Rapolionio vardu 1993 m. pavadintai mokyklai, kurios salę puošia S. Rapolionio biustas (skulptorius Konstantinas Bogdanas)  yra didelė garbė, kad čia jau nebe pirmus metus įteikiama kraštiečio S. Rapolionio (1485–1545) vardo premija. O S. Rapolionis svarbus ne tik Eišiškėms, bet ir visai Lietuvai: jis – vienas lietuvių raštijos pradininkų, reformacijos pradininkas Vilniuje, pirmasis Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius. Jo antkapyje (Karaliaučiuje)  įrašas: „Čia guli didis vyras, lietuvių tautos garbė“.

Direktorė D. Zuzo pakvietė pasiklausyti mokinių koncerto, kuris pradėtas pačių mokinių sukurtu himnu.

Baigiamasis mokinių meninės  programos momentas

Grupelė mokinių (vadovai muzikos mokytoja metodininkė Jadvyga Sinkevič ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laima Bandalevičė) poezijos posmais, tekstų žodžiais, dainų melodijomis, kanklėmis atliekama muzika labai jautriai ir glaustai peržvelgė visą Lietuvos istoriją pradėdami nuo Gedimino sapno ir pilies statybos. Mokiniai teigė – „Vilnius pastatytas ant gėlių“ (pamatui nuritintas akmuo neužmušė nekaltos mergaitės, išplėšė iš jos rankų tik gėlių puokštę), skaitė ištraukas iš Gedimino laiškų – kviečiančių įvairius atmatininkus į Vilnių. Mokiniai dainavo ir kalbėjo apie žiaurių ir skausmingą pokario laikmetį. Su gražia viltimi atkeliavo iki nūdienos... Tad klausant mokinių pasirodymo prieš akis kilo mūsų istorijos vaizdiniai...

Stanislovo Rapolionio 2008 m. premijos laureatas Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis kalbėjo apie gražų kraštą Eišiškes, jį garsinusį ir dabar garsinantį Stanislovą Rapolionį. Džiaugėsi, kad jau ketvirti metai premijos įteikiamos nebe Vilniuje, o šioje gimnazijoje. Išvardijo visus Stanislovo Rapolionio premijos laureatus: nuo pirmojo laureato buvusio Stanislovo Rapolionio gimnazijos direktorius, dailės mokytojo metodininko Vytauto Dailidkos iki dešimtosios premijos laureatės. A. Masaitis pažymėjo, kad Stanislovo Rapolionio premiją gavusieji: rašytojai, mokslininkai, mokytojai – visi jie svariai prisidėję prie Pietryčių Lietuvos garsinimo.

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas A. Masaitis kalbėjo apie dešimtosios premijos laureatę, jos atliktus darbus organizuojant „Ryto“ šimtmečio minėjimą, straipsnius periodikoje ir mokslo leidiniuose, pateikė jos mokslinių darbų statistinę apžvalgą.

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas A. Masaitis paskelbė Stanislovo Rapolionio premijos teikimo komiteto (dalyvavo 7)  gegužės 8 d. posėdžio sprendimą (2014 05 08. Nr. 2). Stanislovo Rapolionio premijos teikimo komitetą sudaro dešimt narių: Algimantas Masaitis – pirmininkas, Jonas Vasiliauskas, Kazimieras Garšva, Ramutė Zungailienė, Danguolė Sabienė, Laima Markauskienė, Lolita Mikalauskienė, Vida Dzinkauskienė, Nijolė Balčiūnienė ir Valdas Kuzelis.

Stanislovo Rapolionio gimnazijos direktorė Danuta Zuzo (viduryje) nuoširdžiai dėkoja mokiniams už prasmingą, jautriai atliktą meninę programą. Kairėje programos rengėja  lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laima Bandalevičė; dešinėje – programos rengėja muzikos mokytoja metodininkė Jadvyga Sinkevič

A. Masaitis dešimtosios premijos laureatei įteikė labai gražią plaketę – diplomą „Diplomas. Dr. Aldonai Vasiliauskienei  Stanislovo Rapolionio premijos laureatei už Pietryčių Lietuvos  kultūros ir švietimo sklaidą“. Marijampolis 2014 m. gegužės 16 d., pasirašytą pirmininko Algimanto Masaičio.

Dr. A. Vasiliauskienė nuoširdžiai dėkojo už tokį aukštą jos darbų įvertinimą, papasakojo keletą įspūdžių iš mokslinės bei visuomeninės veiklos.

Laureatę sveikino gimnazijos direktorė Danuta Zuzo.

Dr. A. Vasiliauskienė Stanislovo Rapolionio gimnazijos bibliotekai padovanojo per 10-tį  savo knygų.

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos salėje prie Stanislovo Rapolionio biusto. Stovi iš kairės:  2011 m. Stanislovo Rapolionio premijos laureatas, Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius, gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Jadvyga Sinkevič, 2014 m. Stanislovo Rapolionio premijos laureatė dr. Aldona Vasiliauskienė, pirmasis Stanislovo Rapolionio premijos laureatas Vytautas Dailidka,  gimnazijos direktorė Danuta Zuzo, Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė Nida Poderienė, Stanislovo Rapolionio 2008 m. premijos laureatas, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, verslininkas – mecenatas Mindaugas Vyskupaitis, Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ redaktorė Ilona Januškevičiūtė ir gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Laima Bandalevičė

Laureatę sveikino pirmasis premijos laureatasbuvęs gimnazijos direktorius, dailės mokytojas metodininkas Vytautas Dailidka.

Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) vyriausioji specialistė Nida Poderienė džiaugėsi, kad premijų įteikimo šventėje dalyvauja jau antrą kartą. Pabrėžė premijos esmę – tai darbai atlikti per gyvenimą. Ji iškėlė asmenybių iniciatyvos svarbą – kalbėjo apie S. Rapolionio laikmečio žmogų Abraomą Kulvietį (1510–1545), kurio iniciatyva Lietuvoje (Vilniuje) įkurta pirmoji lietuviška mokykla. N. Poderienė kalbėjo, kad  mokykla išugdė žymių žmonių ir nuo kiekvieno besimokančio šiandieną priklausys kaip bus gyvenama per ateinančius 50 metų. Prasminga, kalbėjo N. Poderienė, kad  Stanislovo Rapolionio premija įteikiama mokykloje, kur vaikai gali gauti visa, kas geriausia.

Sveikino svarbių Lietuvai laikraščių redaktoriai: Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“  vyr. redaktorius, Stanislovo Rapolionio premijos laureatas (2011) ir Lietuvos mokslininkų laikraščio „Mokslo Lietuva“  vyr. redaktorius Gediminas Zemlickas.

Džiugu, kad ir šiame 10-osios Stanislovo Rapolionio premijos įteikime dalyvavo ir  trys šios premijos laureatai: Vytautas Dailidka, Juozas Vercinkevičius ir Algimantas Masaitis.

Lietuvių švietimo draugijos pirmininkas A. Masaitis džiaugiasi, kad į Eišiškes su grupele svečių atvyko tik verslininko – mecenato Mindaugo Vyskupaičio dėka. O jis visada, kai tik reikia kultūros ir švietimo reikalams, aukoja ne tik savo laiką, bet sudaro finansinę galimybę nuvykti į Pietryčių Lietuvos vietoves.

Po oficialaus renginio pedagogai su svečiais ilgai bendravo prie gražaus vaišių stalo ir arbatos bei kavos puodelio.

Atgal