VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

04 11. Europos Komisija pristato Europos Sąjungos PVM sistemos modernizavimo priemones

Europos Komisija pristatė veiksmų planą, kuriame nustatyti dabartinės ES PVM sistemos atnaujinimo būdai, kad ji taptų paprastesnė, geriau apsaugota nuo sukčiavimo ir palanki verslui.

Pagrindiniai šio veiksmų plano elementai:

*Šiais metais Komisija pasiūlys būdų, kaip pagerinti esamas priemones, kuriomis valstybės narės naudojasi keisdamosi informacija apie PVM sukčiavimą, sukčiavimo schemas ir gerąją patirtį.

*Šiais metais Komisija numato modernizuoti nulinio arba lengvatinio PVM tarifų sistemą ir ateityje suteikti valstybėms narėms daugiau lankstumo. Siūlomos dvi galimybės: išlaikyti minimalų standartinį 15 proc. tarifą ir, remiantis valstybių narių teikiama informacija, reguliariai persvarstyti prekių ir paslaugų, kurioms gali būti taikomi lengvatinis tarifas, sąrašą, arba tokį sąrašą panaikinti. Tačiau pasirinkus pastarąją galimybę reikėtų sukurti apsaugos priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias sukčiavimui ir kurios padėtų išvengti nesąžiningos mokesčių konkurencijos bendrojoje rinkoje.

*Šių metų pabaigoje Komisija, įgyvendindama bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, pateiks teisės akto pasiūlymą, kuriuo siekiama modernizuoti ir supaprastinti tarpvalstybinei elektroninei prekybai taikomą PVM.

*2017 m. Komisija pristatys PVM supaprastinimui skirtą dokumentų rinkinį, kuriuo būtų siekiama remti mažų ir vidutinių įmonių augimą ir sudaryti joms palankesnes sąlygas užsiimti tarpvalstybine prekyba.

*2017 m. Komisija ketina pateikti pasiūlymą sukurti galutines bendros Europos PVM erdvės taisykles, pagal kurias tarpvalstybiniai sandoriai būtų toliau apmokestinami paskirties valstybės narės tarifais, tačiau mokesčių rinkimo būdas palaipsniui pasikeistų ir būtų pereita prie labiau nuo sukčiavimo apsaugotos sistemos.

PVM nepriemoka 2013 m. valstybėse narėse siekė beveik 170 mlrd. EUR. Vien dėl tarpvalstybinio sukčiavimo Europos Sąjungoje kasmet prarandama maždaug 50 mlrd. EUR vertės PVM pajamų. Apskaičiuota, kad, pradėjus taikyti būsimą PVM sistemą, dėl tarpvalstybinio sukčiavimo prarandamą sumą būtų galima sumažinti maždaug 40 mlrd. EUR (arba 80 proc.) per metus.

Atgal