VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

10 28. Šilumos ir karšto vandens tiekimo ir apmokėjimo ypatumai

Dr. Antanas Petrauskas

Socialinių problemų analitikas

Šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu, reglamentuoja Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės. Jos yra privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje dirbantiems asmenims.

Šildymo sezono pradžia ir pabaiga

Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro sąlygas, nustato savivaldybės institucija. Jai suteikta teisė priimti sprendimą šildymo sezoną pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko temperatūra yra žemesnė už 10 laipsnių šilumos, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už 10 laipsnių šilumos. Daugiabučių namų savininkai gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant šildymo sezono laikotarpiu gyvenamųjų patalpų oro temperatūrai nustatytų higienos normų – 18-20 laipsnių šilumos. Taigi nusprendus kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga anksčiau pradėti arba vėliau baigti gyvenamojo namo šildymą, namo gyventojai arba valdytojas apie savo sprendimą turi informuoti šilumos tiekėją, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas turi išduoti leidimą namo savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti arba pateikti motyvuotą atsisakymą leisti pradėti gyvenamojo namo šildymą arba jį baigti.

Savivaldybės institucijos nustatytu šildymo sezono laikotarpiu šilumos tiekėjas privalo ją tiekti iki daugiabučio namo įvado nepriklausomai nuo to, ar šildomi, ar nešildomi butai.

Daugiabučio namo (atskirų butų) suvartotas šilumos ir šilumnešio kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Šio namo savininkai savo lėšomis dengia ir šilumos įrenginių remonto, modernizavimo ir visus kitus su jais susijusius darbus.

Pagrindinės šilumos tiekėjo ir vartotojo teisės

Šildymo sezono laikotarpiu šilumos tiekėjas privalo nenutrūkstamai tiekti vartotojams šilumą. Jis taip pat turi teisę ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti pastato butų ir kitų patalpų savininkams priklausančių šilumos įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę.

Pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui – mėnesiui, šilumos tiekėjas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos privalo išrašyti ir pateikti (išsiųsti) vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus.

Vartotojui pateiktame mokėjimo už šilumą pranešime turi būti nurodyta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. Pateiktos informacijos turi pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai.

Atsiskaitymo terminas už šildymą – vienas kalendorinis mėnuo po ataskaitinio laikotarpio. Tuo atveju, kai atsiskaitymo už šilumą dokumentai siunčiami paštu ar kitais būdais, atsiskaitymo terminas yra einamasis mėnuo po atsiskaitymo dokumento gavimo, bet ne mažiau kaip 20 dienų. Šilumos vartotojas turi teisę, informavęs šilumos tiekėją, pratęsti apmokėjimo už šilumą laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau buvo įteiktas mokėjimo už šilumą pranešimas.

Karšto vandens tiekimas ir vartojimas

Karšto vandens vartotojams karšto vandens skaitiklius savo lėšomis įrengia, prižiūri ir atlieka jų metrologinę patikrą karšto vandens tiekėjas. Jis gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius ir su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, jei tik tokių skaitiklių įrengimas yra ekonomiškai pagrįstas ir nedidina karšto vandens kainos vartotojams.

Vartotojui patiektas karšto vandens kiekis per ataskaitinį laikotarpį nustatomas pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Beje, už jų plombų apsaugą ir teisingą eksploatavimą atsako buto savininkas.

Karšto vandens vartotojui pranešus karšto vandens tiekėjui apie ne dėl jo kaltės sugedusį karšto vandens skaitiklį, už suvartotą karštą vandenį per tą laikotarpį, kai karšto vandens apskaita veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio karšto vandens suvartojimo iki gedimo vidurkį buitiniam karšto vandens vartotojui nustatytu karšto vandens tarifu. Bet vartotojui nepranešus apie karšto vandens skaitiklio gedimus iki karšto vandens tiekėjo atstovo atvykimo, atsisakius įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovą patikrinti karšto vandens skaitiklio būklę ir rodmenis, sąmoningai pažeidus karšto vandens apskaitos schemą, karšto vandens tiekėjo sudaryta komisija turi teisę perskaičiuoti vartotojo suvartotą karšto vandens kiekį nuo karšto vandens tiekėjo paskutinės karšto vandens patikros dienos.

Vartotojui nepranešus karšto vandens tiekėjui bute įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenų, suvartoto karšto vandens kiekis už ataskaitinį laikotarpį nustatomas pagal patvirtintas vandens vartojimo normas. Ši nuostata netaikoma tiems vartotojams, kurie prieš išvykdami ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui apie tai raštu informavo karšto vandens tiekėją.

Karšto vandens tiekėjas turi teisę ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti vartotojams priklausančių karšto vandens įrenginių būklę, nuskaityti jų skaitiklių rodmenis, o esant teisiniam pagrindui – sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą vartotojui.

Nenutrūkstamai tiekiant karštą vandenį vartotojams jo temperatūra karšto vandens vartojimo vietoje turi būti ne mažiau kaip 50 ir ne daugiau kaip 60 laipsnių šilumos.

Esant 15 proc. ir daugiau pastato butų karšto vandens skaitiklių rodmenų nesutapimams su karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenimis, karšto vandens tiekėjas privalo ne rečiau kaip kartą per pusę metų atlikti pastate kontrolinius atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų rodmenų patikrinimus.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui – mėnesiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos buitiniams karšto vandens vartotojams turi būti išrašyti ir pateikti (išsiųsti) mokėjimo už karštą vandenį dokumentai. Jų apmokėjimo tvarka analogiška atsiskaitymui už šilumą.

Karšto vandens kiekio matavimo vienetas yra kubinis metras. Apie naujas karšto vandens kainas, kurios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos, karšto vandens tiekėjas turi informuoti viešai vartotojus ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Sankcijos ir išieškojimai

Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui, nesumokėjusiam už šilumą ir (ar) karštą vandenį daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos apmokėjimo dienos, karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas savo iniciatyva turi teisę laikinai sustabdyti arba apriboti karšto vandens tiekimą visiems arba pavieniams karšto vandens vartotojams, įspėjęs ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų.

Nustatytu terminu vartotojui neatsiskaičius už šilumą ir (ar) suvartotą karštą vandenį, gyvenamųjų patalpų savininkui gali būti skaičiuojami 0,02 proc. delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną. Jų išieškojimui taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas.

Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės ar padarytų karšto vandens apskaitos klaidų susidariusi nepriemoka būtų išieškoma ne daugiau kaip už 24 (36) mėnesius (priklausomai nuo pasirinkto karšto vandens tiekimo būdo). Ši nepriemoka būtų skaičiuojama už buitiniam karšto vandens vartotojui patiektą karštą vandenį vartojimo laikotarpio kainomis be delspinigių. Permoka už suvartotą karštą vandenį būtų skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį. Ji būtų grąžinama vartotojui arba šalims susitarus įskaityta į būsimus vartotojo atsiskaitymus už karštą vandenį.

Atgal