VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

09 30. Daugiau nei 100 mln. EUR skirta skatinti Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos tarpvalstybinį jūrų pakrančių bendradarbiavimą

Rugsėjo 24 d. Europos Komisija priėmė naują Baltijos jūros pietų regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo INTERREG programą, kurioje dalyvauja Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos pakrančių regionai. Programos vertė 102 mln. EUR, iš kurių 83 mln. EUR skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu sakė: „Mūsų vykdomos INTERREG programos akivaizdžiai įrodo, kad ES siekia padėti piliečiams spręsti bendras problemas ir naudotis bendrais ištekliais greičiausiai augančiose ekonomikos srityse, kaip antai tvaraus turizmo ir inovacijų. Priėmus šią programą Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos pakrančių regionai galės paspartinti tarpusavio integraciją.“

Didžiąją programos dalį sudaro aplinkos apsaugos priemonės ir investicijos, skirtos Baltijos jūros taršai mažinti. Programa taip pat bus remiama gamtos ir kultūros paveldo apsauga, siekiant plėtoti regione tvaraus turizmo veiklą.

Be to, bus remiamas MVĮ vystymasis ir tarpvalstybinė veikla bei tarpvalstybinis darbuotojų judumas. Taip pat programa padės stiprinti ekologiško transporto paslaugas ir gerinti transporto jungtis Pietų Baltijos regione. Be veiksmų šiose srityse, bus dedamos pastangos skatinti vietos subjektų bendradarbiavimo pajėgumus, įtraukiant juos į tarpvalstybinius tinklus.

Pagrindiniai faktai

„Interreg V-A South Baltic“ programa aprėpia šias Baltijos jūros pakrančių teritorijas: Zelandijos pakrantės regioną ir Bornholmo salą Danijoje, Meklenburgo-Pomeranijos pakrantės regioną Vokietijoje, Lenkijos ir Lietuvos pakrančių regionus ir Pietų Švedijos pakrantės regioną.

Lėšų paskirstymas penkiems programos prioritetams:

1.Pietų Baltijos regiono ekonomikos mėlynojo ir žaliojo augimo tarpvalstybinio aspekto ir inovacinių gebėjimų stiprinimas. ES finansavimas – 10 mln. EUR.

2.Baltijos jūros pietų regiono aplinkos ir kultūros potencialo siekiant mėlynojo ir žaliojo ekonomikos augimo panaudojimas. ES finansavimas – 39,8 mln. EUR.

3.Tarpvalstybinių ryšių gerinimas. ES finansavimas – 15,8 mln. EUR.

4.Mėlynosios ir žaliosios ekonomikos sričių darbuotojų gebėjimų stiprinimas. ES finansavimas – 8,3 mln. EUR. Pagal šį prioritetą bus remiamos, pavyzdžiui, tarpvalstybinės mokymo ir stažuočių programos ir aktyvesnis keitimasis žiniomis ir patirtimi.

5.Pietų Baltijos regiono vietos subjektų bendradarbiavimo pajėgumų stiprinimas įtraukiant juos į tarpvalstybinius tinklus. ES finansavimas – 4,1 mln. EUR.

 Dar 5 mln. EUR suma skirta techninei pagalbai. 82,98 mln. EUR ES finansavimą papildys 19,95 mln. EUR nacionalinių išteklių. Bendras programos biudžetas yra 102,93 mln. EUR.

 

Atgal