VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

02.03. Auditoriai tikrina ES veiksmus, kuriais siekiama mažinti atotrūkį inovacijų srityje Liuksemburgas

Privačiųjų ir viešųjų subjektų gebėjimas įsisavinti ir plėtoti pažangiausias technologijas ES valstybėse narėse labai skiriasi. Siekdama mažinti ši atotrūkį inovacijų srityje, ES vis daugiau dėmesio skyrė tam, kad būtų užtikrintas platesnis dalyvavimas jos mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) finansavimo programose, nustatytos konkrečios priemonės, kuriomis būtų išnaudojamas šalių, kuriose diegiama mažai inovacijų, potencialas ir skatinama sinergija su Europos struktūriniais ir investicijų fondais (ESI fondais). Europos Audito Rūmai atlieka auditą, skirtą įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi Europos Komisija, kad

pasiektų šį programos „Horizontas 2020“ dalyvių skaičiaus didinimo tikslą.

MTI yra pagrindinė produktyvumo ir ekonominio konkurencingumo dalis. Apie du trečdalius Europos ekonomikos augimo pastaraisiais dešimtmečiais lėmė technologinės inovacijos, o trečdalis visų Europos darbo vietų dabar yra žiniomis grindžiamos pramonės sektoriuje. Vienas iš ES politinių tikslų – užtikrinti, kad MTI veikla būtų tolygiai pasiskirsčiusi visose jos valstybėse narėse.

„Horizontas 2020“ yra aštuntoji ES MTI bendroji programa. Ji vykdoma bendrai finansuojant pažangiausius MTI bendradarbiavimu grindžiamus projektus valstybėse narėse ir šalyse partnerėse ir yra pagrindinė strategijos „Europa 2020“ ir Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE), 2000 m. pradėtos iniciatyvos, kuria siekiama sukurti bendrą, sienų neturinčią mokslinių tyrimų, inovacijų ir technologijų rinką visoje ES, tikslų finansavimo priemonė. Nuo 2013 m. įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ vis daugiau dėmesio skirta kompetencijos sklaidai ir menkai inovacijas diegiančių šalių platesnio dalyvavimo skatinimui, joms teikiant papildomą paramą politikos formavimui, gebėjimų stiprinimui ir ryšių tarp pirmaujančių mokslinių tyrimų institucijų ir prastai veikiančių regionų kūrimui. Be finansavimo pagal programą „Horizontas 2020“ šioms priemonėms finansuoti buvo naudojami ESI fondai, kurių tikslas – stiprinti ES ekonominę ir socialinę sanglaudą.

„Įvairių valstybių narių privatieji ir viešieji subjektai nuolat skiriasi savo mokslinių tyrimų veiklos rezultatais ir inovaciniais gebėjimais. Šis atotrūkis tarp inovacijų lyderių ir atsiliekančių šalių trukdo ES visapusiškai išnaudoti savo potencialą ir kelia grėsmę jos ekonomikos augimui, klestėjimui ir socialiniam stabilumui“, – teigė už auditą atsakinga Audito Rūmų narė Ivana Maletić– Šio audito metu siekiama įvertinti, ar Komisijos veiksmai, pavyzdžiui, pagal programą „Horizontas 2020" ir skatinant sinergiją su ESI fondais, padėjo sumažinti mokslinių tyrimų ir inovacijų atotrūkį ES.“

2014–2020 m. programos „Horizontas 2020“ biudžetas buvo 76,4 milijardo eurų, iš jų apie 1 milijardas eurų skirtas dalyvių skaičiaus didinimo priemonėms. MTI dalis 2014–2020 m. ESI fondų biudžete sudarė 43 milijardus eurų. Auditoriai apžvelgs nuo 2014 m. taikomų priemonių rezultatus, įskaitant dėmesį sinergijai su ESI fondais, taip pat į siūlomus naujos daugiametės finansinės programos (2021–2027 m.) pakeitimus.

 

Atgal