VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

04 11. VATESI: branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygis Lietuvoje 2014 metais buvo priimtinas

Apibendrinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) specialistų 2014 metais atliktų patikrinimų rezultatai ir nustatytų pažeidimų bei neatitikimų skaičius rodo, kad ūkio subjektų eksploatuojamuose branduolinės energetikos objektuose yra užtikrinamas priimtinas branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygis.

Pasak Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko pavaduotojo branduolinei saugai Sigito Šlepavičiaus, pernai nebuvo nustatyta pažeidimų ir neatitikimų, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, galėjo pablogėti saugai svarbių įrenginių savybės, į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas galėjo viršyti radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytas ribines vertes, susijusių su saugaus eksploatavimo sąlygų nesilaikymu.

Pernai VATESI specialistai atliko 42 ūkio subjektų veiklos patikrinimus (2013 m. - 43). Dažniausiai tikrinta VĮ Ignalinos atominė elektrinė - 39 kartus. Patikrinimų metu pagrindinis dėmesys buvo skiriamas galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninei priežiūrai, priešgaisrinei saugai, senėjimo valdymui. Taip pat buvo tikrinama, kaip vykdomi įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai, tvarkomos radioaktyviosios atliekos, kaip užtikrinama branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinė ir radiacinė sauga, avarinė parengtis, kaip vykdomi šios įmonės darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų tinkama kvalifikacija.

Po vieną patikrinimą atlikta Fizinių ir technologijos mokslų centre ir Vilniaus universiteto Fizikos fakultete (patikrinta branduolinių medžiagų apskaitos sistema), taip pat VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje (patikrinta vadybos sistema).

2014 m. atliktų patikrinimų metu buvo nustatyta 12 pažeidimų (2013 m. - 31) ir teisės aktų nustatyta tvarka taikytos poveikio priemonės - privalomi vykdyti nurodymai. Palyginus su 2013 m. patikrinimų rezultatais, 2014 m. sumažėjo nustatytų pažeidimų branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų statybos srityje. Taip pat VATESI specialistai pateikė rekomendacijas dėl nustatytų 5 neatitikimų pašalinimo (2013 m. tokių neatitikimų buvo 14).

Patikrinimuose dalyvavo 35 VATESI darbuotojai.

Atgal