VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Gamta

03 10. VATESI: branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygis Lietuvoje priimtinas

2015 m. ūkio subjektų eksploatuojamuose branduolinės energetikos objektuose Lietuvoje buvo užtikrinamas priimtinas branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygis. Tą rodo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) specialistų per pastaruosius metus atliktų patikrinimų rezultatai. 
VATESI pažymi, kad praėjusiais metais nebuvo nustatyta pažeidimų ir neatitikčių, dėl kurių tiesioginės įtakos galėjo būti viršytos darbuotojų apšvitos dozės, pažeisti radionuklidus sulaikantys ar jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai, galėjo pablogėti saugai svarbių įrenginių savybės, į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas galėjo viršyti radionuklidų išmetimo į aplinką plane nustatytas ribines vertes, susijusių su saugaus eksploatavimo sąlygų nesilaikymu.
2015 m. VATESI specialistai atliko 43 ūkio subjektų veiklos patikrinimus. Daugiausia tikrinta VĮ Ignalinos atominė elektrinė - 41 kartą. Patikrinimų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas sustabdytų energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninei priežiūrai, priešgaisrinei saugai, įrenginių senėjimo valdymui. Taip pat buvo tikrinama, kaip vykdomi įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai, tvarkomos radioaktyviosios atliekos, kaip užtikrinama branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų fizinė ir radiacinė sauga, avarinė parengtis, kaip vykdomi šios įmonės darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų tinkama kvalifikacija.
VĮ Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūroje (RATA) atlikti du patikrinimai, kurių metu VATESI specialistai vertino, kaip RATA vykdo branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę bei kaip užtikrina uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinę saugą.
Anot VATESI pranešimo, 2015 m. atliktų patikrinimų metu buvo nustatyta 10 pažeidimų (2014 m. - 12). Tarp jų: netinkamai rūšiuojamos radioaktyviosios atliekos, objekto fizinės saugos užtikrinimui nepatvirtintas reikalingas bendrasis planas, naudotas nesukalibruotas vibracijos matuoklis, netinkamai pildytas įrangos parametrų kontrolės žurnalas, tinkamai nepaskirstytos priežiūros funkcijos tarp statybos dalyvių, statybos vietoje rastos neatitiktys su VATESI suderintu techniniu projektu. Už nustatytus pažeidimus VATESI ūkio subjektams skyrė privalomus vykdyti nurodymus ir vieną VATESI viršininko įspėjimą apie galimą licencijos naudoti ir saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius galiojimo sustabdymą. 9 nustatyti pažeidimai buvo pašalinti per pastaruosius metus, vienas bus pašalintas iki 2016 m. liepos 1 d. Taip pat VATESI specialistai pateikė rekomendacijas dėl tolesnio branduolinės energetikos objektų saugos gerinimo. 
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) yra branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais saugos valstybinio reglamentavimo ir priežiūros institucija.

Atgal