VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

03 14. IN MEMORIAM

Eidamas aštuoniasdešimt šeštuosius metus, po ilgos ir sunkios ligos 2015m. kovo 11 d. mirė ALGIRDAS BERKEVIČIUS, pasipriešinimo okupaciniam režimui (1944-49 m.) Kauno organizacijos dalyvis, GULAGO tolimųjų Sibiro rytų katorgininkas ( 1949- 1956 m.) Vėliau Sibiro tremtinys (1957-1961 m.)

1961m. grįžo į Lietuvą. 1968 -74m.Vilniaus inžinierinio instituto absolventas – inžinierius statybininkas. Rezistentą Algirdą Berkevičių okupacinė- režiminė valdžia nuolat persekiojo, todėl buvo priverstas keisti darbus įvairiose Marijampolės ir Vilniaus įstaigose ir organizacijose iki išėjo į užtarnautą poilsį.

Skautas nuo 1940 m. 1989 m. dalyvavo Atkuriamajame suvažiavime, buvo akademinės dr. J. Basanavičiaus draugovės draugininko adjutantu, nuo 1994 m. Brolijos vyriausiuoju skautininku, nuo 1996 m. iki 2003 m. buvo išrinktas Tarybos pirmininku. Skautų veikloje dalyvavo ir vėliau.

Sunkią netekties valandą liūdi draugai ir bendražygiai.


Mirė vyriausiasis skautininkas, skautas vytis

brolis ALGIRDAS BERKEVIČIUS

2015m. kovo 11d. mirus Lietuvos skautų sąjungos vyriausiajam skautininkui, skautui vyčiui, broliui Algirdui BERKEVIČIUI, kartu su velionio artimaisiais liūdi ir LSS “Valdovų rūmai” tunto skautai, kurie ilgus metus kartu puoselėjo skautiškos veiklos idėją.


Lietuvos Skautų sąjunga ir visa Lietuvos skautų bendruomenė neteko iškilaus Tautos sūnaus, politinio kalinio ir tremtinio, Žmogaus iš didžiosios raidės – skautininko Algirdo Berkevičiaus.Gilaus liūdesio valandą reiškiame užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems, bei visiems Lietuvos skautams.

Lietuvos skautų sąjungos Taryba


LSS Akademinės dr.J.Basanavičiaus draugovės skautai, mirus broliui skautininkui

Algirdui Berkevičiui, liūdi netekties valandą kartu su velionio šeima ir visa Lietuvos skautų bendruomene.

LSS Akademinės dr.J.Basanavičiaus draugovės skautai

Atgal