VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

02 06. Debesų karžygys. Legenda apie Lietuvos skautą Praną Žižmarą

Skautininkas Ričardas Simonaitis

Šių metų vasario antrą dieną į Šventų Jonų bažnyčią rinkosi Lietuvos skautų sąjungos skilčių, draugovių ir tuntų skautai, skautai akademikai Edmundas Kulikauskas, sesės Nomeda, Ieva, kiti Lietuvos skautai pagerbti skauto Prano Žižmaro atminimą gimtadienio proga. Pagrindinis šio vakaro iniciatorius buvo LSS Akademinio Skautų Sąjūdžio J.Basanavičiaus draugovės skautas Justas Arasimavičius bei Kęstutis Dapkevičius, kurie kiekvienais metais stengiasi priminti visai Lietuvos bendruomenei apie skauto Prano Žižmaro gyvenimą ir skautišką jo veiklą tuometiniame pilsudskininkų okupuotame Vilniaus mieste.

Vilniaus lietuvių Gedimino draug. Skautai. Draugin.Žižmaras Pranas, Palevičius Leonas, Valentukevičius Jonas, Zabrockis Jonas, Malinauskas, Tamulevičius Vac., Krivelis Kazys

Šventas mišias aukojo kunigas skautas Antanas Saulaitis, kuris jau daugelį metų aktyviai dalyvauja Lietuvos skautiškame gyvenime. Jo bendravimas su jaunimu visada patraukia jo originalumas bendraujant diskusijose pačiomis įvairiausiomis temomis. Tiek su vyresniojo amžiaus skautais, tiek su jaunais skautukais jis sugeba atverti savo širdį suteikdamas daug džiaugsmo visiems.

Knygos “Debesų karžygis. Legenda apie Praną Žižmarą” viršelis

Mišiose dalyvavo ir Prano Žižmaro giminaitė Gražina Mareckaitė, kuri yra parašiusi knygą apie Praną Žižmarą. Tai „DEBESŲ KARŽYGYS“. Skaitant šią knygą sunku patikėti tuo, kad lietuviams buvo riesta gyventi Vilniaus mieste. Joje aprašomi įvykiai išties fantastiški ir baisūs.Tačiau ir tokiomis sąlygomis Gražinai Mareckaitei pavyko surinkti dokumentinius duomenys, kurie ilgus dešimtmečius NKVD slėpė nuo visuomenės už devynių užraktų. Tik po daugelio metų, po trupinėlį surinktą medžiagą sudėliojo į šią įdomią knygą. Savo ruožtu leidykla „Trys žvaigždutės“ 2007-tais metais šią knygą išleido į gyvenimą. Minint Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio proga,septynių šimtų egzempliorių tiražas buvo išgraibstytas net nepasiekus knygynų. Knygos leidimą finansavo Lietuvos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas bei Vilniaus apskrities viršininko administracija.

Skautai bendraminčiai su degančiomis žvakutėmis. Zbignevo Misevič fotonuotrauka

Knygoje vaizdžiai aprašomi to meto įvykiai Vilniaus mieste, pasakojami gyvenimo epizodai susiję su skauto Prano Žižmaro veikla. Deja, šiandien ši knyga yra tapusi bibliografinė retenybė. Reikia tikėtis, kad leidimas bus pakartotas, kad su Prano Žižmaro gyvenimu ir jo skautiška veikla lenkų okupuotame Vilniaus krašte galėtų susipažinti kiekvienas Lietuvos gyventojas.

Skautas kunigas Antanas Saulaitis aukoja šventas mišias. Zbignevo Misevič fotonuotrauka

Knygoje aprašytas ir sovietinės okupacijos laikotarpis, kuris buvo net dešimtį kartų baisesnis už lenkų okupaciją. Manau, kad daug kas pakeistų savo nuomonę, kad ir nesakyti, kad prie ruso buvo geriau.

Iš kairės: skautas akademikas Edmundas Kulikauskas, sesė Rima Jankūnienė, brolis Ričardas Simonaitis, sesė Regina Šiaučiulienė, knygos autorė Gražina Mareckaitė, skautai akademikai Kęstutis Dapkevičius ir Ieva. Antroje eilėje iš kairės: sesė Leonarda Misevič, viduryje skautas kunigas Antanas Saulaitis, skautai akademikai Rūta Kulikauskienė, Nomeda ir Justas.Zbignevo Misevič fotonuotrauka

Dabarties Lietuvos skautams norėčiau palinkėti susipažinti su knygoje aprašytom skautiškom istorijom ir pabandyti bent kiek būti panašiais į Prano Žižmaro vadovaujamus skautus, susipažinti su jų skautavimo dvasia, su jų reiškiama pagarbą ir meilę savo Tėvynei, su jų darbais skirtais Lietuvos valstybingumui stiprinti.     

Atgal