VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

02.12.Kauno katedroje pašarvotas vyskupas J. Preikšas amžino poilsio atguls Panevėžyje

Pirmadienį Kauno arkikatedroje-bazilikoje tikintieji atsisveikina su Panevėžio vyskupu emeritu Juozu Preikšu, kuris, eidamas 92-uosius gyvenimo metus, sekmadienį mirė Kauno klinikose. 

Emeritas Juozas Preikšas
Testamente vyskupas nuolankiai atsiprašė, jeigu ką įžeidė, o jį, išeinantį, prašė palydėti malda.
Vyskupas Juozas Preikšas gimė 1926 m. lapkričio 22 d. Griškabūdžio parapijoje, Šakių rajone, pirmuoju sūnumi šeimoje. Tėvai buvo darbininkai: tėvas - stalius, motina - siuvėja. Jie užaugino penkis vaikus.
Nuo 1934 m. būsimasis vyskupas mokėsi Griškabūdžio pradžios mokykloje, o nuo 1940 m. Šakių "Žyburio" gimnazijoje. Karo metu, sudegus gimnazijai, persikėlė gyventi į Kauną ir 1945 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 
1949 m. mažinant seminaristų skaičių, sovietinės valdžios pašalintas iš ketvirtojo kurso. Kurį laiką dirbo vargonininku, vėliau grįžo į seminariją. Būdamas paskutiniame kurse, pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko 1951 m. rugsėjo 23 d. buvo pašventintas kunigu.
Po šventimų ir mokslų seminarijoje metus ėjo vikaro pareigas Karmėlavos parapijoje, o nuo 1953 m. paskirtas prokuratoriaus pareigoms Kunigų seminarijoje ir kartu gilino teologijos studijas, įsigydamas teologijos licenciato laipsnį.
1954 m. buvo paskirtas Kauno šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) parapijos klebonu, 1956 m. greta klebono pareigų pradėjo dėstyti dogmų teologiją ir filosofines disciplinas Kauno kunigų seminarijoje. Čia išdirbo 13 metų.
1959 m. atleistas iš Įgulos parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijų kurijų ekonomu, o 1961 m. Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleriu. 1963 m. atleidžiamas iš kanclerio pareigų, paliekant vien dėstytoju kunigų seminarijoje. 1969 m. atleistas iš dėstytojo pareigų ir skiriamas Vilkaviškio parapijos klebonu ir dekanu.
1984 m. išrenkamas Vilkaviškio vyskupijos kunigų Tarybos ir konsultorių kolegijos nariu. Tais pačiais metais lapkričio 16 d. popiežiaus Jono Pauliaus II nominuojamas tituliariniu Egnacijos vyskupu.
1984 m. gruodžio 2 d. įšventintas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus Liudviko Povilonio pagalbininku. 
1988 m., Šventajam Sostui priėmus arkivyskupo Povilonio atsistatydinimą, vyskupas Juozas Preikšas kurį laiką buvo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. 
1989 m. paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. Nuo 1991 m. gruodžio - Panevėžio vyskupijos ordinaras.
2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II priėmė Panevėžio vyskupo Juozo Preikšo atsistatydinimą, sulaukus Kanonų teisės kodekse numatytos 75-erių metų amžiaus ribos.
Būdamas emeritu vyskupas metus gyveno ir patarnavo Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos tikintiesiems, vėliau persikėlė gyventi į Kauną, kol sveikata leido, pagelbėdavo Šv. Antano Paduviečio parapijos sielovadai.
Vyskupo J. Preikšo vadovavimas Panevėžio vyskupijai sutapo su Lietuvos Atgimimo bei Nepriklausomybės atkūrimo paskelbimo laikmečiu. Jam dirbant Panevėžio vyskupu, šioje vyskupijoje buvo pastatytos trys bažnyčios: Berčiūnų, Truskavos ir Pakalnių. 
Vyskupui J. Preikšui valdant vyskupiją buvo sudaryti sielovadiniai centrai: katechetinis, jaunimo ir šeimos, įkurta vyskupijos "Caritas”, K. Paltaroko katalikiška mokykla, įsikūrė nemažai katalikiškų organizacijų, suaktyvėjo dvasinis gyvenimas. Vyskupas labai mėgo muziką, turėjo puikų balsą, visi dar ilgai prisiminsime jo gražiai dainuotą Čėzarės Biksio "Mama".
Šv. Mišios už vyskupą Kauno arkikatedroje bus aukojamos vasario 13 d. 12 val. Tą pačią dieną J. Preikšas bus pašarvotas Panevėžio katedros kriptoje.
Vasario 14 d. (Pelenų trečiadienį) po vakarinių pamaldų velionis bus pašarvotas Panevėžio katedroje.
Laidotuvės vyks vasario 15 d. Šv. Mišios bus aukojamos Panevėžio katedroje 12 val., po jų - velionis laidojamas Panevėžio katedros šventoriuje.

Atgal