VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

08.30 In memoriam Andrius Dručkus

Mirus Andriui Dručkui - Lietuvos laisvės kovų dalyviui, išsaugojusiam sovietinės okupacijos metais nuo sunaikinimo varinius  S. Dariaus ir S. Girėno karstus,  Obelių visuomeninio istorijos muziejaus įkūrėjui bei vedėjui, mokytojui ir aktyviam sąjūdininkui,  besirūpinusiam  mūsų tautos dvasinės kultūros išsaugojimu,  nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui Gintarui bei kitiems velionio artimiesiems.

Lietuvos laisvės kovos sąjūdis

Atgal