VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

06 01. Mirė vyskupas J. Tunaitis

 

Netekome Vyskupo Juozo Tunaičio. Vyskupas emeritas J. Tunaitis mirė naktį iš ketvirtadienio į penktadienį, eidamas 84-uosius metus.

 "Žmonių širdyse lieka atminimas šviesaus Dievo kunigo, savo gyvenimą dosniai atidavusio visiems, kuriuos jam siuntė Viešpats; maldos vyro, stiprybės sėmusio iš Eucharistijos, uolaus Liturginių valandų kalbėjimo, kasdienio rožinio maldos; vargšų tėvo, guodusio, šelpusio, padėjusio daugybei žmonių, kurie nuolatos beldėsi į jo duris ir dosnią širdį paramos bei pagalbos; ištikimo bičiulio, mylėjusio ir puoselėjusio draugystę; Vilniaus arkivyskupo pagalbininko, rūpestingai ėjusio jam patikėtas pareigas", - rašoma Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešime.

Vyskupas Juozas Tunaitis gimė 1928 m. spalio 25 d. Rokiškio rajone, Salų parapijos Davainiškio kaime, valstiečių Juozo Tunaičio ir Marijos Jurgelionytės šeimoje. Buvo pirmasis vaikas, turėjo keturis brolius ir seserį. Mokėsi Salų pradžios mokykloje, vėliau Rokiškio gimnazijoje, kurią baigė 1949 m. aukso medaliu. 1949-1950 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos fakultete matematiką ir astronomiją.

 1950 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią baigęs 1954 m. rugsėjo 12 d. vysk. Kazimiero Paltaroko buvo įšventintas kunigu. Dirbo administratoriumi Palūšėje, klebonu Dūkšte, administratoriumi Dubičiuose, vikaru-adjutoriumi Vilniaus šv. Mikalojaus parapijoje, o nuo 1978 m. buvo šios parapijos klebonu.

 Nuo 1980 m. ėjo Vilniaus arkivyskupijos kurijos notaro, tribunolo teisėjo, o vėliau viceoficiolo pareigas, tais pat metais buvo paskirtas Šventojo Tėvo rūmų kapelionu, 1989 m. birželį - Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleriu.

 1991 m. gegužės 19 d. konsekruotas tituliniu Sasuros vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru.

 1992 m. kovo 4 d. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis paskyrė vyskupą Juozą Tunaitį Vilniaus arkivyskupo generalvikaru. Šias pareigas vyskupas ėjo lygiai 18 metų. Vyskupas emeritas Juozas Tunaitis iki mirties ėjo ir Vilniaus arkivyskupijos tribunolo oficiolo pareigas.

 Vilniaus arkivyskupijos kurija pažymi, kad visą ilgą dvasininko gyvenimą, net ir tapęs vyskupu, Juozas Tunaitis buvo ypač rūpestingas nuodėmklausys. Ne vienas yra liudijęs, kad būtent vyskupo Tunaičio dėka suvokė tikrąją išpažinties ir asmeninio dvasinio vadovavimo prasmę. Tikinčiųjų mėgiamas nuodėmklausys buvo geriausiu pavyzdžiu konfratrams, ypač jauniems kunigams, kaip svarbu kantriai išklausyti kalčių ir abejonių slegiamą žmogų, kokios vilties teikia paguodos žodis iš dvasininko lūpų.

 Jo dėmesys pagyvenusiai parapijietei, elgetai ar aukštiems asmenims visiškai nesiskyrė - kiekvieną priimdavo kaip mylimą ir svarbų krikščionių bendruomenės narį. Bendruomenės pabrėžimas, žvilgsnis į žmonių santykius per bendruomenės prizmę buvo išskirtinis vyskupo Tunaičio bruožas. Jis be galo brangino ir puoselėjo ryšius, kurie skirtingais gyvenimo laikotarpiais jį susiejo su gimtąja parapija, klasės draugais, bendrakursiais kunigų seminarijoje.

 "Prašome visų tikinčių pasimelsti, kad mūsų Gerajam Vyskupui Dievas būtų maloningas ir, pasišaukęs, priimtų į savo amžiną artumą, kurios troškimu vyskupas Juozas nuolat gyveno", - rašoma Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešime.

 

 Velionis bus pašarvotas birželio 2 dieną Vilniaus arkikatedros šv. Kazimiero koplyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios - birželio 4 dieną 12 val. Vilniaus arkikatedroje. Atsižvelgiant į paties a.a. vysk. J. Tunaičio pageidavimą, jis bus palaidotas prie Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčios.

Atgal