VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

In memoriam

06 06. Netekome iškilaus JAV lietuvių bendruomenės veikėjo P. Petručio

Čikagoje birželio 5 dieną mirė JAV lietuvių žurnalistas, Čikagos lietuvių radijo valandėlės "Margutis" ilgametis redaktorius ir laidų vedėjas Petras Petrutis.

P. Petrutis gimė 1924 m. Panevėžyje, karo metais pasitraukė į Vokietiją, jam pasibaigus emigravo į Kanadą, vėliau persikėlė į JAV.

Į JAV lietuvių radijo darbą jis įsijungė 1964 m. ir jame dirbo daugiau kaip 30 metų.

P. Petrutis taip pat buvo Pabaltijiečių sporto federacijos pirmininkas.

Gyvendamas Vakarų Vokietijoje jis parengė ir išleido karo pabėgėlių "Lietuvių kalendorių". Persikėlęs į JAV sudarė knygą "Mūsų šokiai", daug metų buvo Lietuvių žurnalistų sąjungos centro valdybos narys, JAV lietuvių laikraščių "Draugas", "Dirva", "Darbininkas", Kanados - "Tėviškės žiburiai", Amerikos lietuvių radijo bendradarbis, Čikagoje veikiančio Lituanistikos tyrimo ir studijų centro darbuotojas, valdybos narys.

Užuojautą velionio artimiesiems, visiems jį pažinojusiems ir skaudžiai išgyvenantiems šią netektį reiškia užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.
 

Atgal