VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2017-10-14
Kiekviena tauta  turi savo istorinį likimą, priklausomą nuo daugelio geopolitinių aplinkybių, kurios nulemia ekonominį našumą, tautinę tapatybę, nacionalinį charakterį, etninius savitumus. Plačiau
2017-10-10
Dvasinis lietuvių gyvenimas anuomet apsiribojo daugiausia religija. Ji ugdė etninę konservatyvią ir religingą kultūrą bei pasaulėžiūrą. Mažosios Lietuvos lietuviai priklausė protestantų bažnyčiai, dauguma jų buvo evangelikai. Plačiau
2017-10-10
Dauguma lietuvių vertinami kaip ištikimi jų „globėjo“ karaliaus valdiniai, Prūsijos patriotai. Tas paaiškinama XIX a. šalyje vykstančia etnokultūrine integracija, Prūsijos piliečio protestanto „prūso“ , kiek skirtingo nuo Vokietijos vokiečio, ypač nuo Didžiosios Lietuvos kataliko, formavimusi. Plačiau
2017-10-10
Aptardami tautinius santykius Prūsijos krašte, pradėkime nuo to krašto autochtonų prūsų. Kodėl jie, XIV a. sudarę daugumą, XVI a. dar 1/3 Senosios Prūsijos gyventojų, iki XVIII a. kaip etnosas išnyko?  Plačiau
2017-10-09
Tiriant daugiataučių valstybių etninę kultūrą, reikia atsiž­velgti į giminingų ir svetimų etnosų savitarpio santykius, jų specifiką, valdžios politiką jų atžvilgiu. Nustatyti asimiliaci­jos ir svetimos kultūros priėmimo, savo mentaliteto netekimo priežastis. Plačiau
2017-10-10
Lietuvos kaimas daug amžių saugojo ir ilgai išsaugojo žmogiškąsias dvasines vertybes, kaskart jas tobulindamas bei aktualindamas ir perduodamas savo vaikams ir vaikaičiams.  Plačiau
2017-10-10
Pradėti vykdyti vyskupo Motiejaus Valančiaus namo Varniuose (S.Daukanto g. 10A, Telšių r.) išorės tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai. Šiemet numatoma restauruoti cokolinę pastato dalį, sutvarkyti pastato fasadą ir prie jo esančius priestatus. Darbus numatoma tęsti ir kitąmet. Plačiau
2017-10-07
Neseniai dienos šviesą išvydo knyga apie pirmąjį Lietuvoje sukurtą kompiuterį (tuomet terminas kompiuteris dar nebuvo vartojamas, jis vadintasskaičiavimo mašina), skambiu lietuvišku pavadinimu „Rūta“, kuris davė pradžią didesnės skaičiavimo mašinos „Rūta 110“ projektui. Plačiau
2017-10-07
Istorija – studijų motina, teigė romėnai, pažvelgę į praeitį ne mitais apraizgytą, o realiai suvoktą praeitį ir dabartį, nes apie ateitį, jie mažų mažiausiai kalbėjo. Jie rūpinosi teise ir šios dienos užkariavimais, kurie nusėjo ne tiktai Europą.  Plačiau
2017-10-03
Tėvynės meilė turi pasireikšti įstatymu gerbimu, ištikimybe visur, ypač visuomenės reikaluose, mokėjimu visur ginti Tėvynės garbę, stengimuisi kelti visuomenės doros ir sveikatos žvilgsniu ir nesigailėjimu net savo gyvybės aukoti už Tėvynės laisvę ir garbę Plačiau
2017-10-02
1937 metų spalio 10 d. Kaune lietuvių – prancūzų draugijos patalpose atidaryta pirmoji Lietuvos moterų dailininkių meno paroda. Parodą globoja Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos žmona Sofija Smetonienė. Plačiau
2017-09-30
„Jeigu žmogus nežinotų savo ar savo visuomenės praeities, jis būtų kaip kūdikis. (…)  Visuomenės darbuotojas, pažinęs savo visuomenės praeitį, tarytum praregi dabarčiai ir ateičiai…Jis darosi sąmoningas ir tvirtas savo tautos ar valstybės narys – kūrėjas“. Taip Petras Klimas – jauniausias iš dvidešimties Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų (ir vienas iš šešių, kilusių iš šio krašto) – rašė 1921 m. pradedamo leisti istorijos žurnalo vedamajame. Plačiau
2017-09-02
Motiekaičiai nuo seno gyveno toje pačioje vietoje, Vabalių kaime tuokėsi, augino vaikus, mylėjo savo žemę, laistė ją prakaitu, arė, prieš berdami grūdą pabučiuodavo pilką jos grumstą, kad duotų gausesnį derlių, kad darbas nenueitų niekais. Plačiau
2017-09-30
Kultūros paveldo departamento Penktoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba į Kultūros vertybių registrą įrašė pirmojo Lietuvos kariuomenės vado, generolo Silvestro Žukausko gimtinės atmintiną vietą Pakruojo rajone, Lygumų seniūnijoje, Dovainiškio kaime.   Plačiau
2017-09-26
1841 m. Anapolyje, Rokiškio rajone, gimė poetas Antanas Vienažindys - meilės motyvų lietuvių poezijoje pradininkas. Daugelis jo eilėraščių virto liaudies dainomis. Mirė 1892 m. Plačiau
2017-09-26
Virtuvėje prie krosnies gulėjo mažytis pusės delno kirvukas .Kartą juo žaisdamas susižalojau pirštą. Kiek tada įdomių istorijų sužinojau, kurių liudininkas buvo kirvukas!  Plačiau
2017-09-09
Rugsėjo 14-16 dienomis Kaune istorikai prisimins Vasario 16-osios Lietuvą – Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyks ketvirtasis šalies istorikų suvažiavimas, kuris šį kartą bus skirtas 100-osioms Lietuvos valstybingumo atkūrimo metinėms. Plačiau
2017-08-26
Dabar Lietuvos prezidentai neskiria tiek dėmesio savo įvaizdžiui. Antanas Smetona po perversmo automobiliu važinėjo po Lietuvą. Jį sutikdavo labai iškilmingai, suręsdavo specialius vartus, grodavo orkestras, sodindavo ąžuoliuką. Mano gimtuosiuose Viekšniuose tas ąžuoliukas dabar jau didžiulis medis, pasodintas prie signataro Petro Klimo seserų namo.  Plačiau
2017-08-26
Š. m. rugpjūčio 19–20 d. Algimanto Bruzgio atkurta Ryto draugija paminėjo dr. J. Basanavičiaus mirties 90–mečio metines. Šventėje dalyvavo daugiau kaip 30 Ryto draugijos narių ir gerbėjų iš visos Lietuvos. Svečiams įsikūrus palapinių miestelyje, šventė prasidėjo Ryto draugijos prezidento A. Bruzgio sveikinimo žodžiu, kuris padėkojo atvykusiems į šventę ir trumpai papasakojo apie istorinius įvykius Plačiau
2017-08-26
Susėda vyrai kaimo sodyboje, prisimindami jaunystę dainuoja partizanų dainas. Daug jų moka, daug užrašė ir perdavė Lietuvių literatūros institutui mano brolis Kęstutis Kuzma. Padainavę leidžiamės į jaunystės prisiminimus – o ta jaunystė – tai pokario metai, išrovę mus iš tėviškės, išblaškę po Lietuvą. Plačiau