VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2017-11-13
Įdomiausi lapkričio 13-osios įvykiai pasaulio istorijoje: 1093 m. per penktąjį mėginimą įsiveržti į Angliją mirė Škotijos karalius Malkolmas III. Plačiau
2017-11-11
Visų Šventųjų dienos išvakarėse Kaune ir Vilniuje Vengrijos ambasada Lietuvoje surengė 1956 metais  Vengrijoje vykusios antisovietinės revoliucijos ir jos tuometinių atgarsių Lietuvoje Plačiau
2017-11-11
Gebiet Königsberg, Königsberg Region(vok.; Karaliaučiaus sritis, regionas) Obwód Królewski(lenk.; Karaliaučiaus apygarda). Tai Rytprūsių (Ostpreussen) šiaurinė dalis, pasibaigus II pasauliniam karui Plačiau
2017-11-08
Lietuvos istorijos akcentai Lietuva lapkričio 8-ąją: 1784 m. Gardino srityje (Baltarusija) gimė istorikas, tautosakos ir kultūros tyrinėtojas, archeologas Teodoras Narbutas. Mirė 1864 m. Vilniuje. 1898 m. Vilniuje atidengtas paminklas Vilniaus krašto generalgubernatoriui Michailui Muravjovui, pramintam koriku. 1915-aisiais, traukiantis rusų armijai, skulptūra nuimta nuo postamento ir išvežta į Rusiją. Plačiau
2017-11-07
Šešiasdešimt penkeri metai!Jei jie skirti žmogui, sakytume – solidus amžius. O mokyklos baigimui?!Be abejo, tinka tas pats epitetas, tik ne vienam, o grupei žmonių. Plačiau
2017-11-06
Lietuva lapkričio 6-ąją: 1879 m. Pažiegėje, Dusetų valsčiuje, gimė kalbininkas, žymiausias lietuvių kalbos tyrinėtojas, baltistas profesorius Kazimieras Būga. Mirė 1924 m. Karaliaučiuje, palaidotas Kaune. Plačiau
2017-11-04
Vaizdingame Rytų Aukštaitijos pakraštyje prie Drūkšių ežero buvo pradėta statyti atominė elektrinė, o prie Visagino ežero – gyvenvietė, virtusi miestu, vadinamu atominės elektrinės palydovu. Pirmieji gyvenamieji namai apgyvendinti 1977 m balandžio pabaigoje, o metų pabaigoje energetikų gyvenvietėje buvo virš 2 tūkst. gyventojų. Plečiantis atominiam energetiniam kompleksui gyventojų skaičius greitai didėjo. Plačiau
2017-10-23
2017-10-21 Kauno  IV forte (Kauno miestas, Plytinės g. 15) vyko asociacijos "Kauno tvirtovė" sezoninės veiklos šventės uždarymas.  Plačiau
2017-10-20
Lietuva spalio 20-ąją: 1506 m. Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu paskelbtas mirusio ir įpėdinių nepalikusio Aleksandro brolis - Žygimantas Senasis. 1788 m. Abiejų Tautų Respublikos ketverių metų Seimas nutarė padidinti šalies kariuomenę iki 100 tūkstančių kareivių. 1920 m. Steigiamasis Seimas patvirtino Ministro Pirmininko Kazio Griniaus vadovaujamą koalicinę vyriausybę. Plačiau
2017-10-19
Įdomiausi spalio 19-osios įvykiai pasaulio istorijoje: Plačiau
2017-10-18
Lietuva spalio 18-ąją: 1529 m. Vilniaus Seimas paskelbė devynmetį Žygimantą Augustą Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Plačiau
2017-10-17
1696 m. Drezdene gimė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Augustas III. 1902 m. Dabikinės dvare, Šiaulių rajone, įvyko slaptas varpininkų suvažiavimas, kuriame nutarta steigti Lietuvos demokratų partiją. 1918 m. Lietuvos kariuomenės kareivinėse Vilniuje pirmą kartą sugiedotas Lietuvos himnas. Plačiau
2017-10-17
Nenorėjau ištarti žodžio žvėrimis. Žvėris žudo tik tada, kai alkanas. Pirmiausia griebia už kaklo ir pasmaugia. Kare beširdžiu tapęs žmogus tyčiojasi iš belaisvių, kankina beginklius.  Plačiau
2017-10-16
Lietuva spalio 16-ąją: 1907 m. Vilniuje išleistas pirmasis laikraščio "Viltis" numeris, redaguotas Antano Smetonos. 1992 m. iš JAV pargabenti literatūros klasiko Vinco Krėvės ir jo žmonos Onos Marijos Krėvienės palaikai ir perlaidoti Subartonių kapinėse. 2000 m. Prezidentas Valdas Adamkus su oficialiu vizitu lankėsi Norvegijoje. Plačiau
2017-10-15
1432 m. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) ir Lenkija sudarė Gardino sutartį, kuri leido LDK turėti atskirą, tačiau kartu su lenkais rinktą didįjį kunigaikštį, o lenkų palikuoniams uždrausta būti Lietuvos karaliais. Plačiau
2017-10-14
Kiekviena tauta  turi savo istorinį likimą, priklausomą nuo daugelio geopolitinių aplinkybių, kurios nulemia ekonominį našumą, tautinę tapatybę, nacionalinį charakterį, etninius savitumus. Plačiau
2017-10-10
Dvasinis lietuvių gyvenimas anuomet apsiribojo daugiausia religija. Ji ugdė etninę konservatyvią ir religingą kultūrą bei pasaulėžiūrą. Mažosios Lietuvos lietuviai priklausė protestantų bažnyčiai, dauguma jų buvo evangelikai. Plačiau
2017-10-10
Dauguma lietuvių vertinami kaip ištikimi jų „globėjo“ karaliaus valdiniai, Prūsijos patriotai. Tas paaiškinama XIX a. šalyje vykstančia etnokultūrine integracija, Prūsijos piliečio protestanto „prūso“ , kiek skirtingo nuo Vokietijos vokiečio, ypač nuo Didžiosios Lietuvos kataliko, formavimusi. Plačiau
2017-10-10
Aptardami tautinius santykius Prūsijos krašte, pradėkime nuo to krašto autochtonų prūsų. Kodėl jie, XIV a. sudarę daugumą, XVI a. dar 1/3 Senosios Prūsijos gyventojų, iki XVIII a. kaip etnosas išnyko?  Plačiau
2017-10-09
Tiriant daugiataučių valstybių etninę kultūrą, reikia atsiž­velgti į giminingų ir svetimų etnosų savitarpio santykius, jų specifiką, valdžios politiką jų atžvilgiu. Nustatyti asimiliaci­jos ir svetimos kultūros priėmimo, savo mentaliteto netekimo priežastis. Plačiau