VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2019-02-02
Vasario 1 d. į Vilniuje esančius Signatarų namus sugrįžo prof. Liudo Mažylio rastas istorinis dokumentas – 1918 metų vasario 16 dienos nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Plačiau
2019-01-30
Džiugu, kad šiandien galime prisiminti taip pat kovos sūkuriuose su sovietiniu okupantu buvusius jaunus žmones, mūsų narsiuosius partizanus – didvyrius Plačiau
2019-01-30
„Pradėjome išduoti laikraštį prie mažų spėkų, prie menkų turtų, bet turėdami didę viltį, kad skaitlius mūsų sądarbininkų greit pasididins, kad mūsų darbas neliks tuščias, bet ras atsišaukimą tarp visų Lietuvių, trokštančių Lietuviais būti ir tėvynei savo tarnauti“ Plačiau
2019-01-28
Šiandien Lietuva tiek pasaulio, tiek Europos žemėlapiuose atrodo mažas žemės lopinėlis, tačiau tikrumoje yra garbinga ir didinga savo praeitimi, ilgokai lėmusi rytų Europos likimą.  Plačiau
2019-01-25
Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune, rinkdamas medžiagą istorinei apybraižai apie šveicarų-lietuvių santykius, radau įdomią nuotrauką. 1917 m. Stokholmas. Vincas Mykolaitis-Putinas su draugėmis. Pakeliui iš Švedijos per Vokietiją į Šveicariją. Tokia būtų trumpa istorija. Panorau pasidomėti šios kelionės dalyvių likimu. Plačiau
2019-01-24
Praėjo, praskriejo metai su visais Tėvynės džiaugsmais ir rūpesčiais, viltimis, pasididžiavimu garbingais darbais. Užvertėm seną knygą, ir gražiai, ir laisvai parašytą.  Plačiau
2019-01-24
2019 m. sausio 23 d. Kauno Maironio universitetinės gimnazijos aktų salėje (istorinė LR Seimo salė 1920-1927)  vyko Istorijos pamoka kitaip ir  fotografijų  parodos „Pirmasis husarų (gusarų)  Lietuvos Didžiojo Etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulkas 1919-1940 m.“ pristatymas.  Plačiau
2019-01-24
,,Teisė prisiminti - jaunimo švietimo apie romų genocidą vadovas“ (toliau - TP) - tai Europos Tarybos jaunimo departamento išleistas vadovėlis ,,Right Remember - handbook for edukacion with young people on the Roma Genocide“.  Plačiau
2019-01-22
Sausio 2 d. per Lietuvos televiziją pakartotinai pažiūrėjau dokumentinį filmą, nagrinėjantį kai kurias istorines peripetijas iš mūsų neilgo pajūrio istorijos.  Plačiau
2019-01-11
Prasidėjo ji sausio 7 dieną, pirmadienį. „Laisvosios Europos“ radijas pranešė: „ 12 valandą Pabaltijo karinės apygardos vadas generolas Kuzminas informavo Latvijos vyriausybę, kad SSRS gynybos ministras Jazovas nutarė pasiųsti kelias desantininkų divizijas į Pabaltijį.  Plačiau
2019-01-11
Sausio 13-osios naktis, antra valanda. Ilgas, įkyrus, žadinantis telefono skambutis iš Niujorko, Pasaulio Žydų Bendruomenės. Kalba gražia lietuviška šnekta. Klausimas Plačiau
2019-01-11
Išaušo sausio aštuntosios rytas. Mūsų, Krašto apsaugos departamento Vilniaus zonos štabo kabinetuose Jogailos g.10, pilna žmonių. Prirūkyta, geriame arbatą, valgome sumuštinius, įdėmiai klausomės radijo. Dokumentai jau išvežti, stalčiai, spintos tuščios, kas turi kokį ginklą, tikriname. Plačiau
2019-01-10
Bandydama nuversti teisėtai išrinktą ir nepriklausomos valstybės atkūrimą paskelbusią Lietuvos valdžią sovietų kariuomenė 1991 metų sausio 13-osios naktį Vilniuje ginkluota jėga užėmė Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą.  Plačiau
2019-01-09
Gyvenimo sūkuriuose  lyg mažyčiu blyksniu sušvitusi Kalėdų šviesa po truputį keičia savo blyksnių spalvas – iš namų  išnešamos su byrančiais spygliais jau tapusios nereikalingos kalėdinės eglės,  dar taip neseniai skleidusios  tiems patiems namams  gaivią šilumą ir džiaugsmą...  Plačiau
2019-01-06
Laikas bėga nesustabdomai, nebeliko gyvųjų amžininkų kurie prisimintų pokario metus ir tas žūtbūtines Lietuvos partizanų kovas su naujais okupantais.  Plačiau
2018-12-22
Šiemet Lietuva mini ne tik atkurtos valstybės šimto metų jubiliejų, bet ir Tilžės akto šimtmetį, kai buvo priimta Mažosios Lietuvos tautinės tarybos Deklaracija dėl Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos. T Plačiau
2018-12-22
Turbūt ne dažnai taip atsitinka, kad visos svajonės ir net atsitiktiniai pamąstymai išsipildytų su kaupu ir duotų impulsą naujiems siekiams ir žygiams. Nesustabdomai bėgant gyvenimo minutėms tik po kelių dešimtmečių gali suvokti, jog visa tai yra tampriai susiję, susipynę, lyg užprogramuota. Plačiau
2018-12-22
Ketvirto dešimtmečio pradžia yra laikoma naujos kartos lietuvių inteligentijos formavimosi pradžia. Juos burti padėjo ir žurnalas “Naujoji Romuva”(1931-1940), redaguojama žymaus kultūrininko: žurnalisto, redaktoriaus, meno kritiko Juozo Keliuočio (1902-1983). Plačiau
2018-12-19
Ketvirtadienį, gruodžio 20 d., Lietuvos nacionaliniame muziejuje architektūrologė Jūratė Markevičienė skaitys paskaitą apie Misionierių vienuolyną ant Išganytojo kalvos Vilniuje. Architektūrologė pristatys unikalaus ansamblio istoriją, misionierių ir Gailestingųjų seserų (šaričių) veiklą ir likimą. Plačiau
2018-12-14
Grįžtant į praeitį, galima ir suklysti, arba net perdažyti rausvomis spalvomis buvusį gyvenimą. Kad to neįvyktų, pagal šaukinį „Demas“ bandau surasti nors vieną gyvą kraujuotos praeities dalyvį, kuris gyvenęs arti tos sodybos, turinčios paslapčių iš kovų prieš Rusijos okupaciją laikus.  Plačiau