VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

09.30. Rudens vaizdai Petro Klimo sodyboje

Loreta Nikolenkienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė

„Jeigu žmogus nežinotų savo ar savo visuomenės praeities, jis būtų kaip kūdikis. (…)  Visuomenės darbuotojas, pažinęs savo visuomenės praeitį, tarytum praregi dabarčiai ir ateičiai… Jis darosi sąmoningas ir tvirtas savo tautos ar valstybės narys – kūrėjas“. Taip Petras Klimas – jauniausias iš dvidešimties Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarų (ir vienas iš šešių, kilusių iš šio krašto) – rašė 1921 m. pradedamo leisti istorijos žurnalo vedamajame.

Klimų sodyba Kušliškių kaime buvo pavyzdinga: didelis namas, nemažai ūkinių pastatų

Gal skaitytojai prisimins „Lietuvos aido“ gegužės 13-osios numeryje atspausdintą jau ilgus metus Berlyne gyvenančio žurnalisto Leono Stepanausko Atvirą laišką kalvarijiečiams, šiek tiek ir marijampoliečiams... Jame autorius reiškia savo rūpestį dėl seno istorinio miesto Kalvarijos pavirtimo nereikšmingu miesteliu: „O dabar paėjėkime kartu su „ateiviu“ jam taip gerai pažįstamo „miestelio“ (taip, net kalvarijiečiai prie tokio žodžio priprato) gatvėmis ir gatvelėmis. Jos švarios, patraukliai atrodančios. Tik kodėl niekur nepaženklinta jogei tatai senas istorinis Lietuvos miestas. Tik dviejų pasaulinių karų sunkiai sužalotas.

 Petras Klimas – signataras, diplomatas, istorikas

1918 m.  rugpjūtis. Javapjūtė Kalvarijos dvaro laukuose. Antrame plane Šukvietinės miškas ir plytinė (Kušliškių kaimas). Nuotr. www.dvylikakedziu.lt

Čia, buvusiame dideliame Užnemunės apskrities centre (dar caro Rusijos priespaudos laikais) daug Lietuvos istorijai labai svarbių pėdų įminta. Pavyzdžiui, jau tik mažą pėdsaką (vos apčiuopiamus pamatus) palikusiame „tvirtovės kalėjime“ buvo kalinami 1863 m. sukilėliai, o vėliau ir beveik visi šio krašto švietėjai - knygnešiai. Čia buvo kalinamas Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka. Vėliau nemaža ir kitų Lietuvos patriotų, pavyzdžiui vienas iš būsimųjų laisvos Lietuvos prezidentų K. Grinius. Dar ir su savo žmona... Taip, baisaus kalėjimo pamatai apčiuopiami, bet... visai netyrinėti. Net ir vieta nepaženklinta.

Nuotraukos Alvydo Totoriaus

Ne kiekviena Lietuvos vietovė gali didžiuotis tokia gausa istorijai svarbių vietų ir vardų kaip Kalvarija, įsikūrusi Šešupės lanke. Štai artėja šimtosios Lietuvos valstybės atgimimo metinės, - gi vienas Vasario 16 - osios akto signatarų taipgi kalvarijiškis. Tai Petras Klimas... Jau eilė miesto valdžių „planavo“ savo krašto sūnų pagerbti paminklu. Bet pakol kas tam tik vieta parinkta...“

O juk tai miestas bei apylinkės su turtinga istorine praeitimi... Tame tarpe ir su Nepriklausomybės Aktą 1918 metais pasirašiusio P. Klimo, dar ir mūsų šimtamečio „Lietuvos aido“ pirmojo redaktoriaus... Mūsų bendradarbiui tai taipogi vaikystės dienas menančios vietos. Todėl su savo bičiuliais jis aplankė netoli Kalvarijos esantį Kušliškių kaimą, o jame ir P. Klimo gimtąją vietą... Dar ir su žaviu baravykų derliumi, matomą vieno iš žurnalistą Leoną lydėjusio bičiulio glėbyje... Patsai žurnalistas stovi prie neseniai čia pastatyto P. Klimui atminti paminklo...

 

 

 

Atgal