VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

Kvietimas į Merkinę

Maloniai kviečiame Jus 2010 m. gruodžio 15 d. (trečiadienį) į vienos didžiausių partizaninio karo puolamųjų operacijų Lietuvoje 65-ųjų metinių paminėjimo iškilmes Merkinėje (Varėnos r.)

Programa

10 val. Šv. Mišios Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (kard. V. Sladkevičiaus g. 9, Merkinė)

11.30 val. Paminklo-koplytstulpio, skirto partizanams ir jų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui, kovojusiems prieš sovietinius okupantus legendiniame 1945 gruodžio 15-tą Merkinės mūšyje, atminti, atidengimas Lietuvos Laisvės kovų ir kančių muziejaus kiemelyje(Seinų g. 12, Merkinė)

12 val. Minėjimas Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (Seinų g. 10, Merkinė)

Rengėjai:

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

Merkinės seniūnija

Krašto apsaugos savanorių pajėgos

Telefonas pasiteiravimui: 869 881 479

Merkinės miestelio puolimas

Lietuva pirmą kartą Sovietų Sąjungos buvo okupuota 1940 m. birželio 15 d. Besibaigiant Antrajam pasauliniam karui, Sovietų Sąjunga Lietuvą okupavo antrą kartą. Tuomet, 1944 metais,prasidėjo lietuvių tautos pasipriešinimas – partizaninis karas, kuriuo buvo siekta atkurti Lietuvos valstybę. Pasipriešinimas apėmė visą Lietuvą ir truko daugiau nei dešimt metų.

Ypač atkakliai priešinosi Pietų Lietuva. Viena didžiausių partizaninio karo puolamųjų operacijų Lietuvoje buvo 1945 m. gruodžio 15 d. partizanų surengtas Merkinės miestelio puolimas. Mūšyje dalyvavo apie 200 Merkio rinktinės partizanų. Jie užėmė milicijos, pašto, valsčiaus pastatus, paėmė ten rastus svarbius dokumentus, ginklus, rašomąsias mašinėles, kitokią reikalingą įrangą.

Legendiniam Merkinės miestelio puolimui vadovavo buvęs mokytojas, partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Okupacinės kariuomenės įgula, stribai ir enkavedistai, išsikvietę pagalbą iš Alytaus, Druskininkų, užsibarikadavo bažnyčios ir cerkvės bokštuose ir, laukdami pastiprinimo, iš čia vykdė kovinius veiksmus.

Partizanai bažnyčios ir cerkvės nepuolė, nes jiems, tikintiesiems, tai buvo šventos vietos.

Atvykus Merkinės įgulos iškviestam enkavedistų pastiprinimui, partizanai atsitraukė.

Merkinės miestelio puolimo metu žuvo 5 partizanai: Senovaitis, Putinas, Milžinas, Siaubas ir Šviedrys. Nukauta 15 okupacinės kariuomenės kareivių, 2 stribai. Puolimui vadovavęs A. Ramanauskas-Vanagas už narsumą Merkinės miestelio kautynėse partizanų vadovybės buvo apdovanotas Narsumo juostele.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas partizaniniame kare dalyvavo iki pat pabaigos, partizanų vadovybėje eidamas vis aukštesnes pareigas. 1945 m. laisvės kovą pradėjęs partizanų būrio vadu, vėliau vadovavo Dzūkų grupės Merkinės batalionui, dar vėliau – Merkio rinktinei, Dainavos apygardai, Pietų Lietuvos partizanų sričiai. Susikūrus Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui (LLKS), tapo LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pirmuoju pavaduotoju, vėliau ėjo ir LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pareigas, buvo LLKS Gynybos pajėgų vadas, 1949 LLKS Tarybos deklaracijos signataras; generolas, įvertintas aukščiausiais partizanų vadovybės apdovanojimais.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas okupacinių struktūrų areštuotas 1956 m. Po žiauriausių, sadistiškų kankinimų 1957 m. sušaudytas.

 

Atgal