VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2012-04-24
Neišsipildė generolo A. Harriso svajonė, kad naikinamieji antskrydžiai pasės nesantaikos grūdą tarp nacionalsocialistinės vadovybės ir visuomenės. Žiūrint į mylimo miesto griuvėsius, į gimtųjų namų degėsius, į žuvusių ir sudegusių kaimynų palaikus, augo neapykantos jausmas ir noras kovoti iki paskutiniųjų. Vokiečių priešlėktuvinės gynybos naikintuvų lakūnų priesaikos tekstas turėjo šiuos žodžius: „Įsipareigojame kiekvienos misijos metu sunaikinti bent vieną priešo bombonešį taranuojant jį, jeigu pasibaigs amunicija“. Buvo siūlomi du būdai: tupimas ant B-17 sparno ir jo nulaužimas nuosavu svoriu arba bombonešio galinio vairo sunaikinimas propeleriaus pagalba. Plačiau
2012-04-20
„Ką be darytų kiti, mūsų vyriausybė niekados niekšiškai nepuls ant moterų ir kitų civilių tiktai tam, kad juos terorizuotu“ Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas A.N. Čemberlenas Per Antrąjį pasaulinį karą visoje Europoje bombarduojant miestus ir miestelius žuvo milijonai niekuo kaltų civilių. Prieš 70 metų, 1942 naktį iš kovo 28 į 29-ąją anglų karališkoji aviacija įvykdė pirmą kiliminį oro antskrydį ant didelio vokiečių miesto Liubeko. Kaip aplamai civilizuotai Europai gimė barbariška idėja –įtakuoti karo eigą ir baigtį nekaltų moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių žudynėmis? Plačiau
2012-04-10
Netrukus „Dora-Mitelbau“tapo savarankiška koncentracijos stovykla su 30 filialų. Šios stovyklos komendantas tapo netgi gamyklos direktoriaus pavaduotoju darbo klausimais. Čia dirbo apie 60 000 žmonių iš 21 Europos valstybės: daugiausia čia buvo prancūzų, rusų ir lenkų bei vokiečių. Prie raketų „V-2“gamybos galėjo dirbti ir lietuviai, nes jų Buchenvalde kalėjo 130, iš jų 120 žuvo. Kaliniai gyveno trijuose tamsiose ir drėgnose, neatitinkančiose sanitarinių normų talpose, todėl mirtingumas buvo didelis. Ginklavimosi ministro A. Speerio nurodymu žemės paviršiuje buvo įrengta koncentracijos stovykla ir kalinių gyvenimas tapo lengvesnis. 1944 metų rugpjūčio pabaigoje A. Hitleris įsakė pradėti Londono bombardavimus raketomis „V-2“iš mobiliųjų starto aikštelių Belgijoje. Pirmą kartą „Velnio cigaras“–taip pavadinta raketa „V-2“- buvo paleista į Angliją 1944 metų rugsėjo 8 dienos vakare. Tos pačios dienos ryte raketa „V-2“buvo iššauta Paryžiaus link. Iš viso vokiečiai paleido į Angliją ir Belgiją 4320 tokių raketų: paskutinioji pakilo į dangų 1945 metų kovo 27 dieną. Londone sprogusios 1403 raketos „V-2“užmušė 2754 ir sužeidė 6532 žmones. Dar daugiau raketų paskutiniais karo mėnesiais buvo paleista į Belgiją –vien Antverpenui jų teko 1214. Plačiau
2012-04-06
Iš Atlanto iškeltos ir bibliografine retenybe laikomos lietuvių tautosakininko, žodynininko Antano Juškos knygos muziejininkai nesitiki sulaukti. Plačiau
2012-04-03
Simbolių galią žmonija suprato jau seniai – daug seniau nei atsirado pirmosios valstybės. Pirmykščiuose kultuose jau buvo naudojami daiktai, kurie buvo sudvasinami, suteikiant jiems privilegijuoto visuomenės nario statusą arba pritaikant bendravimui su bekūnėmis dvasiomis (dievybėmis) ar gamtos galiomis. Ir stabai, ir fetišai buvo uoliai saugomi, jų naudojimas – reglamentuojamas, o jiems padaryta „skriauda“ buvo laikoma nusikaltimu, už kurį būdavo skiriama griežta bausmė. Plačiau
2012-03-30
Čekoslovakų laikraštis „Narodni politika“ 1932 08 19 informavo savo skaitytojus, kad Donato Malinausko vizitas į Prahą nesietinas su politika. Plačiau
2012-03-20
Prieš 70 metų prasidėjo modernių raketų amžius, žengtas pirmas žingsnis link Mėnulio, Marso, Veneros, Jupiterio, Saturno... 1942 metų kovo 23 dieną iš vokiečių poligono Peenemiundėje pirmą kartą buvo paleista bandomoji raketa A-4 (V-2 arba Fau-2) (Vernerio von Brauno konstrukcija). Raketa nukrito 1 km atstumu nuo starto vietos. Tų pačių metų rugpjūčio 2 dieną Vokietijoje priimtas sprendimas pradėti serijinę lėktuvų-sviedinių „V-1“ (Fau-1) gamybą (Paulio Schmidto konstrukcija). O po dviejų mėnesių, spalio 3 dieną, Peenemiundėje pirmą kartą sėkmingai startavo patobulinta raketa A-4. Raketa skrido 296 sekundes 300 metrų/sek. greičiu ir pasiekė 84,42 km aukštį, o nuskriejusi 190 km nukrito į jūrą ir sprogo už 4 km nuo taikinio. Pasiektas skridimo aukštis užfiksuotas Guinnesso rekordų knygoje. Šį skrydį galima laikyti pirmuoju žmogaus prisilietimu prie kosmoso. Plačiau
2012-03-16
Alytiškis kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas paskutinius keletą metų visus džiugina savo naujomis knygomis. Dalis knygų pasirodė ne tik jo, kaip leidėjo, iniciatyva, bet ir jo parengtos. Apie 1941 metų įvykius – tai jau antroji, tiksliau sakant, - trečioji autorinė jo knyga, nes apie 1941 metų Birželio sukilimą pasirodė net dvi versijos (2009 ir 2011 m.), antroji išleista kiek papildyta. Susipažinus su G. Lučinsko išleistų knygų sąrašu akivaizdu, kad dominuoja karo tema. Apie Antrojo pasaulinio karo įvykius pastaruoju metu pasirodo vis daugiau knygų. Tokį susidomėjimą galima laikyti tam tikru fenomenu. Taip teigia ir Viktoras Suvorovas. Atrodytų, kam šiandien gali būti įdomus tas karas, jau tiek metų praėjo, žmones užgulę įvairūs kiti rūpesčiai, problemos. Tačiau susidomėjimas ne tik neblėsta, bet ir kyla. Plačiau
2012-03-16
Mūsų tautos šventovė Lietuva prieš 22 metus atkūrė Nepriklausomybę. Ir dar – kas itin svarbu visam pasauliui - tas drąsus žingsnis sugriovė, atrodo, amžiams sukurtą imperiją - TSRS. Kas galėjo pagalvoti apie tokį stebuklą? (Beje, prieš keletą metų viename Varšuvos parke ant pastato sienos mačiau užrašą didelėmis raudonomis raidėmis: „Rossija – imperija na kolenach“ („Rusija – imperija ant kelių“). Tik gaila, kad ir iš ten kartais padvelkia imperiniu sindromu.) Plačiau
2012-03-13
Svarbiausia XX amžiaus Lietuvos idėja ir gyvenimo variklis – nacionalinės valstybės sukūrimas ir įtvirtinimas. Lietuvių tauta visais laikais siekė būti savo krašto šeimininke. Po ilgų priespaudos metų ir sunkių kovų 1918-1920 m. Lietuva atkūrė ir įtvirtino nepriklausomybę. Tarpukariu Europoje įsitvirtino totalitarinės diktatūros. Sovietų Sąjunga, remdamasi Ribentropo-Molotovo paktu, 1940 m. Lietuvą okupavo ir aneksavo. Nepriklausomybė buvo prarasta, bet kova dėl jos niekada nesiliovė. Plačiau
2012-03-09
Pašaliečiams atrodo, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai stulbinamai prasti ir pavojingai blogėja, rašo įtakingas britų žurnalas "The Economist". Jis taip pat užsimena, kad Lenkija kišasi į šį rudenį Lietuvoje vyksiančius Seimo rinkimus. Plačiau
2012-03-06
Vadinama Mažoji Lietuva su Klaipėdos kraštu - tai vienas trečdalis Prūsijos – baltų autochtonų žemių prie Baltijos jūros, apima abipusį Nemuno žemupį ir Priegliaus upyno baseiną. Tai buvęs savitas etnokultūrinis regionas, kuriame gyveno vakariniai lietuviai – lietuvininkai, kuršiai, nedidelė dalis šiaurinių prūsų 17 tūkstančių kv. km plote, kurio pagrindinę dalį (15 tūkstančių kv. km) sudaro Karaliaučiaus kraštas. Plačiau
2012-02-24
1385 m. Krėvos ketinimo sutartimi LDK valdovas Jogaila susitarė su Lenkijos karalystės atstovais krikštytis, apkrikštyti lietuvius, vesti Lenkijos karūnos paveldėtoją karalaitę Jadvygą, apmokėti 200 tūkstančių auksinių jos sužadėtiniui Vilhelmui už sužadėtuvių sulaužymą. Tos personalinės unijos metu LDK turėjo tapti Lenkijos karalystės vasaline kunigaikštyste. 200 tūkstančių Jogaila sumokėjo, o mes, likę lietuviai, mokame iki šių dienų. Plačiau
2012-02-17
Prieš 60 metų 1948 metų žiema buvo švelni kaip šįmet. Sausio 22 d. dar nebuvo sniego. Kauno rajono Arlaviškių kaimas, išsidėstęs pagal Nemuną, laidojo stribų nušautus Kazį Striganavičių ir Joną Karpavičių, mūsų pradinės mokyklos draugų tėvus. Mes, nedideli vaikai, stovėjome prie dėdės Kazio karsto ir nepagarbiai šnibždėjomės: ten kur į smilkinį įėjo kulka, atsirado kraujo lašas, raudonas kaip uoga. Mums buvo nesuprantama, kas čia atsitiko: dėdė Kazys prieš dvi dienas buvo gyvas ir aistringai ginčijosi su mūsų troboje kortuojančiais diedais, kurie sakė, kad bolševikai – banditai ir kad netrukus amerikonai pradės naują karą ir šiuos išgins iš Lietuvos. Kazys buvo prorusiškas ir komunistuojantis, taigi atrodytų, kad žuvo nuo savųjų. Plačiau
2012-02-13
Artėja nepaprastai brangi ir reikšminga lietuvių tautai Vasario 16-oji. Tą 1918 metų dieną buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė, padėti mūsų šalies valstybingumo pamatai, ant kurių mūsų tauta ėmė kurti gražų ekonominį, kultūrinį, tikėjimu paremtą gyvenimą. Tačiau jį trikdė priverstinės nepriklausomybės kovos su puldinėjusiais mūsų šalį bolševikais, bermontininkais, lenkais. Plačiau
2012-02-13
Deja, Vincas, prieš 10 metų suskambinęs „Varpu“, Nesulaukė 20-ojo amžiaus, Nes negailestinga giltinė nuslopino jo kvėpavimą, Bet Jonas ir Vilhelmas, visais būdais, Jau kopė Lietuvon, svajodami apie jos nepriklausomybę, valstybingumą. Plačiau
2012-01-20
„Visa tai suglaudus, man paaiškėjo ir kiekvienam lietuviui turėjo būti aišku, kad Tėvynei rengiamas galas, o jos gynėjams 1918 – 1920 metų savanoriams skerdynės tokios, kokios įvyko Rusijoj. Atsižvelgdami į tai, kas pasakyta, ir į šimtus kitų faktų faktelių, kariai negalėjo to pakęsti. Vyr. ltn. Pyragius atėjo pas mane ir užklausė mano nuomonės apie reikalą nuversti valdžią, kuri nereiškia jų rinkusiųjų valios. Aš jam atsakiau: „Jonai, čia svarbus dalykas, reika rimtai apsvarstyti. Aš iš principo esu nusistatęs prieš bet kokius perversmus, nes jie gali įeiti madon Lietuvoje taip, kaip Meksikoje. O tada tai būtų pražūtis mūsų valstybei, o gal ir tautai. Be to, įspėju jus: nesiduokit partijoms apmulkinti, nes tada pasiaukojimas kilniai idėjai ir rizikavimas savo ir daugelio kitų Lietuvos sūnų gyvybėmis nueitų niekais“. (Lietuvių tauta. T.4.V.1998. 309). Plačiau
2012-01-17
Lietuvos istorijos padangėj karalienės Morta pasirodo kaip Aušrinė žvaigždė. Iš XIII amžiaus šaltinių regisi didingas lietuvės moters paveikslas – asmenybė, kuria atsiveria tautos moters tauriausi bruožai: žavesio kupinos jausmų akimirkos, gražus mūsų praeities momentas. 2012 m. sausio mėn. pradžioje, artėjant karalienės Mortos vardadieniui (sausio 19 d.), buvo pristatytas rašytojo Jono Užurkos sukurtas istorinis romanas „Karalienė Morta - meilė ir karūnos žavesys“. Tuo metu Vilniaus rotušėje buvo pristatytas dailininkės Laimos Tubelytės - Kriukelienės paveikslai aktualia istorine tematika.   Plačiau