VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

03 15. Pasvaliečiai pagarbino Šv. Kazimierą

Vlada Čirvinskienė

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja

Kovo 4 dieną Lietuvos katalikai iškilmingai švenčia savo patrono Šv. Kazimiero, jaunimo globėjo dieną. Dažnai į šį vienintelį mūsų tautos šventąjį Šv. Kazimierą kreipiamės prašydami jo pagalbos laisvės ir nepriklausomybės kovose, užtarimo tėvynei, šeimoms ir mums patiems mūsų globėjo pas Dievą. Kad dar daugiau pažintume šią kilnią asmenybę, jo gyvenimo istorija, kelius į nepailstantį pamaldumą bei šventumą, vėl ir vėl susirandame šią dieną savo knygų spintoje ar miesto bibliotekoje katalikiškos literatūros apie Šv. Kazimierą. O gal mintimis aplankome Vilniaus Arkikatedrą, tyliai atveriame koplyčios duris ir tarsi suklumpame maldai su savo padėkomis bei prašymais prie Šv. Kazimiero sarkofago ir palaikų.

2016 m. kovo 4 d. Kaziuko mugės akimirkos Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje

Pasvalio gyvojo rožinio maldininkai ne tik ryte, bet ir vakare kartu su visais tikinčiaisiais, dalyvaudami Šv. Sakramento adoracijoje, rožinio maldoje bei Šv. Mišių eigoje, šią dieną pagarbino Lietuvos Globėją Šv. Kazimierą.

 Prieš vakarines Šv. Mišias dalyvavome Kryžiaus kelio procesijoje.

Vakarines Šv. Mišias aukojo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos kun. Feliksas Čiškauskas. Išpažinčių klausėsi šios parapijos klebonas Albertas Kasperavičius bei parapijos kun. Miroslav Anuškevič.

 Kunigas Feliksas pasveikino visus susirinkusius su Šv. Kazimiero Lietuvos globėjo iškilmėmis. Palinkėjo visiems, ypač jaunimui, kad širdyse suliepsnotų gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilė, kad jaunimas suprastų skaistaus ir doro gyvenimo grožį.

Skaitinius iš Šv. Rašto skaitė gydytoja vienuolė kazimierietė Valerija Mačėnaitė.

 Kunigas Feliksas Čiškauskas savo homilą skyrė Šv. Kazimierui. Kunigas išsamiai visus tikinčiuosius supažindino su Šventojo Globėjo trumpa gyvenimo istorija bei keliais , kurie vedė jį į pamaldumą bei šventumą. Kunigas kalbėjo, kad Karalaičiui Kazimierui nebuvo nieko maloniau ir nieko geidžiamiau, negu dalyti ne tik tai, kas nuosava, bet ir visą save atiduoti Kristaus vargšams, ligoniams, belaisviams ir kenčiantiesiems žmonėms. Našlėms, našlaičiams ir prispaustiesiems jis buvo ne tik gynėjas, bet ir tėvas, sūnus, brolis. Šv. Kazimieras labai gerbė teisingumą. Kasdien ragino tėvą laikytis teisingumo, valdant karalystę ir pavaldžias tautas. Rūpinosi vargšais ir nelaimingaisiais. Nors buvo kilmingo luomo žmogus, tačiau bendraudamas su paprastaisiais niekuomet nebuvo štoržievis, todėl buvo vadinamas neturtingųjų gynėju. Norėjo būti visuomet tarp žmonių, kurie turėjo vargdienio dvasią, kurių yra Dangaus Karalystė, negu tarp šio pasaulio aukštųjų ir galingųjų. Šv. Kazimieras iki pat gyvenimo pabaigos gyveno skaistų gyvenimą. Baigdamas homiliją, kunigas kvietė visus tikinčiuosius teisia ir tyra širdimi skiepyti savyje Šv. Kazimiero didžio dangaus Karalienės, Švenčiausiosios Marijos garbintojo maldingumą, teisingumą, gailestingumą.

2016 m. kovo 4 d. Kaziuko mugės akimirkos Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje

Šv. Mišių metu giedojo bažnytinis choras, vadovaujamas Jono Poškaus.

Žinoma, mūsų mieste buvo nepamiršta ir Kaziuko mugės tradicija. Linksmiausia ir įspūdingiausia Kaziuko mugė nuo pat ryto vyko Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje. Mokyklos aktų salė virto mažuoju amatininkų dirbtuvėlių, įvairiausių krautuvėlių, kavinukių miesteliu. Mugės pradžią paskelbė atvykęs į svečius dūdų orkestras. Visus mugės dalyvius pasveikino mokyklos direktorė Lina Rauckienė. Miestelis virto tikru skruzdėlynu. Amatininkai sukosi prie savo dirbinių, prekybininkai gyrė savo prekes ir maloniai kvietė praeivius nepraeiti pro šalį ir nusipirkti kokią nors prekę. O prekių buvo įvairių: pradedant namine duona, sūriais, lašiniais, kepiniais, dirbiniais iš medžio, molio, siūlų, popieriaus, vielos. Buvo galima įsigyti gražių papuošalų, mezginių: pirštinių, kojinių, riešių, šalikų, kepurių. Į mugę atvyko daug svečių: rajono meras Gintautas Gegužinskas, vicemeras Povilas Balčiūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Kazys Polekas ir kiti rajono valdžios atstovai. Čia buvo galima pamatyti mokinių tėvelius, senelius, Neįgaliųjų Centro narius, buvusius mokinius, miestelėnus.

Mugės metu buvo galima pasisukti liaudiško šokio ratelyje, padainuoti lietuvių liaudies dainų bei išmėginti savo laimę loterijoje., norėdamos supažindinti dalyvius su Lietuvos jaunimo Globėju bei dvasingiau įprasminti šią dieną, dalino visiems skrajutes ,, Šventasis Kazimieras‘‘.

Šios šventės sumanytojais ir pradininkais buvo kraštotyros būrelis ,,Gimtinė‘‘.

2016 m. kovo 4 d. Kaziuko mugės akimirkos Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje

 Tada, 2010 metais kovo 4 d., pirmoji Kaziuko mugė šurmuliavo pertraukų metu. Mokiniams ši idėja labai patiko bei prigijo, ir iki dabar ji tęsiama mūsų mokyklos bendruomenėje.

Vakare mane pradžiugino šia proga atsiųstas s. vienuolės nuoširdus ir malonus sveikinimas:

,,Kiekvienas žmogus nėra sala. Kiekvienas žmogus yra Dievo svajonė. Ir kiekvienas yra pašauktas į šventumą. Šventasis karalaiti Kazimierai, melskis už mus. Su Lietuvos Globėjo diena!’’ s. Albertina.

Atgal