VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kelionės

06 23. Kėdainių literatai Maironio žemėje

Vaclovas Volkus

Kėdainių literatų klubo ,,Varsna“ literatūrinio bendradarbiavimo geografija plati. Bendraujame ne tik su kaimyninių rajonų – Ukmergės, Jonavos, Panevėžio, bet ir didmiesčių – Vilniaus mokytojų literatų draugijos ,,Spindulys“, poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos ,,Branduma“ Kauno skyriaus literatais. Įvairiomis progomis apsilankydami vieni pas kitus asmeniškai susipažįstame su kitų rajonų literatais, dalinamės veiklos patirtimi, skaitome eiles, dainuojame, muzikuojame. Tai praturtina mūsų literatūrinį akiratį, įkvepia naujų minčių ir sumanymų bendram labui.

Nežinau kodėl su Raseiniais, šiuo nuostabiu Maironio apdainuotu Dubysos žalių pakrančių kraštu, amžių glūdumoje priešų niokotu, degintu, darbščių lietuvių rankomis vėl atgimstančiu naujam gyvenimui kraštu, iki šiol nebuvo užsimezgusi mūsų rajonų literatų draugystė. Gal todėl, kad Raseiniai labiausiai nutolęs nuo Kėdainių kaimyninio rajono centras, gal tiesiog anksčiau nebuvo progos tai draugystei užsimegzti.

Kaip ten bebūtų, mes, Kėdainių ,,Varsnos“ klubo septyni literatai, birželio 13 dieną išsiruošėme į Raseinius, Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos, vadovaujamos direktorės Dainos Sutkevičienės, ir ,,Dubysos“ literatų klubo pirmininkės Danguolės Peckuvienės organizuotą ,,Poezijos pavasarėlio“ šventę.

Kėdainių ,,Varsnos“ literatų klubo nariai Raseiniuose. Iš kairės: V. Volkus, G. Žukauskaitė, M. Kazakevičienė, N. J. Kulnickienė, Z. Zokaitytė, R. Bechtereva ir R. Kasmauskas. Ričardo Jurgelevičiaus nuotrauka

Važiuodamas mąsčiau – mūsų rajonai turi kuo didžiuotis. Kėdainiečių žemėje – Babėnuose (dabar Kėdainių miesto Babėnų mikrorajonas) gimė Mikalojus Daukša – vienas iš pirmųjų lietuvių raštijos pradininkų, kurio iš šimtmečių glūdumos skamba galingas, ainius įpareigojantis balsas: mylėkite ir ginkite gimtąją kalbą. Raseiniškiai turi Maironį – poetą lyriką, plačiai apdainavusį gimtosios žemės panoramą, tautos praeitį, jos žmogaus dvasinio gyvenimo turtingumą, satyroje – valdančiųjų nedorybes.

Mes nykstam kaip daugelis mūsų gentainių,

Skubančių amžių kely.

Net žuvę už tėviškę daugel bebaimių –

Ir jie jau daug kam užmiršti.

 

Gyvenimo ratas vis rieda į priekį

Naujais horizonto keliais.

Vis keičiasi kartos, senų nebelieka,

Jų aidas užgožtas kapais.

 

O visgi kai kas atminty pasilieka –

Tai amžių gentainių dvasia.

Jų gyvasčio žygiai nevirsta į nieką

Tautos neramiam kelyje.

(Vaclovas Volkus)

 

Šiandieną vieno ir antro mūsų kraštiečio, dvasinio galiūno žodžiai primena susimąstyti. Taikos metu netekome pusės milijono jaunų, kūrybingų žmonių, kėsinamasi į mūsų kalbą, papročius, tradicijas.

Dvasiniai apmąstymai pagreitino atvykimą į šventę. Susitikome erdvioje, tam paruoštoje salėje su Marijampolės, Kelmės, Šiaulių, Šilalės, Lietuvos su negalia rašytojų klubo atstovais. Su vietos ir Kėdainių literatais renginyje dalyvavo net septyni literatų kolektyvai.

Renginys prasidėjo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Raseinių skyriaus ansamblio ,,Svaja“ atliekamomis melodingomis dainomis (ansambliečiai vėliau dar porąkart įsiterpę dainavo). Renginį vedė bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Levickienė. Jame dalyvavo Raseinių garbės pilietė Danutė Bajorinaitė, savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė, bibliotekos direktorė D. Sutkevičienė. L. Levickienė kalbėjo, kad prieš porą metų minėjome 30-ties metų ,,Dubysos“ klubo jubiliejų, o šiandien minime dar vieną jubiliejų - jau 25 metus ,,Dubysai“ vadovauja nepavargstanti D. Peckuvienė. Ta proga jubiliatė išleido eilėraščių knygą ,,Laiko dvasia“. Rajono mero Algirdo Griciaus pavedimu J. Jablonskienė D. Peckuvienei įteikė padėkos raštą palinkėdama nepaleisti ,,Dubysos“ vairo dar ne vienerius metus. Prie visų geriausių linkėjimų prisidėjo ir bibliotekos vadovė D. Sutkevičienė.

Pirmieji pasirodė Raseinių literatų klubo ,,Dubysa“ nariai. Ypač susirinkusiesiems patiko jų dainuojamoji poezija pritariant gitara Vidmantui Petraičiui. Po jų sekė Šiaulių ,,Verdenės“, Marijampolės ,,Sietyno“, Kelmės ,,Vieversio“, Šilalės ,,Versmės“ klubų narių eilėraščiai. Šešti pasirodė septyni ,,Varsnos“ klubo literatai. Klubo pirmininkas V. Volkus trumpai pristatė klubą, sakydamas, kad atvykome iš lietuvių raštijos pradininko M. Daukšos žemės, kad esame pernai išleidę almanachą ,,Po Mikalojaus Daukšos ąžuolu“, kurio vieną egzempliorių padovanojo raseiniškių viešajai bibliotekai. V. Volkus pagrojo lūpine armonikėle lietuvių liaudies melodiją. Nelaukdama mūsiškių pasirodymo pabaigos Raseinių garbės pilietė D. Bajorinaitė, atpažinusi savo jaunystės metų kraštietę, buvusią Raseinių gimnazijos jauną specialistę kolegę Genovaitę Žukauskaitę, priėjo prie jos. Šiltai, iki ašarų apsikabinusios jos pasibučiavo. Tai buvo netikėtas, jaudinantis pasimatymas po 40 metų.

Džiaugėmės raseiniškių parodytu dėmesiu, svetingumu, nuoširdumu. Buvo užmegzti ryšiai dar su kitų rajonų literatais. Tenemiršta gentainių dvasia kartų neramiam kelyje.

 

 

Atgal