VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

03 24. TĖVYNĖS SĄJUNGOS FOLKLORO ANSAMBLIUI “KADAGYS” JAU 20 METŲ (3)

Ričardas Simonaitis

2002-ji metai ansambliečiams buvo ypatingi. Artėjo veiklos dešimtmetis, kuriam reikėjo ypatingai ruoštis, o koncertų ne mažėjo, o jų vis didėjo. Koncertai Ariogaloje vykstančiuose susitikimuose su tremtiniais ir politkaliniais sutraukdavo daug meninių kolektyvų.

„Kadagio” vyrų grupė. Ansamblio “Kadagys” nuotraukos iš Irenos Janulevičienės archyvo

Į šventę atvykdavo tremtinių delegacijos iš visų Lietuvos miestų bei rajonų. Žmonių suvažiuodavo keliolika tūkstančių. Į susitikimus atvykdavo garbingiausi Lietuvos vadai - prezidentas jo Ekscelencija V.Adamkus, profesorius V. Landsbergis, kiti valdžios pareigūnai, kurių kalbos tautai kėlė optimizmą. Tremtiniams, sugrįžusiems iš Sibiro gulagų, skambėjo dainos, kurios sovietmečiu buvo draudžiamos. Sovietinėje Lietuvoje folkloriniai meno kolektyvai buvo uždrausti. Žmonės nepaklusę sovietinei valdžiai buvo persekiojami. Tauta buvo išsiilgusi tikrojo autentiško meno- liaudies šokių, žaidimų bei autentiškų dainų. Dalyvauti tokioje šventėje kadagiečiams buvo didelė garbė.

„Kadagio” moterų grupė. Su nuometu I.Račiūnienė būsima ansamblio meno vadovė

Tais pačiais metais ansambliečiai aktyviai dalyvavo ir susitikimuose su partijos Tėvynės sąjungos nariais. Valstybinių švenčių progomis, t.y. Mindaugo karūnavimo diena, renginiai vykdavo Vilniaus Šilo slėnyje Antakalnyje. Tomis dienomis bendraminčių susirinkdavo tūkstančiai. Kartu su ansambliečiais dainos sklido iš visų dalyvių plačių krūtinių. Tokie renginiai vyko daugelyje Lietuvos miestų į kuriuos nuolat buvo nuolat kviečiamas folkloro ansamblis “Kadagys”.

2002-ji metai. Viduryje J. Petraitis vienas iš pirmųjų ansambliečių Šilo slėnyje karaliaus Mindaugo paminėjimo metu

Artėjo ansamblio dešimties metų veiklos jubiliejus, kuris įvyko 2003-čių metų rudenį Daukšos vidurinės mokyklos salėje. Po sėkmingo jubiliejinio koncerto ansamblio vadovai ir dalyviai linkėjo vieni kitiems ilgų gyvenimo ir gyvavimo metų. Dalyvių džiaugsmams nebuvo ribų.

2002-ji metai. „Kadagys” Šilo slėnyje

O kitais metais įvyko tai ko niekas negalėjo numatyti. Vieno renginio metu, t.y. 2004 –tų metų pradžioje vykusio koncerto metu, įvyko nesusiklausimas. Dalies ansambliečių nuomonė nesutapo su meno vadovo nuomone. Įvyko ansamblio skilimas. Susidarė dvi stovyklos. Vasario 16-tą dieną dar su visais dalyviais įvyko paskutinis koncertas, tačiau po kurio laiko atskilusi ansambliečių dalis pasivadino “Gija” ir pasidarė savarankiška. Meno vadovas V.B.Račiūnas buvo nepavydėtinoje padėtyje.

2004-ji metai. Profesorė V.Kulikauskienė aukoja žoleles dievams

Už kelių dienų turėję įvykti iš anksto numatyti pasirodymai baltarusių mokykloje, Sietuvos vidurinėje mokykloje kabojo ant plauko. Tačiau ir tokioje padėtyje atsidūręs meno vadovas nepasimetė. Būdamas aukštos klasės savo srities specialistas sugebėjo su likusia ansamblio mažumos grupe atstovauti kolektyvą. Tada ypatingas dėmesys buvo skiriamas kiekvienam likusiam dalyviui. Ieva Bujienė, jau išėjusi anapilin, turėjo nepaprastą pasisekimą moksleivių tarpe.Jos nuostabaus grožio balsas skambėjo nepaprastu dvasingumu. Ji ilgai dar džiugino ne tik žiūrovus bet ja, jos balso skambėjimu džiaugdavosi ir patys ansambliečiai. Ji ansambliui buvo ištikima ir dainavo iki pat savo mirties.

2004-ji metai. Ministras pirmininkas A.Kubilius sveikina ansamblį Vasario 16-sios dienos proga

Irena Račiūnienė, vadovo žmona, pasižymėjo labai puikia atmintimi ir daugelio dainų žinojimu. Mums atrodė, kad jai nėra nežinomų dainų. Kokią naują dainą bepaimtumėme ji jau dainuodavo. Jai visada padėdavo ansamblio “Kadagys” metraštininkė Sabina Puntežienė, fizikos mokytoja politkalinė Genovaitė Olšauskienė, Natalija Vitartaitė.

Dainininkė Ieva Bujienė su ansambliu “Kadagys” 2004-tais metais Vasario 16-tą dieną

Iš vyrų ištikimi ansambliui liko Julius Balšaitis, Juozas Petraitis ir Gediminas Giriūnas. Neilgai trukus į ansamblį įsiliejo nauji nariai. Pirmosios paukštės buvo Rima Jankūnienė, Saulė Galinienė, Jūratė Mačiukienė, Eleonora Kazlauskienė, Aldona ir Pranas Baltrušaičiai, Gileta Klingienė, Jolanta Laurušienė. Po kelių savaičių įsiliejo Vytautas Varkala, Austris Švitinis, Povilas Šimkus, Edmundas Norvaišas, Benedikta Stundžienienė, Rozalija Tankeliun, Vytautas Abraitis, Stanislovas Žvirblis, Ričardas Simonaitis, šių eilučių autorius. Jis atsivedė dar visą grupę jaunų skautų. Tikslas buvo išmokyti jaunimą dainuoti liaudiškas dainas, išmokyti liaudies šokių. Dar po kelių mėnesių į ansamblį įsiliejo savo nuostabiu balsu Benediktas Martinkėnas. Dar po metų į kolektyvą įsiliejo Vytautas Ikamas, Nijolė Žilinskienė, Jonas Grigas bei Stanislovas Kiškis. Per nepilnus metus kolektyvas visiškai atsinaujino. Nuo šio momento prasidėjo naujas kolektyvo veiklos etapas.

 „Kadagys” jubiliejinio koncerto metu. Viduryje V.B.Račiūnas. Kairėje S.Puntežienė, N.Vitartaitė, G.Olšauskienė. Iš dešinės J.Balšaitis ir G.Giriūnas

Atgal