VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

11 17. Šventė įprasminusi jubiliejų: Kupiškio „Kupkėmiui“ – 20

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Trijų dienų folkloro šventėje „Kupos kiemi – paukštlakis“ buvo paminėtas Kupiškio folkloro ansamblio „Kupkėmis“ (vadovė Alma Pustovaitienė) 20 metų jubiliejus. Šventėje išskirtinos kelis dalys: paroda, tautodailininkų ir amatininkų muge, „Kupkėmio“ bei svečių – folkloro ansamblių iš Italijos, Latvijos ir įvairių Lietuvos miestų koncertai, sveikinimai.

Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė prie juostų iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Iš „Kupkėmio“ istorijos

Almos Pustovaitienės pasakojimas apie „Kupkėmio“ gimimą yra užrašytas „Kupiškėnų mintyse“ (2015 m. spalio 17. Nr. 119. P. 5–6). Perteiksime keletą minčių. „Man visada rūpėjo sukurti kažką ten, kur aš gyvenu, kur mano tėviškė. Pirmasis žiburėlis buvo Paketurių „Vidumedis“. Ir jis atsirado labai netikėtai. Štai raviu darželį pas mamą, ateina Elena Aleknienė ir sako: „Gana čia tau darželį ravėti, eik mokyti mus dainuoti“. O ką mokyti? Kelias liaudies dainas temokėjau“. Tada Alma ėmė užrašinėti dainas, kartu rinkdama žmones į ansamblį. Kadangi pirmieji ansamblio „Vidumedis“ nariai buvo senesnio amžiaus, vėliau prisijungė jaunesnių – vienus keitė kiti ir ilgainiui ansamblio nebeliko. A. Pustovaitienei kilo mintis, suburti Kupiškio krašte liaudies tradicijas puoselėjantį ansamblį. Ši mintis dar labiau sustiprėjo jai ėmus dirbti Kupiškio kultūros namuose. „Artėjo „Senovinių kupiškėnų vestuvių“ trisdešimtmetis. Pradėjome rinkti žmones, vieni kitiems perdavė, į laikraštį įdėjome skelbimą, kad kuriamas naujas kolektyvas. Į pirmąją repeticiją 1995 metų spalio 22 d. atėjo vienuolika moterų ir vienas vyras: Birutė Audickienė, Genovaitė Grižienė, Vilija Morkūnaitė, Regina Petrulienė, Bronė Pretkuvienė, Veronika Pukienė, Ona Riabčikova, Elena Telyčėnienė, Ona Vaitiekūnienė, Alma Valintėlienė, Aušra Uldukienė ir Bronius Venckus“.

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė (dešinėje) su Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Irena Mockuviene prie juostų iš Kupiškio etnografijos muziejaus

Pradžia buvo sunki – ansamblis neturėjo repertuaro, vadovei dėmesį reikėjo skirti dviem kolektyvams – senajam „Vidumedžiui“ ir naujai besikuriančiam „Kupkėmiui“. O kupkėmiečiai rimčiau repetuoti pradėjo tik kovo mėnesį, o balandžio 9 d. Velykėlių proga įvyko pirmasis koncertas. „Prisimenu ir pačią pirmą tada mūsų dainuotą dainą „Ko nuliūdus, mergėla“. Vėliau buvo šauni gegužinė Sasnausko sodyboje, į kurią susirinko daug žmonių, paskui – Joninės. Ir taip po truputį įsibėgėjom, prasidėjo kalendorinių švenčių ciklas. Minėdavome Sekmines, Vėlines, Jonines. Kalendorinių švenčių papročius pristatėme ilgus metus. Įsijungėme ir į seserų Glemžaičių konkursus. Daugėjo kolektyve žmonių. Buvo ir tokių, kurie pasimetė – išėjo, prisidėjo nauji. Vienintelė šeima, kuri kolektyve tebėra iki šiol – Lina ir Gintautas Vaitoniai. Gintautas – kupiškėniškos dvasios, tarmės, papročių nešėjas, tikras kupiškėno įsikūnijimas. Jis ir puikus meistras, iš medžio mums padaręs suolelių, geldų. Abu su Lina jie sudaro puikią visumą ir tarsi atspindi mūsų kolektyvą, kur benuvažiuotume. Kolektyve nuo pat pradžių dalyvauja A. Uldukienė. Puikiai jaučia liaudiškumą ir geba su kitais tuo pasidalyti. Regina Petrulionienė – tikra kupiškėnė, daug metų buvo mūsų kolektyve. Iš jos visada mokėmės, nes ji žinojo daugybę papročių, į mūsų veiklą įpindavo ir nemažai humoro. Kai „Vidumedis“ lyg ir savaime nunyko, pas mus perėjo Vytautas Knizikevičius. Tokių žmonių buvo ir daugiau, tačiau kiti – atsisijojo, o Vytautas pasiliko. Vėliau prie „Kupkėmio“ prisijungė ir Liudvika Razgevičienė. Ji tikra nuometų rišėja. Kiekvienai moteriai taip pritaiko užrišti nuometą, kad jis jai tiktų. Ina Mudurienė – labai dvasinga, puikiai jaučianti mūsų tradicijų grožį. Labai subtiliai ji atliko ir jaunosios vaidmenį „Vesėliose anoj šaly“. Raimundas Gurklys – pagrindinis mūsų dainų vedlys...“ Kiekvienas dalyvis labai svarbus, į ansamblį įneša savo dalelę. „Labai svarbu – žmonių geranoriškumas ir noras bendrauti, draugauti, daryti kartu ir pritarti idėjoms. Su tokiais žmonėmis gali eiti į priekį ir kurti“ – pasakojo A. Pustovaitienė.

Ilgametis „Kupkėmio“ dalyvis Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius (dešinėje) domisi mugėje parduodamais saldumynais

Pradžioje ansamblis didžiausią dėmesį skyrė kalendorinėms šventėms. Sunku buvo įjungti į liaudiškų žaidimų ratelį žiūrovus...

Pradėtos kurti įvairios programos. Pirmoji „Rugiapjūtas pabaigtuvas“, skirta rugiapjūtės papročiams bei apeigoms. Vėliau sukurta „Pirmoryčiai anoj šaly“, „Lėmė būti kareivėliu“, „Rundavona“. 2000 m. pastatytas etnografinis vaidinimas „Vesėlios anoj šaly“, pagal jį sukurtas ir filmas. Viena paskutiniųjų ansamblio „Kupkėmis“ parengtų programų, sukurtų 2014 m. Lietuvos dainų šventei „Gegutyta sodėly kukovo“ (gimtuvių, krikštynų papročiai) bei „Atoskrenda pova leliumoj“ (kalėdinių žiemos saulėgrįžos papročiai).

Itin svarbi kolektyvo veiklos išraiška – sutartinių atlikimas. „Kupkėmis“ pirmieji Kupiškyje pradėjo giedoti sutartines, puoselėdami savo krašto sutartines.

Alma Pustovaitienė yra kalbėjusi, kad į savo repertuarą jie įpynė Užgavėnių tradicijas. Apie jas sukurti net du filmai. Nuo 2008 m. pradėjo švęsti Baltų vienybės dienas, atgaivino rudens lygiadienio apeigas.

„Kupkėmis“ – kasmet Kupiškyje vykstančios šventės – festivalio „Lingaudala“ dalyvis. „Kupkėmio“ klausė net ir mažiausi Kupiškio rajono kampeliai, dalyvavo įvairių rajonų šventėse. Ansamblis daug kartų koncertavo Latvijoje, Graikijoje, Portugalijoje (2006), Rumunijoje, Norvegijoje, Lenkijoje.

2011 m. „Kupkėmis“ apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros centro skiriama „Aukso paukšte“.

A. Pustovaitienė yra sakiusi: „Negaliu sakyti, kad „Kupkėmis“ yra darbas, tai – mano gyvenimas. Su giminėmis susitinku gerokai rečiau nei su ansamblio nariais“.

Tautinių juostų paroda ir koncertas

„Kupkėmio“ 20- mečio šventė pradėta nuo juostų: penktadienio vakarą Kupiškio Kultūros centro foje atidaryta lietuviškų tautinių juostų paroda „Kas juosia – vis kitas roštas“. Parodoje pristatytos juostos iš Alytaus ir Utenos kraštotyros muziejų, Rokiškio krašto ir Kupiškio etnografijos muziejaus. Parodą atidarė Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. Apie juostas, jų panaudojimą, savybes, svarbą, išskirtinus bruožus kalbėjo etnologas dr. Vytautas Tumėnas, etologė Gražina Kadžytė. Veikė ir ansamblio „Kupkėmis“ fotonuotraukų paroda.

Parodą pratęsė kitas renginys – folkloro ansamblio „Terra del Sole“ iš Italijos Lodi miesto koncertas, pristatęs Kampanijos ir Sicilijos regionų folklorą.

„Kupkėmio“ šventėje Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas su žmona Danguole

Mugė ir koncertas

Antrosios dienos šventinius renginius Kupiškio kultūros centre sudarė tautodailininkų ir amatininkų mugė bei koncertas didžiojoje kultūros centro salėje.

Renginį vedė Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė ir „Kupkėmio“ artistas Gintautas Vaitonis.

Perpildytoje salėje (sėdėta ant laiptų, nemaža dalis žiūrovų stovėjo) įspūdingai skambėjo „Kupkėmio“ atliekama programa. Jiems padėjo vaikai ir jaunimas, aktyviai įsitraukę į „Kupkėmio“ rengiamas programas: tai Kupos pradinės mokyklos būrelis „Pasakorių kertala“ (mokytoja Dalia Kaktienė), Salamiesčio pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis „Vijūnytė“ (mokytoja Alma Pustovaitienė), šokio studijos „Raičiupėlis“ (mokytoja Joana Jankauskienė) dalyviai. Primintina, kad „Vijūnytė“ šįmet mini 15-ka veiklos metų...

„Kupkėmio“ pasirodymas užbaigtas sveikinimais. Kupkėmiečiai nuoširdžiai dėkojo ilgametei vadovei, ansamblio sukūrėjai Almai Pustovaitienei, programų režisierei Jūrai Sigutei Jurėnienei.

„Kupkėmiui“ ir jo vadovei dėkojo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos atstovai, Povilo Matulionio progimnazijos etnokultūros būrelio „Zbitkai“ nariai.

Koncertavo folkloro ansambliai „Jara“ (iš Adomynės), „Raskila“ (Birštonas), „Liepu laipa“ (Latvija), „Pulkelis“ (Panevėžys), „Siaudela“ (Biržai), „Kuršių ainiai“ (Klaipėda), seniausi kupkėmiečių draugai „Verpeta“ (Kaišiadorys). Temperamentingą koncertą skyrė svečiai iš Italijos.

Vedantieji Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė ir „Kupkėmio“ artistas Gintautas Vaitonis labai gražiai ir išsamiai pristatė kiekvieną folklorinį ansamblį, atvykusį į „Kupkėmio“ 20-metį. Sužinota, kas vadovauja, kiek metų kolektyvas koncertuoja ir kur pasirodo su koncertine programa, kokie ryšiai vieną ar kitą ansamblį sieja su „Kupkėmiu“.

***

Tarkim, „Jara“ (vadovė Vaiva Mališauskienė ir jos talkininkė Rima Lapienienė)– „Kupkėmio“ krikšto vaikai, artimiausias kaimynas, pasivadinęs per Adomynę tekančio upelio vardu gyvuoja jau 13-ka metų. Jie yra sukūrę teminių programų: „Antanai ir šienapjūtė“, „Mūsų laimė – mūsų laisvė“, „Močiutės pasaka“ ir kt.

***

Folklorinis ansamblis „Raskila“ (vadovai Roma Ruočkienė ir Algirdas Seniūnas) per 25-erius veiklos metus yra koncertavęs ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje: Vokietijoje, Belgijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje. Ansamblio 25-mečiui buvo išleista kompaktinė plokštelė.

Pasibaigus „Kupkėmio“ šventei. Iš kairės: Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, Gaila Jucienė su vyru, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėju Rimantu Jociumi, Kupiškio savivaldybės meras Dainius Bardauskas su žmona Danguole

***

Ansamblis „Liepų lieptas“ latviškai – „Liepu laipa“ (vadovė Vita Talla) – dar jaunas – jam 6 metai, atvyko iš Jumpravos (Latvija), muzikuoja įvairiais instrumentais (smuikais, armonikom, vargonėliais, kontrabosais, būgnais) tarp kurių ir tradiciniai latvių liaudies instrumentai: kuoklės, dūdmaišiai, mandolinos, stabulis (pučiamasis in strementas).

***

Ansamblis „Pulkelis“ (vadovai Lina ir Albertas Bartašiai) greit minės savo veiklos 15-ka metų. Ansamblis originalus tuo, kad šventes švenčia šeimomis, kartu su vaikais ir šie nuo mažens mokomi pajusti liaudies melodijų grožį. Ansamblis gieda sutartines, skudučiuoja, pučia ragus ir daudytes, groja dambreliu (bandūrėliu). Daugelį muzikinių instrumentų pasidaro pats vadovas Albertas Bartašius.

***

Nuo 1991 m. gyvuojantis ansamblis „Kuršių ainiai“ (vadovai Jolita Vozgirdienė ir Algirdas Vozgirdas) daugiausia atlieka pamario krašto tradicinę muziką. Ansamblis yra koncertavęs ir užsienyje: Vokietijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Japonijoje, Vengrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Anglijoje, Čekijoje, Suomijoje. Ansamblis yra išleidęs garsiajuostį „Kuršių ainiai“, kompaktinę plokštelę „Bėki laivuži“, DVD plokštelę „Ir pasidarė dideli dyvai“. „Kuršių ainiai“ apdovanoti Alfredo Toepferio fondo Europos prizu Liaudies menui remti. 2010 metais, kaip geriausias miesto folklorinis ansamblis pelnė „Aukso paukštę“.

***

Nuo 1978 metų gyvuojantis – po trijų metų minės 40-metį – seniausias, dar nuo Paketurių „Vidumedžio“ laikų „Kupkėmio“ draugas ir bičiulis – ansamblis „Verpeta“ (vadovė Valerija Jankauskienė) atlieka daugiausia Kaišiadorių krašto dainas, muziką, šokius ir žaidimus, organizuoja kalendorines šventes: Užgavėnias, Vėlykas, Jonines... Dalyvavo įvairiuose festivaliuose ir šventėse ne tik savo krašte, bet ir svečiose šalyse: Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Italijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Čekijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Serbijoje, Bosnijoje – Hercogovinoje, Kroatijoje. Ansamblis apdovanotas „Aukso paukšte“.

***

Iš Šiaurinės Italijos (Lodi miestas, netoli Milano) atvykęs folklorinis ansamblis „Terra del Solle“ (grupės prezidentas Felice Torre, meno vadovė Miriam Catanese) susikūręs 1998 metais (3 metais jaunesnis už „Kupkėmį“), atlieka Sicilijos ir Campanijos regionų tipišką muziką, groja tik Sicilijoje naudojamu muzikos instrumentu „Friskaletta“. Ansamblis yra dalyvavęs folkloro festivaliuose Austrijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Kolektyvas kasmet Kalėdų išvakarėse gatvėse linksmina savojo miesto gyventojus.

Sveikinimai ir padėkos

Po koncerto, į sceną buvo pakviesta „Kupkėmio“ ansamblis su vadove Alma Pustovaitiene. Ji prisiminė ansamblio įkūrimo istoriją, dėkojo visiems: buvusiems ir dabartiniams nariams už bendrą darbą, skleidžiant kupiškėnišką žodį ir dvasią ne tik savo krašte, visoje Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Pirmieji „Kupkėmį“ su 20 metų jubiliejumi pasveikino Lietuvos liaudies kultūros centro Etninės kultūros skyriaus folkloro poskyrio vadovė Jūratė Šemetaitė ir Regionų kultūros informacijos poskyrio vadovė Inga Kriščiūnienė, įteikdamos padėką Inai Mudurienei, o LR Kultūros ministerijos padėkos buvo įteiktos Almai Pustovaitienei, Linai Vaitonienei, Gintautui Vaitoniui ir Vytautui Knizikevičiui. Sveikinimo žodį tarė ir etologė Gražina Kadžytė.

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimus perdavė jo patarėja Auksė Kontrimienė. Sveikino Seimo nariai Sergiejus Jovaiša ir Aleksandras Zeltinis. Patarasis įteikė padėkas Irenai Gricienei, Donatui Vilkui, Raimondui Gurkliui, Liudvikai Razgevičienei ir Ingridai Tubelienei.

„Kupkėmio“ įkūrėja ir vadovė Alma Pustovaitienė (viduryje) su dukromis Karolina Petruliene (kairėje) ir Vilma Ribakoviene (dešinėje)

Rajono meras Dainius Bardauskas, kalbėjęs kupiškėniškai, dėkojo už didelį darbą, palinkėjo „Kupkėmiui“ dar ilgai garsinti Kupiškio kraštą. Buvusius Paketurių etnografinio ansamblio „Vidumedis“ narius, dabartinius kupkėmiečius meras D. Bardauskas apdovanojo padėkomis. Įteikti ir Kupiškio rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimanto Jociaus padėkos raštai.

Padėkas kupkėmiškiams įteikė Kupiškio Kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė ir „Kupkėmio“ vadovė Alma Pustovaitienė.

„Kupkėmis“ sulaukė daug sveikinimų iš įvairių kultūros įstaigų, partnerių, artimųjų.

Už šventę renginio vedantieji dėkojo šventės rėmėjams.

Straipsnio autorė dėkinga Kupiškio Kultūros centro direktorei Jolitai Janušonienei už suteiktas žinias apie folklorinius ansamblius, koncertavusius Kupiškyje „Kupkėmio“ 20-mečio šventėje.

Atgal