VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

06.13. Tėvo dienos šventė Kavarsko bažnyčioje

Ona Buinevičienė,

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės m-los mokytoja

Vidudienio kaitroj  maži miesteliai

su piliarožėm ligi stogų,

su liepom ligi aukšto dangaus,

su verandom, kur apypietę

miega vaikai ir žaislai...

Taip tylu, taip toli

nuo didžiųjų miestų, kelių, aerodromų...

Tačiau nebūtinai tokiuose mažuose miesteliuose gyvena ir maži žmonės, su mažais siekiais, svajonėmis ir viltimis. Tokiame mažame miestelyje gyvename ir mes, kavarskiečiai. Ir mes norime džiaugtis ne tik gražia gamta, ne tik patys dainuoti, patys kurti, bet trokštame išvysti ir išgirsti  profesionalių  atlikėjų kūrybą, kuri mus pakylėtų, suteiktų dvasiai sparnus. Juk ne visi galime išvykti į didžiuosius Lietuvos miestus, pasiklausyti profesionalios muzikos. Todėl labai malonu, kai sulaukiame aukšto profesinio lygio atlikėjų.

Tokia proga kaip tik ir pasitaikė birželio 4-ąją,  minint  Tėvo dieną. Šventų Mišių metu po Kavarsko bažnyčios skliautais aidėjo giesmės ir dainos, kuriomis parapijiečius  pradžiugino Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, vadovaujamas profesoriaus Tado Šumsko (dainų švenčių vyriausiasis dirigentas, daugelio tarptautinių konkursų laureatas). Šventų Mišių metu buvo atliktos Leonido Abario „Šv. Mišios“, W. A. Mocarto, L. Cherubini, J. Naujalio, A. Remeso giesmės.

Po šv. Mišių, kurias aukojo Kavarsko parapijos klebonas kun. dr. Nerijus Vyšniauskas, visus džiugino  choro atliekamos patriotinės dainos. Viena jų − Tado Šumsko aranžuota partizanų  daina „Alyte“, skirta monsinjoro A. Svarinsko  bendražygiui, Nedzingės klebonui, partizanų ryšininkui Zigmui Neciunskui, kurio slapyvardis ir buvo Alytė. Taip pat po bažnyčios skliautais labai galingai nuskambėjo Edvardo Venckaus ir poeto Augustino Rakausko daina „Lietuvėli, kareivėli“ (solistas ir vargonininkas Vilius Grušnius) bei Tado Šumsko aranžuota daina „Paimkim Lietuvą ant rankų“ (žodžių autorius – A.Laukų Žolė). Chorui akompanavo Daivalija Genaitytė. Visi bažnyčioje buvę žmonės, net atsistoję kartu choru dainavo šią dainą.

Po pamaldų choras turėjo galimybę pabendrauti su kavarskiečiais parapijos namuose. Visus svetingai  priimti padėjo parapijietės: Dalia Simanonienė, Danguolė Žemaitienė, Laima Gabienė, Jurgita Mikulėnienė ir Inga Apčinikovienė.

Labai malonu, kad vienas geriausių vyrų chorų Lietuvoje, ne kartą koncertavęs didžiųjų miestų scenose, respublikiniuose renginiuose, surengęs per 1000 koncertų, savo chorine muzika žavėjęs užsienio žiūrovus, savo skambią dainą atvežė ir į Kavarską. Dėkojame Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų chorui „Aidas“ už nuostabią šventę. Norime tikėti, kad tai ne paskutinis mūsų susitikimas su šiuo iškiliu choru.

Dėkojame gerbiamam kun. dr. Nerijui Vyšniauskui,  kurio klebonavimo Kavarske pirmąsias metines iškilmingai paminėjome, už jo nuolatinį rūpestį mūsų sielovada, atneštą džiaugsmą ir šviesą į mūsų parapiją.

Atgal