VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

02.06. Istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio Kronikos“ pristatymas Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre

Dr. Aldona Vasiliauskienė

„Padubysio kronikos“ – istorijos ir kultūros žurnalas. Jo steigėjas –  Romualdas Ozolas (1939 01 31–2015 04 06). Leidžia Romualdo Ozolo paramos fondas, Šiaulių universitetas, Bazilionų mokykla. Leidybą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Šiaulių rajono savivaldybė, Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas, UAB Pro Idea (direktorius Tomas Marcinkevičius). Žurnalo „Padubysio kronikos“  redaktorius prof. Vytenis Rimkus, mokslinis redaktorius prof. Arūnas Gumuliauskas. Redakcinė kolegija: Rimantas Gorys (atsakingasis sekretorius), Donatas Jurgaitis, Birutė Salatkienė, Eugenijus Skrupskelis, Virginija Šiukščienė, Rimvydas Tamulaitis, Rita Regina Trimonienė, Rita Žadeikytė.

  2013 m. pirmojo sąsiuvinio (išleisti 9 sąsiuviniai) įvade suformuluoti žurnalo tikslai, pateiktos gairės turiniui: „naujas periodinis leidinys, kuriame rašoma apie šio krašto istoriją,paminklus,žmones. Iškeliami mažai žinomi ir užmiršti faktai,jų reikšmė kraštui ir visai Lietuvai. Daug dėmesio skiriama nūdienos klausimams, laimėjimams ir nesėkmėms, nevengiama ir diskusijų. Jungiamoji leidinio styga – Dubysos upė,kuri prasideda ir baigia savo kelią Lietuvoje, suvienija Žemaitiją su Aukštaitija. O ir pats Nemunas be Dubysos nebūtų toks platus ir galingas...

2018 m. sausio 26 d. Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre po pamokų vyko istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“  jau 9 numerio pristatymas [2017. 2 (9)]. Renginį vedė mokyklos direktorius Rimantas Gorys.

Kalbėjo mokyklos direktorius Rimantas Gorys, istorikas Eugenijus Skrupskelis, žurnalistė Rita Žadeikytė,  prof. Vytenis Rimkus, istorikė muziejininkė Virginija Šiukščienė, doc. dr. Birutė Salatkienė, dr. Aldona Vasiliauskienė, Vidmantas Lopeta, vyr.mokytoja Laima Perminienė.

Bazilionų vidurinė mokykla – pavyzdys visoms nedidelių Lietuvos miestų bei kaimo vietovių mokykloms, kaip reikia branginti vietovę, kurioje  gyveni, ir žmones, kurie tave supa ar kažkada čia darbavosi. Bazilionų vidurinė mokykla – pirmoji, pradėjusi spausdinti tęstinį leidinį „Padubysio kronikos“. Vien ši veikla jau liudija mokyklos aktyvų gyvenimą. O kiek dar dirbama ukrainistikos bei  kitomis kryptimis!..

Prieš renginį. Sėdi iš kairės: prof.  Birutė  Salatkienė, prof. Vytenis Rimkus ir Virginija Šiukščienė. Už jų – Česlava Regina Rimkuvienė. Toliau stovi mokytoja metodin inkė Jūratė Formanskė

Rita Žadeikytė (kairėje) delne laiko „Spaudos riterio“ skulptūrėlę, įteiktą Eugenijaus Skrupskelio (dešinėje) 

Konkurso „Gamtos dovanos“ laureatai su prof. Vyteniu Rimkumi. Iš kairės Gruzdžių gimnazijos dailės mokytoja Vilma Šimkuvienė, Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro biologijos mokytoja Vilija Lapėnienė,  konkurso laureatai  - Dominykas Mykolaitis (Gruzdžių gimnazija 7 klasė) ir Gabija Prochorovaitė  (Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras, 10 klasė); Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro chemijos mokytoja Daina Augaitienė, „Padubysio kronikų“ redaktorius prof. Vytenis Rimkus, laureatai –  Lukas Janiulis (Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras, 7 klasė) ir Monika Valiulytė (Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras, 5 klasė), anglų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Formanskė

Fotografijos konkurso „Gamtos dovanos“ prizininkas Dominykas Mykolaitis (priekyje) su tėveliu Egidijum Mykolaičiu ir mokytoja Vilma Šimkevičiene. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Idėją leidiniui atsirasti kadaise iškėlė R. Ozolas, ją vykdyti ėmėsi direktorius R. Gorys. „Jeigu nebūtų tokio direktoriaus kaip Rimantas Gorys – nebūtų ir šio leidinio“, – yra kalbėjęs R. Ozolas. „Padubysio kronikos“ – spaudinys, kuriuo iš šios vietos bendrom sutelktom jėgom prabilta į Lietuvą, pasakyta apie autentiškiausią jos padėtį. „Padubysio kronikos“ – tarsi „Nepriklausomybės sąsiuvinių“ (iki mirties juos redagavo  R. Ozolas) vaikas.

„Padubysio kronikų“ pristatymas

Į Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro prof. Vytenio Rimkaus salę gausiai susirinkusius istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ skaitytojus ir palaikytojus pasveikino mokyklos direktorius Rimantas Gorys ir, priminęs artėjantį Romualdo Ozolo (1939 01 31–2015 04 06) gimtadienį,  pakvietė  žodžiui įmonės Romualdo Ozolo paramos fondas vadovą istoriką Eugenijų Skrupskelį. Jispirmiausia visų mintis nukreipė į Romualdą Ozolą – asmenybę, jungiančią dvi svarbias Lietuvai datas: Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją, jų idealus. Džiaugėsi, kad  atkurtas Signatarų klubas.

E. Skrupskelis sakė, kad „Padubysio kronikos“ populiarios ne tik Šiaulių krašte, bet ir Vilniuje, kur yra „graibstomos“,  nes jau turi nuolatinių skaitytojų ratą. Žurnalas įdomus, gerai parengti tekstai, puikios iliustracijos.

E. Skrupskelis priminė susiformavusią  tradiciją rinkti reikšmingiausios publikacijos metų autorių. Jau antri metai, kaip  tokiam rinktiniam  asmeniui įteikiama „Spaudos riterio“ statulėlė. 2016-aisiais ją gavo Vidmantas Lopeta, 2017-ųjų „Spaudos riteriu“ tapo  žurnalistė Rita Žadeikytė – laikraščio „Šiaulių kraštas“  specialioji korespondentė.

E. Skrupskelis laureatei įteikė  „Spaudos riterio“ statulėlę.

Rita Žadeikytė

Maloniai nustebinta netikėtu apdovanojimu, R. Žadeikytė kalbėjo, kad  jos – žurnalistės specialybė įpareigoja tokiam darbui, o kitų profesijų žmonės, gebantys dalykiškai ir įdomiai parašyti straipsnį,  vertesni nei ji gauti tokį apdovanojimą.

R. Žadeikytė, išsakydama  nuomonę apie  9-ąjį žurnalo numerį,  žavėjosi jame išspausdintu Jūratės Formanskės straipsniu apie  siuvėjus („Bazilionų krašto kriaučiai“, p. 74–92) ir motyvavo, kodėl apdovanojimus reikia teikti tokiems autoriams kaip minėtoji mokytoja.

Direktorius R. Gorys, glotnindamas situaciją,  paaiškino, kad laureato išrinkimas – ne vieno atsakingo žmogaus nuomonė, ir pabrėžė: „Be jūsų neįsivaizduojamos „Padubysio kronikos“.

Galima papildyti Ritos Žadeikytės  charakteristiką: ji aktyviai domisi Bazilionuose vykstančiais renginiais,  randa laiko juose dalyvauti, apie tai informuoja „Šiaulių karšto“ skaitytojus ir savo pozityvumu skleidžia dvasingumą bei gėrį. Tad žinios apie Bazilionų mokyklą  paplitusios ir R. Žadeikytės  dėka. Aptariamajam žurnalo  „Padubysio kronikos“ numeriui  R.  Žadeikytė parašė įvadinį straipsnį „Atsakomybės riboženklis už kiekvieną milimetrą Lietuvos. Pokalbis prie apskritojo stalo Bazilionų mokykloje su pirmosios vyriausybės ministrais“ (p. 1–11).

Laima Perminienė

Apie  šio istorijos ir kultūros žurnalo naujovę  kalbėjo Bazilionų mokyklos – daugiafunkcio centro karjeros koordinatorė vyr.mokytoja Laima Perminienė. Ji sakė, kad 2017 m. buvo organizuotas foto konkursas „Gamtos dovanos“, o jame dalyvavo  nemažai Šiaulių rajono mokyklų. Iš 96 nuotraukų pačios gražiausios – jų dvylika – patalpintos „Padubysio Kronikų“ 9-jame numeryje.  Mokytoja pakvietė visus  naujam konkursui „Paminklas Lietuvos šimtmečiui“. Kiekvienam konkurso „Gamtos dovanos“ laimėtojui buvo įteiktas Padėkos raštas ir  žurnalas „Padubysio kronikos“.  Padėkas gavo Gruzdžių gimnazijos (Šiaulių r.) moksleiviai –  Monika Sabaliauskaitė ir Dominykas Mykolaitis; Raudėnų mokyklos daugiafunkcio centro (Šiaulių r.) mokinė Gabija Prochorovaitė, Gilvyčių mokyklos (Šiaulių r.) Justina Bačkytė  ir Bazilionų mokyklos- daugiafunskio centro  mokiniai –  Monika Valiulytė ir Lukas Janiulis. Prizai – žurnalai buvo įteikti  pedagogei Dainai Augaitienei ir mokytojai metodininkei Jūratei Formanskei.

Direktorius Rimantas Gorys žurnalui pristatyti pakvietė redkolegijos narius.

Prof. Vytenis Rimkus

Prof. Vytenis Rimkus, kaip visada, nuoširdžiai ir įtaigiai, ir įdomiai pasakojo apie darbą, leidžiant „Padubysio kronikas“.  „Kai pradėjome darbą – nesitikėjome darbuotis iki devintojo numerio.  Stebiuosi, kad veiklos horizontuose jau ir  10-asis numeris. Itin svarbu, kad  atsiranda  vis naujų autorių. Tad galima kaupti publikacijas ateičiai. Be paramos,  vargu ką būtume padarę... Lietuva įgavo pagreitį,vystydama regioninę kultūros kryptį. Prie jos savo lėšomis prisidėjo ir dalis dailininkų,  atostogų metu organizuodami kūrybinius seminarus. Susiformavo regioninė dailės kryptis. Regioninis menas praturtina visą Lietuvos kultūrą...

Tikiuosi, kad šis darbas nesustos. Čia dalyvauja ir Ukrainos kultūra – tai reikšmingiausias taškas,patraukiantis naujus sluoksnius. Labai smagu,kad šioje  veikloje aktyviai dalyvauja ir moksleiviai.

Devintajame  istorijos ir kultūros žurnalo numeryje išspausdinti  du prof. Vytenio Rimkaus straipsniai: „Trijų skulptorių sodybėje“ (p. 65–73) ir „Balio Buračo 120-mečiui“ (p. 123–124). Pastarasis  straipsnis, remiantis 455 p. knygos „Užburiantys tautinės kultūros vaizdai“ turiniu, sudarytas iš B. Buračą ir jo kūrybą apibūdinančių tekstų bei jo nuotraukų. (???)

Virginija Šiukščienė

Šiaulių Aušros  muziejaus direktoriaus pavaduotoja, Pelikso Bugailiškio premijos laureatė, istorikė, muziejininkė Virginija Šiukščienė, parengusi straipsnį „Vilniaus lietuvių konferencija ir Peliksas Bugailiškis“ (p. 31–37), kalbėjo, kad,  ruošiantis atkurtos Lietuvos valstybės 100  konferencijai, teko susipažinti su žmonėmis,  kūrusiais Lietuvą. Konferencijos tikslas buvęs kalbėti šiauliečiams apie valstybės statytojus, kurių  Šiaulių apskrityje buvę dešimt. Šimtmetis teikia galimybių plačiau ir giliau skleisti žinias. Tikimės sulaukti tokių straipsnių. Prelegentė sakė, kad, išgirdus  fotomenininko Rimanto Dichavičiaus pasakojimą apie savo senelį, paaiškėjo, kad jis – Stanislovas Gruzdys buvo Pelikso Bugailiškio uošvis. Tad straipsnio autorei kyla naujų minčių ir idėjų tolesniam darbui.

Birutė Kazimiera Salatkienė

Šiaulių universiteto prof.  Birutė Kazimiera Salatkienė (straipsnis „Padubysio piliakalniai Balio Buračo fotografijose“ p. 55–64), džiaugėsi turėjusi progą atvykti į Bazilionų mokyklą-daugiafunkcį centrą ir čia sutikti savo draugus.  Profesorė kalbėjo, kad žurnalą skaitanti lengvai – kaip romaną. Akcentavo, kad užfiksuota atmintis kiekvieną tautą laiko kaip kamienas  šakas, laiko ir valstybę. Domėn imamas nedidelio regiono kuri nors  asmenybė ar faktas,  o pradinės žinios  apie tai išplėtojamos mokslinių tyrimų metodais. Vietinė bendruomenė ieško, kalba apie save, tad  atliekamas svarbus darbas: jei niekas nedarys – istorija nugrims į užmarštį. Šis didžiulis darbas – „Padubysio kronikos“ sąsiuviniai – tai neįkainojamas indėlis ateities kultūros istorijai.

„Reikia tik stebėtis, – sakė pranešėja, kad mokyklos direktorius, redakcinės kolegijos atsakingasis sekretorius Rimantas Gorys geba pritraukti  autorių ir iš kitų teritorijų – moka „autoriauti“. Tam reikia išmintingo vadovavimo“. Prelegentė akcentavo, kad toks vadovavimas ir tokia veikla leidžia žurnalui leisti šaknis gilyn.

Aldona Vasiliauskienė

Istorikė dr. A. Vasiliauskienė džiaugėsi susirinkusiųjų gausa, liudijančia žurnalo „Padubysio kronikos“ poreikį visuomenei ir kartu pačios mokyklos veiklos kryptingumą. Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras jau senai yra tapęs unikaliu pavyzdžiu Lietuvai: veikla ukrainistikos srityje, ryšiai su vienuoliais bazilijonais, jiems skirti renginiai, vardinių klasių ir salės kūrimas bei iškilmingas atidarymas, prasminga  mokyklos bendruomenės veikla, leidybiniai darbai, svarbių meno paminklų kūryba (skulptūra Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, mokinių sukurti vitražai)... Prelegentė akcentavo, kad Bazilionų mokykla tampa vis plačiau žinoma ir Ukrainoje, ypač  tarp vienuolių bazilijonų, o informacijos sklaida apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino  400 metų jubiliejui organizuotą konferenciją praplėtė  žinias apie Bazilionų mokyklą geografiniu aspektu, būtent, Europos šalyse, Brazilijoje, Argentinoje...

Dr. Aldonos Vasiliauskienės  straipsnis  aptariamajame „Padubysio kronikos“ žurnale – „Lietuvos ir Ukrainos šventieji:  Kazimieras ir Juozapatas – gyvenimo paralelės“ ( p. 38–54) – praplėtė regionines ribas.

Vidmantas Lopeta

Kurtuvėnų regioninio parko  vyriausiasis specialistas, ekologas Vidmantas Lopeta atsakingas už istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“  skyrių „Pasakojimai apie gamtą“ . Kartu su kitais bendraautoriais šiame  numeryje publikavo du  straipsnius:  „Jei ne grybai ir ne uogos...“ (Ilona Amankavičiūtė,  Elena Burdulienė ir Vidmantas Lopeta, p. 100–115) ir „Miegapelės – miškų slapukės (Rimvydas Juškaitis, Vidmantas Lopeta, p. 116–120). Prelegentas pasakojo, kad XVII–XVIII a. buvo nustatytos grybų ir uogų duoklės, o 1934 m. buvo išleistos grybavimo ir uogavimo valstybės miškuose taisyklės.  Reikėjo nusipirkti leidimus (kaina sezonui 1 lt), riešutautojams leidimas buvo pigesnis.

V. Lopeta pasakojo apie miegapeles, kurių dėl klimato pokyčių mažėja – gana daug žūsta  šiltų žiemų metu...

Po oficialaus renginio ilgos diskusijos tęsėsi prie kavos ar arbatos puodelio.

Prisiminta, kad 2014 m. „Padubysio kronikos“ pristatymo metu Šiaulių universitete, ŠU rektorius prof. Donatas Jurgaitis kalbėjo: „Niekada kultūrai, mokslui, studijoms nebuvo lengva, ypač pastaruoju metu, tačiau Bazilionų vidurinės mokyklos direktoriaus Rimanto Gorio ryžtas, gebėjimas sutelkti žmones,duoda gražių rezultatų: į mokyklą mielai atvyksta vienuoliai bazilijonai bei universitetų mokslininkai iš Ukrainos, Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje Ypatingasis ir Įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko, kiti darbuotojai. Mokykloje daugelį metų (iki išvykimo į Ukrainą, į Ivaną-Frankivską)dažnas svečias buvo Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas t. Pavlo (Petro JachimecasOSBM.

Padubysio kronikos“ –tai Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro dar vienas rezultatyvus siekis išeiti į viešumą. Pasak direktoriaus R. Gorio, „Padubysio kronikųatsiradimas liudija mokyklos veiklos tikslingumą ir kryptingumą.

Tad drąsiai galima teigti, kad Bazilionai tampa regioniniu kultūros centru“.

  Apibendrindamas istorijos ir kultūros žurnalo „Padubysio kronikos“ sutiktuvių šventę, atsakingasis sekretorius Rimantas Gorys džiaugėsi, kad kasmet pedagogų, bendradarbių galvose gimsta  vis naujų tradicijų. Šįmet fotografijų konkursas, pernai – karžygiai.

Atgal