VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

01 31. Jauni kunigai prabyla eilėmis

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Pasaulio lietuvių kultūros ir švietimo centras Kaune naujus, 2015 metus, pradėjo išleisdamas dviejų kunigų poezijos knygelė (72 psl. su iliustracijomis). Knygelė turi ir du pavadinimus: kun. Nerijaus Pipiro posmai pavadinti „Tarp laikrodžio rodyklių“ (p. 5–58), o kun. Roberto Urbonavičiaus „Ad libitum“ (Kas yra paraštėse) (p. 59–69). Dėl dviejų autorių ir skirtingų pavadinimų leidėjai neprieštaravo.

Apie savo poeziją Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras kun. N. Pipiras kalbėjo, kad čia sutalpinta trijų metų jo kūryba, kuriai skatino prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, poetas Robertas Keturakis, aktoriai Egidijus Stancikas ir Doloresa Kazragytė.

Poezijos leidinio gimimo istorija

2014 m. vasarą kun. N. Pipiras pradėjo galvoti apie leidybą – eilėraščių knygelę. Kreipėsi į poetą R. Keturakį, kurį pažįsta daugiau 5 metai. Mat jie kartu leido Kauno kunigų seminarijos almanachą „Duc in alum“ (Irkis į gilumą) – tai seminaristų poetinė kūryba. R. Keturakis jaunąjį kunigą supažindino su Pasaulio lietuvių kultūros ir švietimo centro Kaune vadovu Valdu Kubiliumi. Šis centras yra išleidęs ir prel. prof. V. S. Vaičiūno knygą „Tau atviras dangus“. Susipažinęs su kun. N. Pipiro poezija, V. Kubilius sutiko išleisti knygelę.

Nauja poezijos knyga domisi „Lietuvos aido“ redakcijos darbuotoja Loreta Nikolenkienė (dešinėje). Šalia jos – vienas knygelės autorių kun. Nerijus Pipiras (kairėje). Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Tada kun. N. Pipiras kreipėsi į savo bendrakursį seminarijoje kun. Robertą Urbonavičių, dirbantį Ukmergėje. 2014 m. gegužės 18 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje tris diakonus: Nerijų Pipirą, Valdą Šidlauską ir Robertą Urbonavičių Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ įšventino į kunigus.

Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras kun. R. Urbonavičius mielai sutiko kartu spausdinti savo kūrybą. R. Keturakis, paskaitęs R. Urbonavičiaus kūrybą, neprieštaravo.

Tad poezijos posmai buvo atiduoti 2014 m. rugsėjo pabaigoje, gruodžio 31 d. įgavo knygos formą – buvo gautas signalinis egzempliorius. 2015 m. sausyje išspausdintas visas 400 egzempliorių poezijos knygelių tiražas.

Poezijos knygelė išleista pačių poetų lėšomis. „Kadangi mano poezija daugiau dienoraštinė, tai ir pavadinau ją „Tarp laikrodžio rodyklių“, - kalbėjo kun. N. Pipiras.

Poezijos knygelės viršelis

Knygą maketavo ir puošė iliustracijomis dailininkė Daiva Šulgaitė.

Leidiniui anotaciją arba taip vadinamą knygos palydėjimą parašė Robertas Keturakis: „Dviejų jaunų poetų – Nerijaus Pipiro ir Roberto Urbonavičiaus – mažosios esė-eilėraščiai (N. Pipiro mažųjų esė vitražas taip pat apgobtas poetinio švytėjimo) patvirtina: kūryboje talentingai iškeliamas žmogiškumas – savigarba ir atjauta, gėrio ir tobulybės siekis, eschatologinių būsenų blyksniai, dvasinio pasaulio amžinumas – paliečia žemiškąjį laikinumą ne kaip pasmerkimą, o kaip ruošimąsi pakilti aukščiau, kur per kūno auką išlaisvinama dvasia“.

Kun. Nerijus Pipiras ir jo nauja kūryba

Kun. N. Pipiras apie save rašo: „Nerijus Pipiras gimė 1981 m. Utenoje. 2007 m. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete baigė bakalauro studijas. 2009 m. tame pačiame fakultete įgijo pastoracinės teologijos magistro laipsnį. 2013 m. rugpjūčio 18 d. įšventintas diakono, 2014 m. gegužės 18 d. – kunigo tarnystei. 2010 m. išleido pirmąjį savo kūrybos rinkinį „Atsidūstant“. Tais pačiais metais, dar studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje, parengė Kauno kunigų seminarijos klierikų kūrybos almanachą „Duc in altum“.

Kun. Nerijaus Pipiro nuotrauka vidiniame viršelio aplanke knygelės pradžioje su jo gyvenimo ir kūrybos apžvalga

Prologe (p. 7) kun. N. Pipiras rašo: „Dienoraštis, kuriame drįstu dalytis savo kasdienybe. Be galo tyliai, nuoširdžiai ir paprastai. Į šias eilutes sudėjau visus savo išgyvenimus, troškimus ir ieškojimus... Skiriu šias eilutes žmonėms, prisidėjusiems prie tiesos ieškojimų. Jų nedrįsčiau įvardyti kitaip, kaip tik Kiekvienam (šį žodį rašau didžiąja raide)... Tiesiog troškau, kad vidinį dienoraštį Kiekvienas atrastume ir dalytumės, artindamiesi prie tikslo – Tikrosios Tiesos ir Tikrojo Gyvenimo... Tiesiog šnabždesiui su Tuo, kuris yra mano ir Jūsų Kelias“.

„Tarp laikrodžio rodyklių“ išspausdinti posmai: „Pamokslas žolėms“, „Esu žmogus“, „Žvilgsnis pro ledą“, „Būtybei“, B. Švalkui“, „Laisvai Tėvynei“, „Likimas“, „Bundant (iš žiemos)“, „Iš naujo?“, „Skausmo testamentas“, „Sąžinės sąskaita“, „Paskutinis prašymas“, „Pabaiga“, „Malda Motinai“, „Mano Kūrėjau“, „Rudens svajonė“, „Iš vakaro išeinant“, „Viltis“, „Angelui“, „Dalinuosi“, „Pavasareio burtas“, „Neišbandyta metafizika“, „Virš erdvės“, „Mokyk“. Be poezijos ir gilūs autoriaus – kunigo pamąstymai apie akmenį, svajonę, močiutės ir šunelio draugystę, gamtą, taip pat dviejų savaičių dienoraštis „Trobelėje“. Čia yra ir tokie žodžiai „ Kiek daug žmonių, jaučiančių netoliese ataidančius Dievo žingsnius, Jo šlamesį, bet nesugebančių Jo atpažinti. Mano pareiga pasakyti kiekvienam, kad Jėzus Nazarietis yra čia pat, ir paraginti, padėti keltis...“ (p. 55).

 

Praeik Sėjėjau,

Ir paliesk ranka

Pasaulį mažą –

Tegul užgims

Nauja vilties žvaigždė.

Ištarki savo lūpom

Žemės vardą.

Tenuskambės virš vandenų

Naujos būties daina.

Tu dovanok

Tą vieną žodį –

Nesuprantamą,

Lyg pradžią mano paslapties. („Mano Kūrėjau“, p. 37).

 

Kun. Robertas Urbonavičius ir jo naujoji poezija

Kun. R. Urbonavičius save pristato: „Robertas Urbonavičius gimė 1979 m. Kaune. Baigęs vidurinę mokyklą studijavo Vytauto Didžiojo universitete menotyrą ir kultūros vertybių apsaugą. Vėliau buvo Dievo pašauktas skonėtis dieviškaisiais mokslais Kauno kunigų seminarijoje. 2014 metų gegužės 18 dieną įrašytas į Altoriaus tarnų skaičių. Šiuo metu yra Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras“.

Kun. R. Urbonavičius knygelės „Ad libitum“ pradžioje (p. 61) rašo: „Bažnytinėje terminologijoje pasakymas ad libitum reiškia , kad tai, kas siūloma, nėra privaloma (laisvai pasirenkama). Taip ir gimė ši poetinė proza ar prozinė poezija, prisišliejusi prie bendrakeleivio kunigystėje Nerijaus Pipiro mintijimo. Taip kviečiami į ją reaguoti ir skaitytojai – ad libitum

Knygelėje išspausdinti kun. Roberto Urbonavičiaus aštuoni eilėraščiai: „Teresėms iš dangaus“: „Didžiajai“ ir „Mažajai“; „Editai Kryžiaus – septynios buveinės“, „Motinai“, „Post Scriptum To / Jo Motina“, „Iš...“ ir „Aš miegojau, bet mano širdis budėjo“ (Giesmių giesmė 5,2).

Gyventi Meile –

Tai gyventi Jėzum

Gyventi Meile –

Tai būti Naktyje

Gyventi Meile –

Tai nieko neskaičiuoti

Nesitikėti ir nelaukti

NIEKADA

Gyventi Meile – (Tai Mažajai Teresei skirtas eilėraštis, p. 63).

 

Kunigas poetas išnašose primena Šventąsias, paaiškina terminiją. Tarkim, prie šv. Teresės Didžiosios jis rašo: „Šv. Jėzaus Teresė Avilietė (1515 – 1582), karmelitų reformuotoja, mistikė ir Bažnyčios Mokytoja, vadinama Didžiąja. Nada te ture – šv. Teresės Avilietės ramybės malda: Niekas tavęs tenegąsdina, tegul niekas tavęs nebaugina, viskas praeina. Dievas visuomet lieka tas pats, kantrybė viską pasiekia. Kas turi Dievą. Turi viską. Vien Dievo gana“(p. 62).

Prie šv. Teresės Mažosios išnašose kunigo parašyta: „Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė (1873–1897 m.) – karmelitų šventoji, Bažnyčios Mokytoja, viena mylimiausių šventųjų“ (p. 63).

Edita Kryžiaus glaustai pristatyta: „Edita Štein (1891–1942 m.) – Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta – žydų filosofė, atsivertusi į katalikybę ir tapusi karmelite bei nužudyta Aušvice. Europos globėja“ (p. 64).

Eilėraštis Motinai, skirtas „Pal. Teresę – Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910–1997 m.), visų vadinama Motina, savo gyvenimą paaukojusi Kristui Indijos lušnynuose. Ilgą gyvenimo laikotarpį išgyveno sielos naktį“ (p. 65).

Kun. Roberto Urbonavičiaus nuotrauka vidiniame viršelio aplanke knygelės pabaigoje su jo gyvenimo ir kūrybos apžvalga

Kunigas – poetas Eilėraštis „Post Scriptum To / Jo Motina“ irgi turi paaiškinimą: „Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!” Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs“. Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“. Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23, 39–43) (p. 66).

 

Kunigas poetas R. Urbonavičius eilėraštyje „Iš...“ (p. 67) rašo:

 

iš nuotrupų pažįstamas

barokiniuos fragmentuos

iš brevijoriaus psalmių

pirmadienio naktinės...

iš zakristijos aido

– lenkiamės kryžiui...

iš altoriaus puotos

ite Missa est...

iš kančios

iš buvimo drauge

iš klaustukų

iš atsakymo – ne

 

Džiaugiantis nauja poezijos knygele, abiems poetams – kunigams Nerijui Pipirui ir Robertui Urbonavičiui dera palinkėti kūrybinės sėkmės.

Atgal