VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

05 12. „Gyvenimas nepraėjo veltui“

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Dusetiškės Joanos Stašienės 75-mečiui 2014 m. išleista pirmoji jos poezijos knyga „Tikėjimo laimė“ (130 p.). Tai Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos leidinys, redaguotas Marijos Varenbergienės, iliustruotas Genovaitės Žilinskienės (surinko Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ pirmininkė Elena Gaižiuvienė). Knygoje per 100 eilėraščių, daugiausia skirtų religinei tematikai – tai atsispindi ir poezijos rinktinės pavadinime.

Poetė Joana Stašienė su savo poezijos knyga Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje prie Švč. Mergelės Marijos statulos. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

 

Dėkosiu Dievui

Žėruoji, Dieve, sava šviesa,

Apšviečia ji manus kelius.

Žinau – esi Tu meilė ir tiesa –

Man dovanojai šiuos lobius.

 

Tikiu Tavim ir vis džiaugiuos,

Jaučiu nežemišką paguodą,

Tikiu ir su Tavim kalbuos,

Atrodo, naujus vaistus duodi...

 

Laimėjau, nes gavau drąsos

Išpažint Tave, tikrai mylėti,

O gražiai žemei Lietuvos

Raidžių išpilsčiau visą rėtį.

 

Semiuos tikėjimo prasmės,

Kol meilės upės širdy tviska.

Tikiu, kad posmai vis lydės,

Dėkosiu, Dieve, Tau už viską...

 

Itin daug posmų, sklindančių iš tyros širdies gelmių Joana skiria Švč. Mergelei Marijai. Ir gamtos vaizdams skirtuose posmuose jaučiamas autorės nuoširdus tikėjimas, jos gilus dvasingumas.

Įvade poetė rašo: „Aš laiminga, nes gyvenimas nepraėjo veltui, nes dar tebeeinu savojo rudens keliais, lydima paprastučių savo eilėraščių posmų. Laiminga, kad turiu dukterį, kuri man padovanojo ketvertą anūkų, laiminga, kad suradau naują „Atgaivos“ šeimą, kurioje jaučiu meilę ir supratimą“.

Poetė Joana Stašienė gimė netoli Dusetų esančiame Užtiltės kaime, šeimoje augo 8 vaikai. Šeši broliai jau pašaukti į Amžinybę, sesuo Aldona gyvena Rokiškyje. Tokioje gausioje šeimoje reikėjo rūpintis vienas kitu, padėti šeimai. Tad vos baigusi pradžios mokyklą, Joana turėjo eiti tarnauti. Daugiau mokslų ir neteko paragauti. Tačiau labai mėgo skaityti, tad gavusi knygą ir nugriebusi laisvą minutėlę, nepaleisdavo jos iš rankų. Susipažinusi su Salomėjos Neries kūryba, susižavėjo šia lakštingala ir pati bandė eiliuoti.Didesnį dėmesį savo kūrybai ėmė skirti jau būdama brandaus amžiaus, užaugus dukrai Laimutei.

Poezijos knygos „Tikėjimo laimė“ viršelis

Dabar dukra Laimutė Masilionienė su šeima gyvena Zarasuose. Joana Stašienė džiaugiasi keturiais vaikaičiais.

Joana Stašienė Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ narė. Dusetų K.Būgos bibliotekoje 1997 m. lapkričio 27 d buvo įkurtas literatūros mėgėjų klubas ,,Atgaiva‘‘. Šiuo metu ,,Atgaivai‘‘ priklauso beveik 20 narių.

Joana džiaugiasi Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijiečiai ir jos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas – ji valo ir prižiūri ne tik bažnyčią, bet ir šventorių. Tad neatsitiktinai kan. S. Krumpliauskas paskaitęs Joanos poezijos posmų, pasistengė, kad jie būtų išleisti atskira knygele (dera pastebėti, kad Joanos Stašienės eilėraščių yra jau anksčiau išspausdintų eilėraščių rinkiniuose). Ši personalinė Joanos Stašienės poezijos rinktinė „Tikėjimo laimė“ – tai graži ir prasminga dovana jos 75-erių metų jubiliejui.

 

Skubu gyventi

Dažnai atrodo, kad sapnuoju –

Esu ir vėl graži, jauna...

Ir apie meilę dar svajoju –

Manęs nelanko vienuma.

 

Aš vėl laisva eilių valdovė –

Man laimė kiekviena diena.

Nušluosčiau ašaras rankovėm,

Užklojau jas raidžių dėme.

 

Ištrėmiau liūdesį bedalį,

Ir nebenoriu jam vergaut,

Žinau, džiaugsmai sugrįžti gali –

Tik nebeteks man pamergaut.

 

Tik Dievui dėkui už malonę –

Galiu tokios dienos sulaukt.

Pratęsiu tarp eilių kelionę,

Kol dar galiu nepasitraukt.

 

Gyventi, juoktis ir šėlioti

Tarsi mergička aš skubu...

Kad tik suspėčiau sudėlioti

Daug akmenukų, daug raidžių.

Atgal