VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

06 30. Šiauliuose pristatyta nauja dr. Aldonos Vasiliauskienės monografija

Leonora Zapereckienė

Šių metų gegužės 19 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje įvyko žinomos istorikės dr. Aldonos Vasiliauskienės naujos monografijos pristatymas šio krašto skaitytojui, besidominančiam ir branginančiam mūsų mažos šalies istoriją ir ieškančiam jos gyvybiškumą patvirtinimą konkrečių asmenų gyvenimo pavyzdžiuose. Dabartiniu metu spaudoje pastebimai įsitvirtina žodis „sutiktuvės“, kai kalbama apie pirmą viešą naujo kūrinio pristatymą. Šiuo atveju, galima sakyti, kad tai buvo ir sutiktuvės, ir pristatymas. Savo didelės apimties (680 p.) irilgu pavadinimu „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ monografiją autorė rašė ilgai – aštuonerius metus. Čia žodis „rašė“ yra plačiaprasmis ir apima daugybę darbų bei situacijų tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su jos rengimu. Tie, kurie žinojo apie rašomą monografiją, nekantravo su ja susitikti, o tie, kurie buvo skaitę ankstesnes autorės knygas apie mūsų tautos įžymiuosius žmones, taip pat laukė, kada istorikė vėl pristatys savo naują darbą.

Monografijos „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ pristatymo Šiaulių universiteto bibliotekoje prezidiumas. Iš kairės: prof. dr. t. Pavlo Krečiunas OSBM, (Užkarpatė, Ukraina), doc. dr. Irena Ramaneckienė (renginio organizatorė). Rimantas Gorys (Bazilionų mokyklos direktorius) prof. Donatas Jurgaitis (Šiaulių universiteto rektorius), t. Pavlo Jachimec OSBM (Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios klebonas), kun. Vytautas Rapalis (Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonas) ir monografijos autorė dr. Aldona Vasiliauskienė.Nuotraukos iš Skapiškio pagrindinės mokyklos archyvo (Foto mokytojo Rimvydo Jankevičiaus)

Atidarydama šios monografijos sutiktuvių – pristatymo renginį, doc. dr. Irena Ramaneckienė pažymėjo, kad jos pasirodymas sutampa su autorės gausiomis (per 12) jubiliejinėmis sukaktimis šiais metais: gimtadienio 70-mečiu, pedagoginės veiklos 50-mečiu, 30 metų darbo ukrainistikos srityje, darbo 25-mečiu Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, darbo garsinant Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio vardą 20-mečiu. Be to, jau 15-ka metų, kai istorikė mokslininkė tyrinėja Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją. Plačiau ir išsamiau apie dr. Aldonos Vasiliauskienės jubiliejus rašyta „Lietuvos aido“ redaktoriaus Algirdos Pilvelio straipsnyje „Prasmingų jubiliejų puokštė“ (2015. Gegužės 16. Nr. 106, 107, 108. P. 4–5).

Gimusi ir augusi kovotojo prieš sovietų okupaciją Vlado Pajedos šeimoje, A. Vasiliauskienė baigė kanklių specialybės studijas J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume, o prieš 40 metų – istorijos studijas Vilniaus universitete. 1990 m., taigi prieš 25-erius metus, apsigynė istorijos daktaro disertaciją. Ji yra daugelio mokslinių komisijų, jų tarpe tarptautinių, narė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė, Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos G. S. Skovorodos filosofijos instituto garbės narė – bendradarbė, daugelio knygų, monografijų apie įžymius Lietuvos istorijos, politikos, Bažnyčios, visuomenės veikėjus autorė. Už savo plačiašakę veiklą yra sulaukusi gausių apdovanojimų Ukrainoje: pirmoji Lietuvoje apdovanota Kunigaikštienės Olgos III laipsnio ordinu, pirmajai lietuvei įteiktas Aukso Žvaigždės, Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios išėjimo iš pogrindžio 25-mečio ir daugelis kitų medalių, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vadovybės bei pasaulietinių organizacijų padėkos. Jai buvo įteikti du Popiežiaus Benedikto XVI Palaiminimo raštai (vieną įteikė ukrainiečiai, kitą – lietuviai). Nemaža padėkų yra gavusi iš Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Lietuvos vyskupų bei įvairių organizacijų.

Renginio dalyviams detalesnė dr. A. Vasiliauskienės biografijos veiklos apžvalga buvo pateikta ekrane. Ją papildė nuotraukos iš asmeninio daktarės archyvo, o taip pat nuotraukos iš įvairių mokslinių renginių, susitikimų, konferencijų.

Apžvelgdama šią stambią monografiją vedančioji išryškino kai kuriuos bazilijonų vienuolio t. Vasilijaus Zinko (1922–2008) gyvenimo momentus, įvykius, pamąstymus, į kuriuos savo darbe autorė atkreipė dėmesį, nes jie vienaip ar kitaip persipina su s. Rafailos (1896–1981) gyvenimu ir veikla Brazilijoje.

Dr. Aldonos Vasiliauskienės monografijos pristatymo Šiaulių universiteto bibliotekoje dalyviai

Ukrainietis t. V. Zinko OSBM 30 metų darbavosi Brazilijoje. Ten jis susipažino su Graikų apeigų katalikų Švč. Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos vienuole s. Rafaila, kurios paskirtis buvo jaunimo ugdymas Prudentopolio ukrainiečių diasporos mokykloje. Jos edukacinė ir vienuoliška veikla įkvėpė t. V. Zinko OSBM parašyti apie ją studiją. Skapiškio pagrindinės mokyklos mokiniai, jaunieji aktoriai ir skaitovai, vadovaujami mokytojų Reginos Stanienės, Nijolės Bagdonavičienės ir Auksės Jankevičienės (scenarijus R. Stanienės) pateikė įdomią sceninę improvizaciją, pasakojančią apie sesers Rafailos šeimą ir pačios sesers gyvenimą, darbą su ukrainiečių jaunimu Brazilijoje. Mišrios santuokos vaikas (tėvas lietuvis, motina ukrainietė), Vanda Rimkevičiūtė, būsimoji s. Rafaila, visada pabrėždavo savo lietuvišką kilmę. Gimusi Ukrainoje, anksti netekusi motinos, vėliau su tėvu ir pamote gyveno Rygoje, po to išvyko į Braziliją, kur, tapusi vienuole, pasiaukojamai dirbo jai pavestą jaunimo auklėjimo darbą Prudentopolyje. Ji paliko gilų pėdsaką šio miestelio istorijoje. Neatsitiktinai jai buvo suteiktas Prudentopolio miesto Garbės pilietės vardas, o po jos mirties viena gatvių pavadinta s. Rafailos vardu.

Klausytojai gausiais plojimais padėkojo jauniesiems skapiškėnams ir jų vadovėms už puikią sceninę kompoziciją. Improvizuojant sesers Rafailos gyvenimą, šio sceninio vaizdelio tekstas rėmėsi pačios s. Rafailos mintimis apie gyvenimo prasmę, meilę ir ištikimybę šeimai ir tėvynei, širdies jautrumą artimui ir paties t.Vasilijaus Zinko OSBM, asmeniškai su ja bendravusio, pasakojimu apie šios iškilios moters kelią į pašvęstojo gyvenimo pašaukimą.

Mintimis apie monografiją pasidalino ir garbingi renginio svečiai: kunigas iš Užkarpatės (Ukraina), specialiai atvykęs į monografijos pristatymą, prof. dr. t. Pavlo Krečiunas OSBM, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas t. Pavlo Jachimec OSBM, Vilniaus Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Vytautas Rapalis, Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, Bazilionų (Šiaulių r.) mokyklos direktorius Rimantas Gorys, Kupiškio rajono kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius ir jo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius bei renginio organizatorė doc. dr. Irena Ramaneckienė.

Visų kalbėjusiųjų mintys sutapo – ši dr. Aldonos Vasiliauskienės monografija yra ne tik rezultatu daugelio valandų ir dienų, praleistų archyvuose, kruopščiai renkant šiam darbui medžiagą ir tikslinant sukauptus faktus ir datas. Susitikimai ir pokalbiai su šviesaus atminimo t. Vasilijum Zinko OSBM Lvove, kur jis, 1994 m. grįžęs iš Brazilijos, gyveno, reikalavo daug laiko ir kantrybės. Preciziškai patikrinti istoriniai faktai su plačiais komentarais, detaliomis išnašomis, informatyviais priedais, ilga asmenvardžių rodykle daro šią monografiją lygintina su enciklopedija, kurioje galima rasti smulkiausią informaciją. Ji ne tik praplečia skaitytojo žinių akiratį, bet ir yra tikru lobiu tiems, kurie domisi Lietuvos ir Ukrainos istorijos raida XIX – XX amžiuje.

Dr. Aldoną Vasiliauskienė (dešinėje) sveikinaKupiškio rajono kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius (viduryje) ir jo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius (kairėje)

Kalbėjusieji labai palankiai įvertino monografiją „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ irypač pabrėžė jos šiuolaikiškumą. Monografija pasirodė kaip tik neramiu Ukrainos istorijos laikotarpiu. Istorinės ukrainiečių – lietuvių sąsajos vėl primena, kad ne tik draugiški valstybiniai santykiai, bet ir atskirų žmonių bendravimas siekiant kilnių tikslų, stiprina abiejų tautų istorinės misijos suvokimą.

Labai gražiai nuskambėjo kun. V. Rapalio žodžiai, skirti Skapiškio mokiniams, savo sceniniu pasirodymu, sukūrusiu įsimintiną, šviesų s. Rafailos portretą. Kunigas jiems palinkėjo, kad tos taurios s. Rafailos mintys apie dorovę, šeimą, tikėjimą, juos lydėtų visą gyvenimą.

Bazilionų mokyklos direktorius Rimantas Gorys džiaugėsi nuo 2001 m. besitęsiančiu bendradarbiavimu, kurio rezultatas – mokykloje sukauptas turtingas ukrainistikos fondas, paskatinęs 2013 m. atidaryti personalinę „Dr. Aldonos Vasiliauskienės klasę“ mokykloje. Jos dėka dažni mokyklos svečiai yra Lietuvoje besilankantys Ukrainos dvasininkai, seserys vienuolės bei mokslininkai. Mokykla didžiuojasi tuo, kad joje 2001 m. vyko pirmosios pasaulyje konferencijos, skirtos Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, viena iš sesijų (konferencija vyko Šiaulių universitete, Bazilionuose ir Vilniuje). Vykdydama edukologinę švietėjiška programą, dr. Aldona Vasiliauskienė dažnai lankosi mokykloje susitikdama ir tiesiogiai bendraudama su mokiniais bei pedagogais.

Ukrainiečiai kunigai t. Pavlo Jachimecas OSBM ir t. Pavlo Krečiunas OSBM buvo sujaudinti lietuvių istorike, jau 15 metų besitęsiančiu dr. A. Vasiliauskienės dėmesiu Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijai, jos iniciatyva organizuojant mokslines tarptautines konferencijas minėtam ordinui ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje.

T. Pavlo Krečiunas OSBM, monografijos apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įkūrėją Šv. Juozapatą autorius, pasidžiaugė, kad jo monografijos pristatyme Romoje 2013 m. lapkrityje, nuoširdžiai ir dalykiškai kalbėjo mokslininkė iš Lietuvos – dr. Aldona Vasiliauskienė ir būtent dėl to jis negalėjo neatvykti į jos monografijos pristatymą Šiauliuose. T. Pavlo Krečiuną OSBM sužavėjo Skapiškio mokinių ir juos rengusių pedagogų nuoširdus įsijautimas scenoje perteikiant s. Rafailos bei jos tėvų gyvenimo fragmentus. Kaip padėkos ženklą scenarijaus autorei Reginai Stanienei jis įsegė Ukrainos vėliavos spalvomis papuoštą atminimo ženklą.

T. Pavlo Jachimecas OSBM buvo šalia autorės kelionėse į Ukrainą ir atgal rengiant monografiją. Jis dalyvavo beveik visuose autorės susitikimuose su t. Vasilijum Zinko OSBM ir geriau negu kas nors kitas žino visas, viešai nematomas, monografijos rašymo smulkmenas. T. Pavlo Jachimecas OSBM pasidžiaugė, kad dr. Aldonos Vasiliauskienės monografijos dėka t. Vasilijaus Zinko OSBM asmenybė užėmė prideramą vietą bazilijonų ordino istorijoje.

Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis prisiminė bendras keliones į Lvovo nacionalinį Ivano Franko universitetą, Metropolito Josifo Veljamino Rutskio Filosofijos Teologijos studijų bazilijonų institutą Briuchovičiuose bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo ir jų vykdymo tikslais. Rektorius didžiuojasi, kad ŠU tapo pirmąja Lietuvoje aukštojo mokslo institucija, pasirašiusia bendradarbiavimo sutartis su Ukrainos aukštojo mokslo institucijomis. Daug gražių padėkos žodžių pasakė monografijos autorei ir šiame renginyje dalyvavusiems Skapiškio mokiniams ir pedagogams. Gražios padėkos ženklan pedagogams įteikė knygų, o padėką mokiniams „sutvirtino“ krepšiu saldainių.

Įteikdami Kupiškio rajono savivaldybės naujojo mero Dainiaus Bardausko padėkos raštą dr. Aldonai Vasiliauskienei, Kupiškio rajono kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius ir jo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius dėkojo už bendradarbiavimą ir pabrėžė, kad jie didžiuojasi savo rajone turėdami tokią veiklią asmenybę, kuri iš Vilniaus visada atvyksta kupina naujų idėjų ir minčių, kaip jas įgyvendinti.

Dr. A. Vasiliauskienės darbą įvertino Šiaulių universiteto, Kupiškio rajono vadovybės bei LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, įteikdami specialias padėkas.

Skapiškio pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavusieji monografijos pristatyme džiaugiasi Šiaulių universiteto rektoriaus prof. Donato Jurgaičio padovanotais saldainiais

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkoje rašoma:

„Jūs esate daugelio mokslinių knygų ir straipsnių autorė, Lietuvos istorijos laikraščio“Voruta“ redakcinės kolegijos narė, žymių Lietuvos asmenų atminimo įamžinimo komisijų narė. Esate aktyvi ir iniciatyvi mokslinių renginių Lietuvoje ir užsienyje organizatorė bei dalyvė. Jau 30 metų bendradarbiaujate su Ukrainos mokslininkais, garsindama Lietuvą ir jos pasiekimus. Jūsų mokslinė ir švietėjiška veikla, tyrinėjant Lietuvos katalikų intelektualinį sąjūdį, lietuvių ir ukrainiečių istorinius ir kultūrinius ryšius, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją bei veiklą nusipelno didžiausios pagarbos. Dėkojame už svarų indėlį į mūsų tautos istoriją ir tarptautinių santykių stiprinimą". Pasirašė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė ir Lietuvos Respublikos Seimo narė Rima Baškienė.

Šiaulių universitetas į padėką įrašė:

„Aldonai Vasiliauskienei už 30 metų veiklą, puoselėjant dviejų tautų – ukrainiečių ir lietuvių – draugiškus ryšius istorinės tematikos mokslo darbais ir tarpininkavimą Šiaulių universitetui prieš 10 metu pasirašant bendradarbiavimo sutartis su Metropolito Josifo Veljamino Rutskio Filosofijos Teologijos studijų bazilijonų institutu, Lvovo nacionaliniu Ivano Franko universitetu“ Padėką pasirašė Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis.

Kupiškio rajono savivaldybės Padėkos rašte akcentuojama

„Už nuoširdų bendradarbiavimą su Kupiškio rajojo kultūros ir švietimo įstaigomis, gražias ir veiksmingas pilietines iniciatyvas ir Kupiškio rajono garsinimą šalyje ir užsienyje“. Pasirašė Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas.

Savo rankomis padarytą dovanėlę dr. A. Vasiliauskienei įteikė ir Skapiškio pagrindinės mokyklos 6-os klasės mokinių atstovai (auklėtoja Nijolė Bagdonavičienė), su kuriais mokslininkė glaudžiai bendrauja Skapiškyje – jie prižiūri Dievo tarno arkivyskupo Mečislovui Reinio atminimui pastatytus Koplytstulpį ir Rūpintojėlį.

Dr. A. Vasiliauskienę pasveikino ir Šiaulių universiteto prof. Vytenis Rimkus su žmona Česlava.

Dr. A. Vasiliauskienė padėkojo visiems, kurie parėmė jos darbą, rengiant monografiją „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ir kurie dalyvavo jos sutiktuvėse – pristatyme. Dėkojo tiems, kurie visada pastebi bei palankiai priima istorikų pastangas atskleisti dar netyrinėtus mūsų istorijos puslapius.

Atgal