VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

07 04. Monografijos „Daujėnai“ pristatymas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Artėjanti Lietuvos valstybės diena ragina atsigręžti ir prisiminti svarbius senesnius bei ką tik įvykusius kultūrinius renginius. Vienas tokių – prieš pora mėnesių plačiai nuskambėjęs Pasvalio rajone – Daujėnų miestelyje reikšmingos krašto ir visos Lietuvos istorijai monografijos pristatymas. Tai „Versmės“ leidyklos (vadovas Petras Jonušas) leidžiamos knygų serijos „Lietuvos valsčiai“ 29-oji knyga – 41 solidžios apimties tomas (1348 psl.) – „Daujėnai“.

Renginys Daujėnuose vyko ypatingą dieną nuo seno garsių Sekminių atlaidų metu (2015 m. gegužės 24 d.). Atlaidus be šv. Mišių praturtino koncertas ir knygos pristatymas.

Prie memorialinės lentos „1918 – 1920 Nepriklausomybės kovų Daujėnų valsčiaus savanoriai“ Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas (kairėje) ir „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas (dešinėje). Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Šv. Mišios

Šv. Mišios Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje prasidėjo Sekminių procesija, kuri, kaip įprasta esant gražiam orui, ėjo per miestelį.

Sekminių atlaiduose buvo gausu maldininkų. Nedidelė bažnytėle, nesutalpino tikinčiųjų, tad šv. Mišių aukai iš anksto buvo parengtas altorius šventoriuje. Dėka gerai sutvarkyto įgarsinimo, šv. Mišios puikiai girdėjosi ne tik lauke, bet ir esantiems bažnyčioje.

Šv. Mišiose meldėsi du Panevėžio vyskupai: Lionginas Virbalas SJ ir emeritas Jonas Kauneckas, generalvikaras kun. teol. lic. Eugenijus Styra, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo klebonas, Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos administratorius kun. Albertas Kasperavičius, kun. rezid. Feliksas Čiškauskas ir vikaras kun. Miroslavas Anuškevičius.

Iš vyskupo Liongino Virbalo SJ pamokslo minčių

Ekscelencija sveikino ir džiaugėsi visais susirinkusiais į Sekmines. Sekminės, kaip sakė vyskupas, gražių liturginių švenčių gretoje užima svarbią vietą. Ši šventė atneša naują laiką. Juk kiekvienas, pradedantis naują darbą, yra pilnas užsidegimo, užmojų...

Velykų metu giedamas „Aleliuja“ mus pakylėja. Tai nauja pradžia. Po 50 dienų – 7 savaičių ateiname į Sekmines ir baigiasi gražus Velykų laikas. Prasideda aprastas laikas, tačiau mes ir toliau turime gyventi kaip krikščionys, neprarasti krikščioniško užsidegimo, gyventi Šventosios Dvasios apsupties malone. Dievas nori apdovanoti kiekvieną Sekminių šventės dalyvį, o Šventoji Dvasia duoda kryptį kaip būti krikščioniu. Mes meldžiamės, turėdami Tėvą danguje ir visi esame jo vaikai. Atliekame išpažintį, kad mokėtume atleisti, kad širdyje neliktų pagiežos.

Vyskupas ragino suprasti atsakomybę prieš Tėvynę, tvirtą šeimą. Su Dvasios pagalba turime išlaikyti tikrą vyro ir moters šeimą. Be Dvasios – ji būtų tik iškamša. Reikia Šventosios Dvasios, kuri padėtų saugoti dievo pavestą žmogaus gyvybę, taip pat ir gamtą bei mūsų pačių tarpusavio santykius. Dvasia stiprina kas gražu: mūsų kalba, tikėjimas, mūsų namai, mūsų bažnyčios.

Į salę renkasi monografijos „Daujėnai“ pristatymo klausytojai. Pirmoje eilėje sėdi iš dešinės: dr. Pranas Kiznis, Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, vicemeras Povilas Balčiūnas, monografijos vyriausias redaktorius Antanas Šimkūnas ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas

Be Dvasios ateina tik kūno darbai, kurių apstu. Be jos – Dievas pasilieka toli, o Kristus tampa praeities bažnyčia – organizacija, krikščioniškumas – vergų moralė...

Velykos – Kristus prisikelia ir tampa gyvu bendravimu, o Sekminės – tikro krikščioniško džiaugsmo šaltinis. Jei per Velykas atnaujiname Krikšto pažadus, tai per Sekmines prisipildome Šventąja Dvasia – dvasingu elgesiu.

Vysk. Jono Kaunecko sveikinimas

Po šv. Mišių vyskupas emeritas Jonas Kauneckas sveikindamas Sekminių dalyvius ir pratęsdamas vyskupo L. Virbalo SJ pamokslo mintį, džiaugėsi, kad prieš karą šiame krašte labai gražiai sugyveno ūkininkai. O juk buvo sudėtingų momentų, nes naujieji ūkininkai, gavę žemės, neretai pykosi su kaimynu dėl žemės lopinėlio. Kunigas išpažinties metu ūkininkams liepdavęs: „Ryte atsikėlęs ir pasimeldęs, išeik į lauką ir palaimink kaimyną ūkininką“. Tie laiminimai mokė atleisti visiems ir savo sieloje kaupti gėrį – kad jo būtų pilna širdis...

Tad ir mums visiems reikia šią Sekminių šventę įtvirtinti Velykų pažadus.

Po Mišių Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos administratorius Albertas Kasperavičius dėkojo vyskupams, kunigams, procesijų dalyviams, choristams ir visiems, kurie prisidėjo rengiant šią šventę, rūpinosi aplinka ir savo aukomis prisidėjo prie parapijos išlaikymo.

Prie Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčios. Iš kairės: JE vysk. Lionginas Virbalas SJ, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, parapijos administratorius kun. Albertas Kasperavičius ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Monografijos pristatymas

Po šv. Mišių Kultūros namuose vyko „Versmės“ leidyklos monografijos „Daujėnai“ (serija Lietuvos valsčiai) pristatymas, kurį sumaniai vedė Daujėnų seniūnas Vladas Vitkauskas. Kalbėjusiuosius papildė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos kvartetas ir smuikininkė Rūta Matuliokaitė (mokytoja Marytė Morkevičienė).

Po pietų vietinius ir svečius linksmino vietinių muzikantų ir svečių pasirodymai miestelio aikštėje įrengtoje estradoje.

Iš Petro Jonušo pasisakymo

1348 psl. apimanti knyga „Daujėnai“ – tai „Versmės“ leidyklos (vadovas Petras Jonušas) leidžiamos knygų serijos „Lietuvos valsčiai“ 29-oji knyga – 41 tomas, kurioje straipsnius pateikė 59 autoriai. Pristatydamas knyga „Versmės“ leidyklos vadovas kalbėjo, kad knyga rengta 5 metus. Ir šios knygos pasirodymas yra sėkmė – daugelio pozityvių aplinkybių išraiška. Pirmiausia vadovas džiaugėsi, kad knygos atsakingas redaktorius žurnalistas Antanas Šimkūnas gebėjo surasti tiek daug autorių, juos įkalbinti rašyti ir laikų išreikalauti straipsnių. Kitas itin svarbus faktas – kraštietis mecenatas dr. Pranas Kiznis, parėmęs monografijos išleidimą gausia suma, jeigu ne jis – knyga nebūtų išliesta. Mecenatas ėmėsi kilnios misijos: paskleisti šią knygą Lietuvoje: padovanoti mokykloms, bibliotekoms. Tad iš išleidžiamų 600 egz. netiek daug liks savo bibliotekų papildymui.

Pasvalio bažnyčios šventoriuje prie paminklo, skirto ilgamečiam Pasvalio klebonui monsinjorui Jonui Balčiūnui –Pasvalio rajono savivaldybės ir Pumpėnų parapijos dovanos 50 metų kunigystės proga (skulptorius K. Krasauskas). Iš dešinės: „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, Pasvalio klebono kun. Alberto Kasperavičiaus ir Povilas Krikščiūnas

P. Jonušas džiaugėsi, kad ypatingas monografijos pristatymas. „Daujėnai“ 29-oji serijos „Lietuvos valsčiai“ knyga, tačiau tik čia, Daujėnuose, ji sulaukė tokio valdžios ir dvasininkijos dėmesio: dalyvauja ir Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, ir vicemeras Povilas Balčiūnas – jie ne tik dalyvauja, bet ir gausiai parėmė leidybą. Visi rėmėjai, o jų penkiolika – išvardyti knygos pabaigoje. „Versmės“ leidyklos vadovas P. Jonušas džiaugėsi, kad šventėje dalyvauja Ministro pirmininko patarėjas Vilius Kavaliauskas, Šv. Mišias aukojo net du vyskupai, o knygos pristatyme irgi dalyvauja vysk. emeritas Jonas Kauneckas. Unikalu, kad knygos leidybą remtų vyskupas, o Daujėnų leidybą parėmė JE vysk. emeritas Jonas Kauneckas.

Dabartinio Pasvalio rajono ribose buvo 8 valsčiai, tačiau tik vienas – Daujėnai jau turi savo knygą. Ir ją turi todėl, kad atsirado toks visų gerbiamas žurnalistas Antanas Šimkūnas ir, aišku, dr. Pranas Kiznis.

Kalbėjusis džiaugėsi, kad salė perpildyta besidominčiais, taigi Daujėnų knyga – svarbi ir reikalinga.

„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas ragino visus atidžiai skaityti ir pranešti apie rastas klaidas, kad būtų galima įdėti pataisymus.

Antanas Šimkūnas pasidžiaugė, kad ne jį, o jis knygą „pribaigė“. Atlaiduose dalyvavo apie 2000 žmonių, tačiau pridėjus tuos 4765 minimus knygoje, tai tokio gausaus atlaidų dalyvių skaičiaus Daujėnai dar neregėjo.

Vyriausias redaktorius Antanas Šimkūnas džiaugėsi savo suburto kolektyvo nariais. Visiems autoriams, galėjusiems atvykti į knygos „Daujėnai“ pristatymą, buvo įteiktos knygos, o seniūnas dar įteikė daujėniškų suvenyrų.

Jaunieji patarnautojai iš Pasvalio: Benas Jackūnas (dešinėje) ir Jokūbas Šinkevičius (kairėje)

Kalbėjo ir dr. A. Vasiliauskienė, kurios straipsnis „Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapija“ paremtas gausia archyvine medžiaga pats didžiausias monografijoje (P. 338–480). Autorė pasakojo juokingus nutikimus patirtus dirbant archyvuose.

Buvo paminėti ir tie autoriai, kurie nebesulaukę knygos pasirodymo iškeliavo į Amžinybę.

Pakviesti žodžiui kalbėjusieji labai nuotaikingai su humoro gaidele pasakojo istorijas, susietas su knygos rengimu, ar jos pasirodymu.

Tad renginys buvo labai nuoširdu ir šiltas.

Seniūnas Vladas Vitkauskas daujėniškiams – smulkesniems mecenatams įteikė 15 padėkų.

Pasvalio meras Gintautas Gegužinskas, pasidžiaugęs, kad tokio aktyvaus seniūno kaip Daujėnų Vladas Vitkauskas nėra visoje Lietuvoje, kad daujėniškiai tapo vieni pirmųjų atminimo lentoje įamžinę savanorius. Pasvalio meras įteikė 4 padėkas: Petrui Jonušui, Antanui Šimkūnui, dr. Pranui Kizniui ir Vladui Vitkauskui.

Monografijos pagrindinis mecenatorius dr. Pranas Kiznis

Pranas Kiznis – technikos mokslų daktaras (1986), parašęs per 40 mokslinių straipsnių polimerų perdirbimo technologijos klausimais. Nuo 1992 m. tobulina polimerų perdirbimo srities žinias Europos šalyse. Jis Vilniaus pakraštyje tuščioje vietoje 1991 m. pradėjo statyti didžiausią pakuočių gamyklą Baltijos šalyse – UAB „Lietpak“, suteikdamas 618 žmonių darbą. Šiandien šios įmonės produkcija eksportuojama daugiau kaip į 28 pasaulio šalis. Dr. P. Kiznis „Daujėnų“ monografijai paaukojo didžiąją dalį šiai knygai išleisti reikalingų lėšų. Be to, jis yra parėmęs įvairius kultūros projektus. P. Kiznio paramos dėka Daujėnuose atidengta pirmoji Lietuvoje memorialinė lenta 1918–1920 m. savanoriams atminti.

P. Kiznis apdovanotas 8 bronzos, sidabro ir aukso medaliais už veiklą ir išradimus. 1988 m. – TSRS Ministrų tarybos premijos laureatas už nuopelnus technikos srityje. 2006 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino I laipsnio medaliu...

Padėkos raštą dr. Aldonai Vasiliauskienei (kairėje) įteikė Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos administratorius kun. A. Kasperavičius

Baigiantis šventei

Miestelio aikštėje skambančios liaudiškos melodijos kvietė žiūrovus ne tik klausyti, bet ir pakilnoti kojas. Ypatingas „Daujėnų“ monografijos pristatymas Sekminių atlaiduose įsirėžė į atmintį ir širdį ne tik daujėniškiams, bet ir atvykusiems.

„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, Povilas Krikščiūnas ir dr. Aldona Vasiliauskienė Pasvalio klebono kun. Alberto Kasperavičiaus pakviesti apsilankė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, apžiūrėjo šventoriuje esančius paminklus, palaidotų kunigų kapus. Pasvalyje kun. A. Kasperavičius „Už pastangas atskleidžiant Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo parapijos istoriją, joje dirbusius bei iš šio krašto kilusius dvasininkus, ypač garsinant ir įamžinant parapijos kunigo Felikso Eremino vardą“ dr. A. Vasiliauskienei įteikė Padėkos raštą.

Atgal