VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

02 20. Suklysti – lengva, ištaisyti klaidą – beveik neįmanoma

Arnoldas Piročkinas

Spaudos klaidos nepaprastai gajus dalykas. Jei kuriam leidinyje paskelbiamas netikslus faktas, tai esama pavojaus, kad jis bus kartojamas ir vėlesnėse publikacijose. Ypač tokios klaidos linkusios plisti, kai padaromos įvairiuose žinynuose, enciklopedijose ar kitose beveik kasdien tūkstančių žmonių vartojamose knygose. Tiesiog nėra priemonių, kaip jų plitimą sustabdyti. Skaitytojai šios rūšies leidiniais dažniausiai aklai pasitiki. Pagaliau jiems nė neįmanoma paskelbtų netikslių duomenų patikrinti. Kartais vienas kitas suklydimas pataisomas retose recenzijose, bet tie pataisymai skaitytojų beveik niekada nepasiekia.

Štai tokių minčių kilo paskaičius neseniai išėjusio “Mažosios Lietuvos enciklopedinio žodyno” (Vilnius: Mažosios Lietuvos fonas ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015) straipsnelį “Smalininkai” (p. 347-348). Jame rašoma: “1937 m. mokyklos vedėju dirbo Martynas Purvinas.” Tai akivaizdi netiesa. Ir tuo galima įsitikinti net iš tame pačiame žodyne esančio straipsnelio apie Martyną Purviną: 1936-1939 m. šis iškilus M. Lietuvos lietuvių veikėjas, Klaipėdos krašto mokyklų draugijos sekretorius dėstęs Klaipėdos prekybos institute. Vadinasi, būdamas Klaipėdoje veikusios trimetės aukštosios mokyklos etatiniu dėstytoju, negalėjo būti Smalininkuose pradžios mokyklos vedėju. Smalininkuose buvo tais metais dvi pradinės mokyklos. Tada vokiečių pradinei mokyklai, išlaikomai krašto Direktorijos (taigi turėjusiai valstybinės mokyklos statusą), vadovavo Emilis Trinkertas. Kadangi krašto Direktorija sabotavo lietuviškos mokyklos Smalininkuose įsteigimą, 1930 m. balandžio 22 d. buvo atidaryta privati, Klaipėdos krašto mokyklų draugijos išlaikoma lietuvių pradžios mokykla. Jo vedėju buvo J. Abrutaitis. Po jo vedėjais dirbo Jonas Gutauskas, Stasys Jankevičius, o nuo 1937 m. rugsėjo 1 d. – Felicijus Prekeris. Šiai mokyklai jis vadovavo iki 1939 m.  kovo 23 d., t.y. iki hitlerinės Vokietijos įvykdytos krašto aneksijos. Nuo 1937 m. balandžio 1 d. buvau šios mokyklos pirmojo ir antrojo skyriaus mokinys, todėl vedėją F. Prekerį gerai atsimenu. Apie lietuvių pradžios mokyklą gana išsamių duomenų galima buvo rasti leidinyje “ Smalininkų kronika 1920 01 10 – 1939 03 23” (sudarė A. Piročkinas. – Vilnius, 2013), taip pat 2005 m. sausio 6 d. “Vorutoje” išspausdintame straipsnyje “Devyneri Smalininkų lietuviškos mokyklos metai”.

Kilo klausimas, iš kur Žodyne išspausdinto straipsnelio autorius paėmė klaidingą teiginį, jog 1937 m. pradžios mokyklos Smalininkuose vedėjas buvęs M. Purvinas. Pasirodo – iš “Mažosios Lietuvos enciklopedijos” ketvirtojo tomo, išleisto 2009 m. (p. 287). Štai taip klaida pradėjo keliauti iš vieno leidinio į kitą.

Apskritai abiejų minimų leidinių straipsneliams apie Smalininkų mokyklas ir kitais atvejais trūksta tikslumo, konkretumo. Pavyzdžiui, Emilis Nauburas. Kiek žinant apie jo lietuviškumą, peršasi mintis, kad jo dirbta lietuvių mokykloje. Iš tikrųjų nuo 1923 m. spalio 15 d. iki 1927 m. gegužės 1 d., kada dar nebuvo lietuviškos mokyklos, jo mokytojauta vokiečių mokykloje.

Aptakiai pasakyta, kad Smalininkų lietuvių pradžios mokykla buvusi 1939 m. uždaryta. Iš tikrųjų aneksavus Klaipėdos kraštą ir įžengus į Smalininkus hitlerinės Vokietijos kariniam būriui, mokykla buvo grubiai išdraskyta. Jos knygos ir mokslo priemonės iš karto atsidūrė tvarte, o klasėse paruošti guoliai įvažiavusiems vokiečių kariuomenės motociklininkams. Mokytojams ir mokiniams kaip vanago užpultam kurapkėlių būriukui nė į galvą neatėjo mintis rinktis į klases, nors iki mokslo metų pabaigos dar buvo likusi savaitė. Neteko girdėti, kad mokykla būtų buvusi oficialiai uždaryta.

“Mažosios Lietuvos enciklopedinio žodyno” straipsnyje “Smalininkai” reikėtų patikslinti pasakymą, kad “Po I pasaulinio karo įkurta Smalininkų girininkija”. Iš tikrųjų – ne girininkija (vok. Försterei), bet urėdija (vok. Oberförsterei). Taip pat galėta nurodyti tikslią datą (1902 m.?), kada nuo Pagėgių į Smalininkus nutiesta siaurojo geležinkelio linija. Nemalonu, kai straipsnio pradžioje teisingai rašomas vietovardis Endriušiai, o pabaigoje – neteisingai Andriušiai.

Mūsų apžvelgiamojo straipsnio pradžioje, tuoj po antraštės “Smalininkai”, skliausteliuose įrašyti metai 1785. Jų reikšmė neapibūdinta. Todėl kyla įspūdis, jog tai pirmasis spausdintas vietovės pavadinimo atvejis. Tačiau čia pat straipsnelyje teigiama, kad Smalininkai esą minimi kur kas seniau: 1665 m. Ragainės apskrities ir 1701 m. Prūsijos karalystės žemėlapiuose. Jeigu autorius jų neturėjo po ranka, tai iliustracijai galėjo nurodyti 1753 m. “Prūsijos karalystės žemėlapį”, kurio faksimilė išspausdinta leidinyje “Lietuva žemėlapiuose” (2002 m.). Tada būtų bent 32 metais “pasendinti” Smalininkai.

Blogiausia, kad šie netikslumai tikriausiai yra ir 2014 m. išleistame šio žodyno angliškame variante – Concise Encyclopedia of Lithuania Minor. Kaip dabar įspėsi dėl šių netikslumų angliškai skaitantį žmogų? O ar šie nurodyti netikslumai vieninteliai šiame žodyne? Gal ir kituose jo straipsniuose rastųsi panašių trūkumų? Tik kas dabar patikrins visą žodyną! Kai apsvarstai visas jo sudarymo aplinkybes, net nežinai, ką dėl tų trūkumų kaltinti. Gali vien pasakyti, kad klaidų ir netikslumų pradininkas vis dėlto yra straipsnio autorius, nors ir jis kuo ne kuo įstengtų pasiteisinti.

Atgal