VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

03 19. Kolekcijoje - tuometinės Rokiškio valstybinės gimnazijos kapeliono leidiniai

Reda Kiselytė

Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekos vedėja

Šiais metais Lietuvos bibliotekininkai turininga veikla paminės Bibliotekų metus. Tęsime pradėtus prasmingus darbus, ieškosime naujų veiklos formų. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje organizuosime prisiminimų popietę „ Jis mokė nekaltam eiti per gyvenimą...“, kunigo, rašytojo, vertėjo Augustino Liepinio 120 - osioms gimimo metinėms paminėti. 1926 m. sausio 21 d. vyskupas Pranciškus Karevičius kunigą A. Liepinį paskyrė tuometinės Rokiškio valstybinės gimnazijos kapelionu. Šias pareigas kapelionas A. Liepinis ėjo iki 1926 m. liepos 14 d. 1933 m. kunigas A. Liepinis išleido knygos „Kitų pėdomis. Gyvenimo pavyzdžiai“ pirmąjį tomą, antrąjį – 1937, trečiąjį – 1939 m. Leidinius spausdino Panevėžio „Bangos“ spaustuvė. Antrasis tomas skirtas 550 metų nuo Lietuvos krikšto(1387 – 1937) paminėti. Kunigas A. Liepinis laikomas rekordų knygos pradininku. Visuose trijuose tomuose aprašyti įvairiausi atsitikimai Lietuvoje ir pasaulyje. Knygose spausdinami padavimai, palyginimai, posakiai, nestokojama humoristinių istorijų. Gimnazijos kolekcijai kunigo, rekordų knygos pradininko A. Liepinio leidinius padovanojo kunigas, poetas, visuomenininkas Justas Jasėnas. Kunigas J. Jasėnas, dar besimokydamas Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje nemažai bendravo su Miežiškių (Panevėžio raj.) klebonu Kostu Balsiu. Jo paskatintas įstojo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją, o kunigas K. Balsys 1954 - 1958 m. dirbo Suvainiškio bažnyčioje (Rokiškio raj.). Kaip istoriniai šaltiniai liudija, tuo laikotarpiu kunigas K. Balsys bendravo su Panemunio bažnyčioje (Rokiškio raj.) besidarbuojančiu kunigu A. Liepiniu. Vyresnės kartos žmonės tą laikotarpį puikiai prisimena. Dovanotuose leidiniuose du spaudai su ekslibriso ženklu. Vienas liudijantis, kad leidiniai iš kunigo K. Balsio leidinių kolekcijos, o paskutinis ženklas ir kunigo J. Jasėno įrašas, liudijantis, kad knygas jis dovanoja mūsų gimnazijos bibliotekai.

 Unikaliąją gimnazijos leidinių kolekciją papildė ir daugiau kunigo A. Liepinio parengtų leidinių. Kunigas J. Jasėnas padovanojo trijų dalių leidinį „Katekezės“ - medžiagą skirtą katekizmo pamokoms, A. Liepinis šį leidinį parengė jau dirbdamas Panevėžio mokytojų seminarijos kapelionu 1929- 1930 m. Knygelėje „Kelią faktams!“ A. Liepinis analizuoja spaudos reikšmę. Įdomu tai, kad 1933 m. išleistame leidinyje yra „Keliolika taisyklių naujokams plunksnos broliams“, kurios nepraranda aktualumo ir šiandien. Tai labai paprasti patarimai rašantiems. Smagu, kad dvasininkų bendrystės ir švietėjiškos veiklos dėka, iki šių dienų leidiniai gyvena. Kai kurie kunigo A. Liepinio išversti leidiniai ir rankraščiai neišliko. Jie sudegė per gaisrus Panevėžyje ir Panemunyje.

Atgal