VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

12.24. Naujausios žinios

 

Mintys prie švento Kūčių stalo

Šias eiles skiriu mieliems "Lietuvos aido" redakcijos darbuotojams, laikraščio prenumeratoriams ir skaitytojams Šventų Kalėdų proga

Vaclovas Volkus

Atleiskime, pamirškime skriaudas,

Pagerbkime šias valandas brangias

Be nuoskaudos, be melo.

Visi - tėvai, vaikai su šeimomis,

Ir mirusius pagerbkim maldomis

Prie švento Kūčių stalo.

 

Palinkėkime daug laimės artimiems

Ramybės, džiugesio visiems, visiems

Palaiminto likimo,

Kad meilė neapleistų niekados,

O širdyse užtektų šilumos

Ir dvasios įkvėpimo.

 

Kūdikis – mums ranką tiesiantis Dievas

Mieli broliai ir seserys,

šiandien džiaugiamės ir sveikiname vienas kitą, sulaukusius džiugiosios Kalėdų žinios: „Mums gimė Išganytojas.“ Angelai piemenims skelbė, kad Jo gimimas bus didis džiaugsmas visai tautai, ir linkėjo ramybės Dievo mylimiems žmonėms. Bet tai, ką jie pamatė, buvo labai paprasta: „Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose“ (Lk 2, 16). Dievo Sūnus neatėjo su Visagalio jėga ir šlove – Jis atėjo kaip neturtingas ir silpnas Kūdikis. Jis nenori mūsų priversti, bet nori savo meile pakviesti, nenori parodyti galią, bet nori laimėti širdis.

Šis Kūdikis yra mums ranką tiesiantis Dievas. Jis atnešė taiką ir ramybę, bet mes ją turime priimti. Įsileiskime Jėzų į savo širdis, į savo namus. Gimęs Kūdikis kviečia palikti iliuzijas ir eiti prie esminių dalykų, atsisakyti nepasotinamų ambicijų, palikti amžiną nepasitenkinimą ir liūdesį dėl to, ko nuolat mums trūksta.

Per praėjusias Kalėdas popiežius Pranciškus kvietė: „Leiskimės būti paliesti švelnumo, kuris gelbėja. Prisiartinkime prie Dievo, kuris tapo artimas, sustokime prie prakartėlės <...>. Įženkime į tikras Kalėdas su piemenimis, eikime pas Jėzų tokie, kokie esame, atsinešdami savo atskirtis, savo neišgijusias žaizdas. Taip, Jėzuje, paragausime tikrosios Kalėdų dvasios: grožio būti Dievo mylimi.“

Jaudina pasakojimai apie alkanas tremtinių Kūčias prie Laptevų jūros ar darbo lagerių barakuose. Neužmirškime tų žmonių, daug kentėjusių, bet nešusių šviesą savo širdyse, išlaikiusių meilę Tėvynei, buvusių atskirtų nuo jos savo kūnu, bet ne dvasia. Šiemet vienas tokių dvasios didvyrių – arkivyskupas Teofilius Matulionis – buvo paskelbtas palaimintuoju.

Kita – mokytoja Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė, kurios beatifikacijos byla pradėta Kauno arkivyskupijoje, per 1950-ųjų Kūčias lageryje rašė: „Su užgimstančiu Vaikeliu atgimkime ir mes. Nušvis keliai, atsiras draugai, daug bus šilumos širdy, užsidegs žiburiai, o gyvenimui dienų bus per mažai...“ Deja, ji negrįžo iš Sibiro, palikdama mums gyventi ir savo dienas, ir savo viltis.

Tokie tikėjimo žmonės įkvepia, nes nelaisvės, priespaudos ir didžiausio vargo akivaizdoje išlaikė pasitikėjimą Dievo meile, žvelgė daug toliau, nei matėsi iš lagerio barakų, regėjo šviesą, kurios joks priešas negalėjo užtemdyti.

Dievą sutikusių žmonių gyvenimas pasikeičia. Taip pat ir šiandien. Kartais esmiškai, kartais nematomai, viduje. Jie skelbia ir liudija: pasaulis ne pasmerktas, bet yra Dievo mylimas.

Tegul būna džiugios šios Jėzaus Gimimo šventės. Tegul kviečia mus skelbti Dievo viltį ir meilę žmonėms, įgyvendinti Jo taiką ir ramybę.

+ Lionginas VIRBALAS

Kauno arkivyskupas metropolitas

Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija Šv. Kalėdų dieną prie pietų stalo sukvies stokojančius

Pirmąją šv. Kalėdų dieną Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje laukiama ne tik šv. Kalėdas švenčiančių parapijiečių. Jau ketvirtus metus iš eilės į kalėdines pamaldas bei kartu susėsti prie šventinio stalo pakviečiami stokojantys vilniečiai, dažnai neturintys nei artimųjų, nei namų. Planuojama, kad į šventę susirinks daugiau nei 100 žmonių.
"Šventės - galimybė pabūti visiems kartu ir aplankyti savo artimuosius, tačiau yra žmonių, kurie šių akimirkų patirti negali. Jie neturi ar nepalaiko ryšio su šeima, giminaičiais, kurie galėtų pakviesti prie šventinio stalo. Džiaugiuosi parapijiečių iniciatyva nepamiršti stokojančių bei suteikti ir sudėtingai gyvenantiems galimybę pajusti šv. Kalėdų dvasią", - sakė Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios klebonas br. kun. Evaldas Darulis OFM.
Anot pranešimo, šventinių pietų stokojantiems idėjos iniciatorius yra parapijietis italas Gian Luca Demarco, žymus virtuvės šefas. Jo gimtojoje Italijoje parapijiečių tradicija per šventes pamaitinti stokojančius gyvuoja jau labai seniai, todėl jis energingai ėmėsi šią iniciatyvą įgyvendinti ir Lietuvoje. Italas šventiniam stalui kartu su parapijiečiais ruoš kelių rūšių šaltus ir karštus patiekalus bei desertus. Šiemet ant stokojantiems skirto pietų stalo nuguls ir pačių parapijiečių kepti pyragai.
Į šventės organizavimą kasmet įsitraukia keliasdešimt parapijiečių, jų draugų ir artimųjų. Savanoriai renkasi nuo ryto ir padeda gaminti maistą, paruošti ir papuošti stalus. Susirinkus svečiams, parapijiečiai jiems suruošia ir neša maistą, patarnauja prie stalo, sakoma pranešime.
Šventiniai pietūs prasidės gruodžio 25 d. 13.00 val. šv. Mišiomis svečių intencijomis, po jų vyks Vienos koncerto transliacija, o 15.00 val. visi sės prie iškilmingo pietų stalo bažnyčios koridoriuje.

Atgal