VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parodos

05 31. Pirmąsyk paminėta Tautinių bendrijų diena

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2014 m. gegužės 21-ąją Vilniaus miesto Rotušės antrame aukšte atidaryta paroda „Lietuvos tautinės bendrijos: istorijos keliu“.

Parodos sudarytojos, mecenatai.

Parodos sudarytojos: Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė doc. dr. Galina Miškinienė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūrinių bendrijų studijų centro vyr. specialistė Tatjana Girniuvienė. Parodą rengti padėjo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Mokslo reikalų ir plėtros prodekanas dr. Salvijus Kulevičius, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto vyr. specialistas Ignas Vaicekauskas ir Tautinių bendrijų namai.

Pagrindinis parodos rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. Kiti rėmėjai – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir Tautinių bendrijų taryba prie LR Kultūros ministerijos, Tautinių bendrijų namai. Parodos partneris Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas.

Prie Lietuvos ukrainiečiams skirtų stendų Michailo Maksymjuk. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Tautinėms bendrijoms skirti stendai.

Salėje veikė paroda, skirta kiekvienos tautinės bendrijos istorijai, veiklai, žymiems žmonėms, lankomiems objektams. Glausta medžiaga (nuotraukos, tekstas) buvo išdėstyti stenduose įvardytuose tautinių bendrijų vardais: baltarusių (2 stendai), rusų (2), lenkų (2), ukrainiečių (2), Lietuvos žydų (litvakų) (2), totorių (2). Po vieną stendą skirta romams, vengrams, vokiečiams, estams, latviams, moldavams – rumunams, karaimams, bulgarams, armėnams, graikams, uzbekams, gruzinams, azerbaidžaniečiams ir Baltijos čečėnų bendrijai.

Prieš renginį Rotušės salėje sėdi kairėje t. Pavlo Jachimec OSBM. Kitoje eilėje Viktorija Korvel (kairėje) ir Lidija Cholčeva (dešinėje), trečioje eilėje Algis Kukenis, Valentina Kukenienė ir Michailo Maksymjuk

Parodos ir Tautinių bendrijų dienos gimimo istorija.

Stendas esantis prie parodos salės liudijo: „Lietuvos tautinės bendrijos: istorijos keliu“. Perteikiame stende esantį tekstą:

2013 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė gegužės 21-ąją – Lietuvos tautinių bendrijų diena.

2013 m. spalyje Tautinių bendrijų namuose vykusiame susitikime su Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos tautinių bendrijų ir savivaldos plėtojimo komiteto pirmininke Olga Gorškova buvo nuspręsta paminėti Tautinių bendrijų dieną Vilniuje. Šiam pasiūlymui pritarė visi susitikime dalyvavę Tautinių bendrijų tarybos bei savivaldybės Tautinių bendrijų ir religijos reikalų visuomeninės komisijos atstovai. Renginio rėmėju maloniai sutiko būti Vilniaus miesto savivaldybė.

Dar 1323 m. Lietuvos Didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė žinią Liubeko, Zundo, Bremeno, Magdeburgo, Kelno ir kitų miestų piliečiams, įvairių profesijų ir amatų atstovams, kviesdamas juos atvykti į Lietuvą ir apsigyventi joje, žadėdamas sudaryti palankias gyvenimo ir darbo sąlygas. Vilnius augo, plėtėsi, jo raidą veikė įvairūs istoriniai įvykiai, tačiau jis niekada nebuvo vienatautis. Jame sugebėjo sugyventi gausybė skirtingų tautybių žmonių.

Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis Lietuvoje gyvena 154 tautybių asmenys. Lietuvių tautybės asmenys sudaro 84 proc., o įvairių kitų tautybių – apie 16 proc. visų Respublikos gyventojų. Didžiausios tautinės mažumos šalyje – lenkai (apie 6, 6 proc. gyventojų), rusai (5, 8 proc.), baltarusiai (1, 2 proc.). Vilnius ir Vilniaus apskritis ir šiandien išlieka tautiškai margiausia Lietuvos teritorija (iš 810 403 jos gyventojų 328 950 yra ne lietuviai, priklauso kitoms tautybėms).

Didžiuodamiesi, kad mūsų šalies sostinė Vilnius yra daugiatautis ir daugiakultūris miestas, puoselėjantis gilias tolerancijos tradicijas, surengėme parodą „Lietuvos tautinės bendrijos: istorijos keliu“. Rengdami parodą siekėme Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams pristatyti sostinės daugiakultūriškumą, įvairiapusiškumą ir spalvingumą. Svarbu pabrėžti jog 201 2014 metais beveik kiekviena iš susikūrusių ir įregistruotų Lietuvos tautinių bendrijų atšventė arba dar švęs savo veiklos 25-metį. Tad šioje parodoje eksponuojami stendai, kuriuose pristatoma dvidešimties Lietuvos tautinių bendrijų istorija ir veikla, vainikuoja ketvirčio amžiaus bendrijų darbus.

Kiekviena tautinė bendrija šioje parodoje pristato pati save: bendrijos pačios rengė tekstus, parinko iliustracijas, išsakė tai, kas joms atrodė svarbu ir aktualu. Parodos sudarytojos nesiėmė atsakomybės už bendrijų pateiktą informaciją ir jos turinį, taip palikdamos visišką laisvę tekstų autoriams. Tikime, kad paroda leis ne tik susipažinti, bet ir pažinti Lietuvos tautines bendrijas, prisidės prie tolerancijos ugdymo bei plėtos kultūrų dialogą visuomenėje“.

Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė su padėka (viduryje). Dešinėje - Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė, kairėje – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos vyr. specialistė Rasa Paliukienė

Pirmoji Tautinių bendrijų dienos šventė.

2014 m. gegužės 21-ąją be minėtos parodos Vilniaus miesto Rotušės salėje vyko renginys, skirtas pirmąsyk minimai Tautinių bendrijų dienai.

Renginys, kurį įspūdingai vedė kultūros ir visuomenės veikėja Birutė Kurgonienė, pradėtas Lietuvos Respublikos himnu. Pilnutėlė salė klausėsi ištraukų iš Gedimino laiškų, kviečiančių atvykti į Vilnių. Buvo pristatyti į šventę atvykusieji svečiai: Petras Auštrevičius – Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas, dr. Remigijus Motuza – politikas, diplomatas, socialinių mokslų daktaras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas, Kultūros viceministras Edvardas Trusevičius, pagrindinis šventės rėmėjas Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos tautinių bendrijų ir savivaldos plėtojimo komiteto pirmininke Olga Gorškova, diplomatinio korpuso atstovai, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė doc. dr. Galina Miškinienė, Tautinių bendrijų namų direktorė Alvida Gedaminskienė.

Ukrainietės su graiku Georgijumi Macukatovu pasibaigus Tautinių bendrijų dienos šventei. Iš kairės: Lidija Cholčeva, Georgijus Macukatovas, Natalija Šertvytienė ir Viktorija Korvel

Kelios mintys ir doc. dr. Galinos Miškinienės pranešimo.

Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė doc. dr. Galina Miškinienė, perskaitė pranešimą, skirtą iškilmingai šventei – Lietuvos Tautinių bendrijų dienai. Prelegentė kalbėjo apie tautinių mažumų sugyvenimą, galimybe vieni kitus papildyti kultūros srityje, pagalbą Lietuvos valstybei ir jos palaikymą, įtvirtinant nepriklausomybę. Kalbėjo apie 1991 m. sausyje sudarytą Tautinių bendrijų tarybą, jos veiklą, minėjo visus pirmininkus, jų tautybes, priminė, kad ji – G. Miškinienė – totorių bendrijos atstovė.

Prelegentė priminė, kad UNESCO (Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos) sprendimu gegužės 21-oji paskelbta Pasaulio tautų kultūros puoselėjimo diena (Pasauline kultūrų puoselėjimo diena). Ši diena labai gražiai susijungia su 2013 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo paskelbta Tautinių bendrijų diena irgi tą pačią gegužės 21-ąją dieną.

Doc. dr. G. Miškinienė kvietė atvykusius į šventę įsigilinti į parodą, kuri ne tik leis susipažinti, bet ir giliau pažinti Lietuvoje gyvenančių tautų kultūrą.

Renginio vedančioji Birutė Kurgonienė perskaitė armėnų poeto Gevorgo Emino eilių (jas išvertė pati B. Kurgonienė), kuriose atsispindi meilė Lietuvai. Tarusi apie paslaptingą Vilniaus miestą ir žodžiui pakvietė Vilniaus merą Artūrą Zuoką.

Prie stendų Nepaprastasis ir Ypatingasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikai Valerijus Žovtenko (dešinėje) ir Vilniaus miesto meras Arvydas Zuokas (kairėje)

Iš Vilniaus miesto mero Artūro Zuoko sveikinimo.

Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas kalbėjo, kad Vilnius, tai daugelio tautų kuriamas miestas, kuriame gyvena 128 skirtingų tautybių žmonės. Gal todėl jis toks savitas: kiekvienas atvykęs jaučiasi kaip namuose. Ir valstybės ateitis priklauso nuo miestų. Sveikindamas visus susirinkusius pažymėjo, kad visi atvykusieji į šventę miestiečiai, taigi Jūs ir esate miestas, sakė meras.

Meras A. Zuokas įteikė 13 padėkų, tarp jų ir graikui Georgijui Macukatovui.

Padėkos raštas Vilniaus miesto tautinių bendrijų ir religijos visuomeninės komisijos pirmininkui, graikų bendruomenės Lietuvoje „Pontos“ pirmininkui Georgios Macukatov už nuoširdų ir sėkmingą darbą bei aktyvų dalyvavimą Vilniaus miesto visuomeniniame gyvenime“. Pasirašė Vilniaus miesto savivaldybės meras Artūras Zuokas.

Seimo Pirmininkės pavaduotojas Petras Auštrevičius.

Seimo Pirmininkės pavaduotojas Petras Auštrevičius tikino, kad pirmąsyk minima tautinių bendrijų diena ras savo vietą tarp kitų svarbių minimų datų. Lietuva, turėdama tiek bendrijų, tik stiprėja, o jas remdama ir pati turtėja. P. Auštrevičius linkėjo santarvės ir gerovės, tada bendradarbiavimas taps stipriu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanclerio pavaduotojas dr. Remigijus Motuza.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanclerio pavaduotojas dr. Remigijus Motuza džiaugėsi, kad visi laimingi tokia diena, nes ji jaudina kiekvieną čia esantį. Ši diena ypatinga ir jam asmeniškai, nes jis 1996–2001 m. vadovaudamas Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir pats praturtėjo žiniomis – kiekvienos bendruomenės istorija – turtas. Pasidžiaugė visada labai kuklios Tautinių bendrijų namų direktorės Alvidos Gedaminskienės didžiule veikla. Dr. R. Motuza sakė: „Mes visi mokėmės ir įgijome patirtį“, apgailestavo dėl TMID likimo, siūlė organizuoti kokią nors panašią instituciją.

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vardu dr. R. Motuza 12 asmenų įteikė padėkas, tarp jų ir Natalijai Šertvytienei.

Padėka Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkei Tautinių bendrijų tarybos narei Natalijai Šertvytienei

Nuoširdžiai dėkoju Jums už ilgametį kūrybinį darbą, puoselėjant visų Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų tapatumą, jų kultūrą, skatinant visų Lietuvos žmonių tarpusavio toleranciją ir pasitikėjimą.

Jūs drauge su kitais Tautinių bendrijų atstovais kūrėte ir kuriate ateities Lietuvą, nepamiršdami ir savo šaknų, kurios praturtina mūsų valstybę. Jūs drauge kuriate daugiakultūrę, daugiatautę Lietuva, kurioje gera gyventi visiems.

Jūsų nuoširdus darbas ir gebėjimas sutelkti bendraminčius, generuoti idėjas ir priimti ryžtingus sprendimus suteikia vilties, kad visi kartu sugebėsime nutiesti kelius į tolerantišką Sėkmės Lietuvą.

Visokeriopos sėkmės Jums“. Pasirašė LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Įteiktas sveikinimas ir Tautinių bendrijų tarybai.

Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos tautinių bendrijų dienos proga. Šiandieną minime ir UNESCO paskelbtąją Pasaulinę kultūrų puoselėjimo dieną. Tai diena, kai kiekvienam mūsų turi būti primenamas nepaprastai svarbus tikslas – išlaikyti tautų savitumą ir jų kultūrinę įvairovę.

Mes ypač vertiname visų Lietuvoje gyvenančių tautinių bendruomenių atstovus. Jūsų kasdieninis darbas išsaugant ir puoselėjant tautinį tapatumą ir formuojant atvirą pilietinę visuomenę yra nepaprastai svarbus valstybės likimui. Visi kartu mes iškovojome Lietuvos nepriklausomybę. Visi kartu šiandien kuriame stiprią Lietuvos valstybę. Valstybę, kuri gali didžiuotis turėdama daugybės tautų atstovų – darbščių, talentingų, skleidžiančių idėjas ir gebančių jas įgyvendinti. Valstybę, kuria didžiuojasi jos vaikai.

Jūsų kiekvieno kasdieninė veikla turi nepaprastai didelę reikšmę kuriant geresnę Lietuvą, kurioje gyventi jauku ir gera kiekvienam jos piliečiui, kuriai kiekvienas Jūsų suteikia išskirtinumą, praturtina daugiatautę mūsų šalies kultūrą.

Visi drauge mes kuriame laisvo žmogaus, atviros visuomenės, stiprios valstybės Lietuvą.

Visokeriopos sėkmės Jums“. Pasirašė LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Kultūros viceministras Edvardas Trusevičius.

Kultūros viceministrasEdvardas Trusevičius sveikindamas Kultūros ministerijos vardu, pabrėžė, jog viliasi, kad kitąmet ši šventė išplis po Lietuvą, kurioje taikai sugyvena 154 tautybių žmonės. Priminė ilgai trukusias diskusijas dėl šios šventės paskelbimo, dėkojo Seimui, priėmusiam šį įstatymą. Viceministras įteikė 13 padėkos raštų. Tarp jų ir Alvidai Gedaminskienei.

Grupelė ukrainiečių su Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininke Natalija Šertvytiene (stovi su padėka)

Kitos padėkos.

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos tautinių bendrijų ir savivaldos plėtojimo komiteto pirmininkė Olga Gorškova kalbėjo, kad svarbu išsaugoti tautinę kultūrą ateities kartoms ir žinoti Lietuvos istoriją. Vilniaus miesto tautinių bendrijų organizacijų atstovams įteikė 13 padėkų.

Muzikinė renginio dalis.

Iškilmingą renginio dalį užbaigė muzikiniai numeriai – muzikinė dalis senoviniai šokiai, atliekami Vilniaus senosios muzikos ansamblio „Banchetto muzikale“ (dažnai koncertuoja Trakų pilyje, Vilniaus Valdovų rūmuose). Apie ansamblį, bei jo atliekamus šokius pasakojo vadovė – Jūratė Vyčienė. Supažindino su šokio choreografija, pasakojo laikmečių – epochų istoriją, kurio viena sudėtinių dalių – šokis.

Vedančioji Birutė Kurgonienė atsisveikinant linkėjo išlaikyti nuostabią atmosferą, mintyse pasiųsti apkabinimą Lietuvai.

Renginio dalyviai dar ilgai būriavosi prie salėje veikusių stendų.

Atgal