VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2012-01-17
Generolas bus vienintelis generolas Lietuvos istorijoje, bandęs kartu spręsti tris uždavinius: abejoti Lietuvos priešokupacinio partizaninio judėjimo natūralaus atsiradimo ir veikimo prasme, reikalavimu jam taikyti šių dienų teisines procedūras ir kartu pripažinti stribų bei kagėbistų, kurių kiekvienas judesys buvo nusikaltimas, teisėtumą. Sunkioje partizanų dalioje reguliarios okupantų kariuomenės ir stribų kankinimų, trėmimų, plėšimų apsuptyje, nepavalgius šaltyje, stresinėje ir afekto būsenoje, buvo ir klystama, nekalbant apie jų vardu smogikų įvykdytus žudymus. Šimtai ,,miškinių“, ,,žaliukų“, ,,girinių“ dainų ir nei vienos apie skrebus.   Plačiau
2012-01-13
Rengiant  1991 m. sausio 4 d. „Lietuvos Aido“ numerį, buvo gautos 6 užuojautos dėl Irenos Ozolienės ir Romualdo Ozolo sūnaus Džiugo žūties. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaujama Kazimiros Prunskienės, irgi pareiškė užuojautą Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojui Romualdui Ozolui dėl skaudžios nelaimės – sūnaus netekimo. Po šio jaunuolio mirties manyta, kad vienas Lietuvos Atgimimo sąjūdžio steigėjų Romualdas Ozolas dėl 18-mečio sūnaus Džiugo netekties palūš. Iki šiol dar neištirta, kas galėjo užsakyti tokią žiaurią piktadarystę. Plačiau
2012-01-10
Algirdas Pilvelis Dvidešimt vieneri metai prabėgo, bet atmintyje ir širdyje žaizdos negyja. Iki šiol gal dar ne visi 1991 metų sausio 13-ąją nukentėję nuo SSRS prezidento Michailo Gorbačiovo pasiųstų tankų, prof. Vytautui Landsbergiui pakvietus ginti Lietuvos laisvę, yra žinomi ir įvertinti. Kartu išgyvenome, stovėdami tąnakt užtvėrę kelią tankams Konarskio gatvėje, prie Parlamento, prie Televizijos bokšto.  Ir ne tik Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, prie Sitkūnuose esančios techninės radijo transliacijos stoties. Lietuvos žmonės suprato, koks išbandymas  gulė ant jų pečių. Visa Lietuva skubėjo pagalbon, kas kaip galėjo – važiuoti  ar pėsti. Sausio 10-ąją vakare Lietuva sužinojo naujo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavardę. Sausio 13-osios naktį Albertas Šimėnas savo ar ne savo noru atsidūrė Druskininkuose. Lietuvos Vyriausybės galva saugumo sumetimais ar pagal SSRS slaptųjų tarnybų sumanymą dingo į saugesnę aplinką. Plačiau
2012-01-10
Kad eiliniai žmogeliai žinotų, jog jie yra visiškas nulis, Vyriausybė yra sudariusi keliasdešimties žmonių sąrašą, ką mums derėtų laikyti "labai svarbiais asmenimis". Jiems taikomos specialios lengvatos keliaujant lėktuvais. Sąrašo sudarymas turbūt yra vienas svarbiausių valstybės reikalų, mat dabar dėl jo ginčijasi kelios ministerijos, Vyriausybė, kitos institucijos, o į elitą labai norėtų patekti ir Konstitucinio Teismo teisėjai bei valstybės kontrolierė. Plačiau
2012-01-06
Valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ įsteigtas 1917 metų vasario 28  d. daktaro Jono Basanavičiaus.  1917 metų  rugsėjo 6 d. Antanas Smetona išleido pirmąjį „Lietuvos Aido“ numerį,  eidamas redaktoriaus pareigas. Sunku įsivaizduoti, kokių pastangų ir drąsos reikėjo laikraštį pavadinti „Lietuvos Aidu“. Drįstu atsiprašyti „Lietuvos Aido“ skaitytojų už apmaudžią klaidą laikraščio tituliniame puslapyje. Plačiau
2012-01-06
Žvelgiant iš istorinių Lietuvos laikų, susiklostydavo taip, jog Lietuvos partinė sistema, kuri partija bevaldytų, vis prarasdavo valstybės suverenitetą. Kas Lietuvos laukia dabar? Ar negresia valstybingumo ir Tautos praradimas? Ir kodėl Tauta iš Lietuvos valstybės varoma emigruoti arba kitaip engiama? Kuo ji grėsminga valdžiai? Plačiau
2012-01-06
Užsienio reikalų ministerija sausio 11-12 dienomis Trakuose rengia tradicinį neformalų "Sniego susitikimą" (Snow Meeting), kuriame dalyvaus Europos ir Šiaurės Amerikos tarptautinės ir saugumo politikos ekspertai. Plačiau
2012-01-03
Tailando kurorte Pataja gatvės esančios išklotos marmuru Rusijos mafijos pinigais. Kavinėse ir restoranuose gausu turistų iš Rusijos. Teko girdėti sakymą – Rusija esanti ateities valstybė. Europa už daugybę dalykų turinti būti dėkinga rusams. O kas gi išgelbės pasaulį nuo globalistų, jei ne rusai nacionalistai. Plačiau
2012-01-03
Lietuvos reformų partija (LRP) įregistruota 1996 m. birželio 24 d. rengiasi dalyvauti Seimo rinkimuose 2012 metais. Partijos Taryba kreipiasi į „Lietuvos Aido“ skaitytojus ir kviečia tapti LRP nariais. Nauji nariai bus priimami nuo šiandien iki 2012 m. vasario 16 d. Reikia pateikti pareiškimą, nurodant pavardę, vardą, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, išsilavinimą. Pareiškimą, jį pasirašius, siųsti adresu Barboros Radvilaitės g. 9, Vilnius, Lietuvos reformų partijos vykdomajam sekretoriui. Plačiau
2012-01-03
Žvelgiant iš istorinių Lietuvos laikų, susiklostydavo taip, jog Lietuvos partinė sistema, kuri partija bevaldytų, vis prarasdavo valstybės suverenitetą. Kas Lietuvos laukia dabar? Ar negresia valstybingumo ir Tautos praradimas? Ir kodėl Tauta iš Lietuvos valstybės varoma emigruoti arba kitaip engiama? Kuo ji grėsminga valdžiai? Plačiau
2012-01-02
Pensijų atkūrimas į prieškrizinį lygį, politikų akimis, yra vienas naudingiausių šalies žmonėms praėjusių metų Seimo sprendimų. Parlamentarai neneigia, kad būta klaidų, yra nepadarytų darbų, tarp kurių vieni įvardija minimalios mėnesinės algos nepakėlimą, siūlytų PVM lengvatų neįteisinamą, nesugebėjimą sutvarkyti šilumos ūkio, prabangaus nekilnojamojo turto apmokestinimą. Plačiau
2011-12-30
Mieli “Lietuvos Aido” skaitytojai! Nuoširdžiai sveikindamas su Naujaisiais metais, linkiu Jums visų Dievo malonių, Jūsų vilčių išsipildymo. Linkiu, kad, kovodami dėl gražesnės Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos ateities, niekada neprarastumėte stiprybės ir atkaklumo. Mus 2011-aisiais metais užgriuvo dideli sunkumai ir neleidžia ramiau gyventi. Pasitinkant 2012-uosius metus laikyčiau svarbiu iššūkiu nuveikti daugelį gyvybiškų turiningų darbų. Ko­kie bebūtų me­tai, “Lie­tu­vos Aidas” su susidomėjimu yra skaitomas, jeigu jis ­tei­kia pras­min­gu­mo, skatina aktyviau veikti, kelia opias mūsų gyvenimo, politikos problemas, be to, jų trūkumus bei neigiamus reiškinius, tai jaučiamės šį tą ge­ra pa­darę istorijon nueinančiais me­tais. Jei ki­ti tai įver­ti­na, va­di­na­si, esi stip­res­nis už vi­sas ne­gan­das. Plačiau
2011-12-27
Į gyvenimo srautą kovingai išnyra Drakonas. 2011-ieji jau nužydėjo ir baigia nuvysti. Pirmąją Naujųjų metų dieną kinai vėl glaustosi prie sienų, kelintą kartą įsileido neviltį į sielas ir dairosi viltingos išeities, pasiklauso žilos senovės išminties. Jokia kariuomenė nenustums šalin Drakono metų. Tačiau kaip visada viskas turi pradžią ir raidą. Ką bekalbėtume ar šauktumėmės pagalbos neviltyje, ne viskas žmogaus rankų valdoma. Plačiau
2011-12-20
Vienas konservatorius raštu kreipėsi į valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ redakciją ir paprašė paskelbti jo pareiškimą dėl Lietuvos sostinės vadovo. Plačiau
2011-12-20
Gruodžio 17-oji - ypatinga diena dvidešimto amžiaus Lietuvos istorijoje. 1926 metais šią dieną grupė patriotiškai nusiteikusių karininkų įvykdė valstybės perversmą, kad išgelbėtų Lietuvą nuo gresiančios sovietizacijos ir bolševikinių jėgų stiprėjimo. Plačiau
2011-12-20
Vokietijos kairioji partija (DIE LINKE), įkurta 2007 m., savo programoje jungia socialistinio, socialdemokratinio ir komunistinio darbininkų judėjimo, taip pat femininistinio ir emancipacinio judėjimų kairiąsias demokratines nuostatas ir tradicijas. Savo programoje, be kita ko, ji yra įsipareigojusi kovoti prieš tarptautinį terorizmą, dešinįjį ekstremizmą, aktyvinti antifašistinų šviečiamąją darbą. Plačiau
2011-12-16
Kiekvienas žmogus yra stebuklingasis Dievo įsikūnijimas. Kas gi išdrįsta siųsti žiaurumus ir nelaimes savo žemės žmonėms, kokia malda iš lūpų tampa geležimi ir ugnimi, kokia nemeilė triumfuoja, kai Viešpats  girdi kiekvieną širdies virptelėjimą. Nuleiskim akis, pažvelkim, kaip sužaliuoja, ima marguoti spalvos, ir tada pajusim žmogaus, žmonijos, pavirtusios praeities dulkėmis, vertę. Plačiau
2011-12-16
  Lietuviai yra viena seniausių Europos tautų, turime milžinišką istorinę patirtį, mokame tai vertinti, branginti. Kad galėtume Lietuvoje jaustis savi savame krašte, vis tikimės, jog partijos atliks joms prideramą žmonių moralinių, socialinių poreikių rūpintojų vaidmenį. Tam ir atkuriama Tautininkų sąjunga, kurios steigiamasis suvažiavimas įvyks gruodžio 17 d. Vilniuje. Apie tai pranešęs Seimo narys Gintaras Songaila plačiau apie uždavinius ir veiklą neužsimena, o kalbėti yra apie daug ką. Plačiau
2011-12-13
Pralaimėto karo našlaičiai. Vilniaus mokyklose sėdi išblyškusiais veidais, skurdaus gyvenimo nualinti, žinių ištroškę moksleiviai. Mokytis nelengva, kai esi alkanas ir širdis plaka iš nerimo dėl neaiškios rytojaus dienos pavyzdingo žemės ūkio šalyje. Žiaurus skaudžiai geliantis, pribloškiantis vaizdas. Krizė nekrečia valdžios. Plačiau
2011-12-09
Kol kas Lietuvos teismuose vis dar yra teisėjų, dirbančių pagal užsakymą. Nesvarbu, kas prašo – ieškovas ar atsakovas, bet priimami sprendimai protingą, sąžiningą, teisingą žmogų paverčia niekuo. Plačiau