VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

02 04. Ukrainiečių renginiai Lietuvoje

2011 02 04

Dr. Aldona Vasiliauskienė

„Lietuvos Aidas“ nemažai dėmesio skiria ukrainistikos tematikai, ypač vienuoliams bazilijonams. 2011 m. sausio 8 d. rašyta apie lapkričio 13 d. Švč. Trejybės bažnyčioje iškilmingą Šv. Juozapato (1580-1623) šventę; sausio 15 d. - apie vienuolių bazilijonų: Metropolito Josefo Veljamino Rutskio Filosofijos - Teolofijos studijų bazilijonų instituto Briuchovičiuose vicerektoriaus t. Anastazijaus Kabalo (Anastasij Kabal) OSBM ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios kunigo t. Augustinas Zapotočnyj OSBM dalyvavimą renginyje Utenoje, pagerbiant šio krašto liaudies meno kūrėjus. Ukrainiečiai dėkingi Daugailių mokyklos bičiulių pirmininkui Antanui Vilūnui, nuvežusiam juos į Daugailius bei į Uteną.

Kavinėje „Pas Erlicką“ laukiant „Lietuvos Aido“ redaktoriaus Algirdo Pilvelio. Iš kairės: kun. t. Augustinas Zapotočnyj OSBM, kun. t Anastasijus Kabal OSBM ir Antanas Vilūnas. Vilnius, 2010 m. lapkričio 17 d.

Vienuoliai bazilijonai, vykdami į Utenos kraštą, apsilankė „Lietuvos Aido“ redakcijoje. Svečiai norėjo susipažinti su redaktoriumi Algirdu Pilveliu: ukrainiečiai jam dėkingi už visas publikacijas, skirtas Ukrainai ir ypač vienuoliams bazilijonams.

Viešnagė Utenos krašte

Pirmąsyk atvykę į Daugailius ukrainiečiai pasveikino monsinjorą Petrą Baltušką su jubiliejumi, pasidžiaugė gražiai ir skoningai suremontuota Šv. Antano Paduviečio bažnyčia – medis teikia daug jaukumo. Domėjosi atminimo lenta, įamžinusia sovietų nukankintus daugailiškius. Monsinjoras kunigams parodė kadaise šiai bažnyčiai būsimojo Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio padovanotą monstranciją, vyskupišką kėdę, saugomą zakristijoje, pasakojo apie arkivyskupą Mečislovą Reinį, minėjo ir kitus šio krašto šviesuolius. Monsinjoras kartu su svečiais pasimeldė prie simbolinio arkivysk. M.Reinio kapo Daugailių bažnyčios šventoriuje. Bažnyčioje ukrainiečiai pagiedojo keletą giesmių.

Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Monsinjoras P. Baltuška (viduryje) rodo svečiams ukrainiečiams arkivyskupo Mečislovo Reinio bažnyčiai padovanotą monstranciją. Kairėje – kun. t Anastasijus Kabal OSBM, dešinėje – kun. t. Augustinas Zapotočnyj OSBM. Daugailiai, 2010 m. lapkričio 17 d.

Utenoje vienuoliai dalyvavo ne tik Utenos kolegijos salėje organizuotos knygos „Utenos krašto liaudies kūrėjai“ pristatyme, krašto liaudies menininkų pagerbime, klausė folkloro ansamblio „Kupolytė“ (vadovė Elena Kiškienė) pasirodymo. Svečiai, Utenos dekano kan. Juozapo Kuodžio lydimi, apžiūrėjo Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią.

Neįkainojama dovana

2010 m. gruodžio 22 d. Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje patalpose vyko neįprastas renginys: Ukrainos diplomatijos Lietuvoje darbuotojų dienos paminėjimas, asmenų, nusipelniusių Lietuvos – Ukrainos kultūrinių ryšių stiprinimui, pagerbimas, nusipelniusio Ukrainos artisto (1997) Černivcų filharmonijos vokalisto tenoro Ivano Derdy solinis koncertas (koncertmeisteris Černivcų universiteto muzikos katedros vedėjas doc. Vadymas Lisovskis (Vadym Lisovskyj). Solistas I. Derdy turi ir kitokių apdovanojimų: už nuopelnus ukrainiečių tautai jis apdovanotas ordinu „Licarskogo chresta“ ir medaliu (1999); 2000-taisiais Krikščionybės jubiliejaus metais apdovanotas „Kristaus Gelbėtojo“ ordinu (2000).

Renginį pradėjo Kultūros atašė Olena Masneva, primindama, kad susirinkta į profesinę ambasados darbuotojų šventę, kada prieš Naujuosius metus po visų atliktų darbų galima ir pailsėti.

Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje prie arkivyskupo M. Reinio skulptūros. Iš dešinės: kun. t Anastasijus Kabal OSBM, Utenos dekanas kan. Juozapas Kuodis, kun. t. Augustinas Zapotočnyj OSBM ir Antanas Vilūnas. Utena, 2010 m. lapkričio 17 d. Nuotraukos dr.A.Vasiliauskienės

Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje laikinasis patikėtinis dr. Sergejus Popikas dėkojo atsiliepusiems į kvietimą, priminė pokyčius Ukrainoje, kad naujas Prezidentas ir naujas Parlamentas tęsia Lietuvos ir Ukrainos vykdytus darbus, kalbėjo apie ambasados iniciatyva per metus atliktus darbus, apie jau numatytą kitų metų veiklą. Džiaugėsi, kad Ukrainos užsienio reikalų ministras padėkos raštais apdovanojo būrį Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje darbuotojų.

Ukrainos ambasada už aktyvią veiklą, stiprinant Lietuvos ir Ukrainos kultūrinius ryšius, padėkos raštais apdovanojo: Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininką Remigijų Jukną, Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininką Gytį Lukšą, ukrainiečių veikėją – fotografą Oleksiejų Poltavecą, žurnalistę Palmyrą Krupenkaitę, Lietuvos imtynių federacijos garbės prezidentą Rimantą Bagdoną ir galerijos „Juozas – Art“ direktorių Juozą Pruncevičių.

Ukrainos ambasadoje po renginio. Iš kairės: Lietuvos kinematografininkų sąjungos pirmininkas Gytis Lukšas, Černivcų universiteto muzikos katedros vedėjas koncertmeisteris doc. Vadymas Lisovskis, Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė gydytoja Natalija Šertvytienė, svečias iš Ukrainos, Černivcų universiteto katedros vedėjas, Ukrainos nusipelnęs artistas solistas Ivanas Derdy, Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje laikinasis patikėtinis dr. Sergejus Popikas ir Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininkas Remigijus Jukna. Vilnius, 2010 m. gruodžio 22 d. Nuotrauka Oleksiejaus Poltaveco

Apdovanotiesiems Padėkos raštais ir kitiems susirinkusiems padovanotas retas koncertas.

Solistas Ivanas Derdy žavėjo ne tik puikiu vokalu, bet ir gebėjimu įdomiai pristatyti atliekamą kūrinį – pateikdamas keletą svarbių esminių bruožų.

Žavėjo platus repertuaras: nuo liaudies dainų, harmonizuotų ukrainiečių kompozitorių (Michailo Dremliūgos, F. Nadenenko, Olesio Čiško), Italijos kompozitorių E. Šentirmajo, S. Gostoldoni kūrinių, Franco Šuberto serenados iki Ukrainos klasikinės muzikos pradininko Mykolo Lysenko melodijų, Oleksandro Biliašo (Dmitro Palvyčko žodžiais) parašytos gerai žinomos dainos „Dvi spalvos“. Belieka tik stebėtis, kad dainininkas gebėjo pakerėti perpildytą ambasados salę ir šį žavesį išlaikė be pertraukos ištisą valandą, jo balso virpuliai ne vieną privertė nubraukti ir ašarą... Nepaisant solisto nuovargio, atsistojusi salė gausiais plojimais prašė ir prašė dar ir dar dainuoti. Tad ne viena daina buvo atlikta „bisui“.

Po koncerto padėkų sulaukė ne tik solistas Ukrainos nusipelnęs artistas Ivanas Derdy, koncertmeisteris Vadymas Lisovyj, bet ir Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje laikinasis patikėtinis dr. Sergejus Popikas, padovanojęs visiems neįkainojamą dovaną – gebėjęs organizuoti tokį prasmingą koncertą.

Atgal