VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2018-08-03
2018 m. liepos 23 d. į Panevėžio Šv. Juozapo globos  namus, aplankyti mons. Juozapo Antanavičiaus atvyko prieš 30 metų Panevėžio Katedroje vargonininku  dirbęs Rimantas Čekelis.   Plačiau
2018-07-23
XX a. aštuntajame dešimtmetyje religinis disidentinis judėjimas apėmė visą Lietuvą. Ryškiausios to meto asmenybės stojo į kovą už tikinčiųjų laisves ir Katalikų Bažnyčios tapatybės išsaugojimą. Vienas iš pogrindinės veiklos židinių – nuošali Kabelių parapija Varėnos rajone. Plačiau
2018-07-13
Ankstesniame „Lietuvos aido“ numeryje rašyta apie Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje (nuo 1997 m.), Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje (nuo 1997 m.) Plačiau
2018-07-10
„Lietuvos aide“ jau rašyta apie tris kunigus –Kazlauskus, krikštytus tuo pačiu Jurgio vardu.  Minėta, kad du iš jų,– bažnyčių statytojai: vienas pastatė Švč. Trejybės bažnyčią Pakalniuose Plačiau
2018-07-07
Nuo 2009 metų įgyvendinama Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programa, skirta restauruoti ir sutvarkyti vakarų Lietuvos krašto religinio paveldo statinius.  Plačiau
2018-07-02
Liepos 2 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Materianos vyskupo titulą. Plačiau
2018-07-02
Pakalbėkim apie tautos stovį. Koks jis šiomis dienomis… Atvažiavo iš užjūrio taip vadinamas dvasinis lyderis. Tik kokia dvasia stovi už jo? Tikrai, kad ne Kristaus. O jei ne Kristaus, tai kokia!? Plačiau
2018-07-02
Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje (nuo 1997 m.),  Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje (nuo 1997 m.) Plačiau
2018-06-29
Šv. Kazimiero pagerbimas Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje klebonas Vilniaus I dekanato dekanas Virginijus Česnulevičius  Šv. Kazimiero šventėje (kovo 4 d.) tikintiesiems pranešė malonia žinią Plačiau
2018-06-25
Vilniaus arkikatedroje  bazilikoje balandžio 21-ąją  įšventintas į kunigus Gabrielius Satkauskas Gerojo Ganytojo sekmadienį (balandžio 22 d.) aukojo pirmąsias šv. Mišios – Primicijas. Po savaitės Primicijos vyko šv. Mikalojaus bažnyčioje. Plačiau
2018-06-23
2018 m. balandžio 21 d. Vilniaus arkikatedroje į kunigus buvo įšventintas  Gabrielius Satkauskas. Tai labai svarbi šventė ne tik Vilniaus arkivyskupijai, bet ir visai Lietuvai. Keletas biografijos faktų Plačiau
2018-05-23
2018 m. gegužės 23 d. Šv . Jurgio Kankinio bažnyčios koplyčioje  Šv. Mišias už plk. E. Konovalecą (1891-1938) ir Ukrainos laisvės kovotoją Andrij Maslov (1987-2018) aukojo Šv. Jurgio konvento gvardijonas dr. kun. Paulius Saulius Bytautas  Plačiau
2018-05-19
2018 m. balandžio 12 d. Skapiškyje vykusios mokslinės konferencijos antros grupės pranešimai (jų buvo trys) skirti Dievo Tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui: „Arkivyskupo Mečislovo Reinio dvasinis ir kultūrinis palikimas Lietuvos šimtmečio šviesoje“  Plačiau
2018-04-27
„Marijos radijo“ savanorės Skapiškyje tęsiasi daugiau dešimtmetį. Kai tik „Marijos radijo“ bangos pasiekė Skapiškį (Kupiškio r.), atsirado klausytojų ir tuo pačiu katalikiškų laidų radijo rėmėjų. 2011 m.  Plačiau
2018-04-09
Lietuvos ir Ukrainos šventųjų vardai įamžinti miestų, draugijų, brolijų, ordinų, šventovių – bažnyčių, mokymo įstaigų pavadinimuose,meno paminkluose  Plačiau
2018-03-29
2018 m. kovo 26 d., Didįjį pirmadienį, Lietuvoje buvo minima solidarumo su persekiojamais krikščionimis diena. LR Seime vyko konferencija „Krikščionių Kalvarijos. Persekiojami krikščionys liudija“, o Vilniaus Arkikatedroje 19 val. buvo aukojamos šv. Mišios už persekiojamus krikščionis.  Plačiau
2018-03-29
Gegužės 13-ąją, sekmadienį prieš Sekmines, minėsimos šiemetinės Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga, popiežius Pranciškus pakvies pamąstyti apie vadinamąjį „fake news" reiškinį Plačiau
2018-03-29
Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – Kristaus prisikėlimo šventės! Šiandien prisikėlimo šviesa įveikė tamsumas. Šiandien Kristus, nugalėjęs nuodėmę ir mirtį, mums visiems dangaus vartus atvėrė.  Plačiau
2018-03-29
aralaitis Kazimieras mirė Gardine (karalius su visa šeima 1483 metų pabaigoje išvyko iš Vilniaus į Liubline sušauktą seimą). Plačiau
2018-03-20
Laukiant Šventojo Tėvo atvykimo į Lietuvą, dera plačiau žinoti apie Vatikane, Šventojo Petro Bazilikoje perlaidotus šventojo Juozapato palaikus. Ivanas Kuncevičius – šv. Juozapatas – ukrainietis Plačiau