VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01 07. Skelbimai

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALUTINĘ ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:

UAB „Marijampolės pieno konservai“, Kauno g. 114, Marijampolė, LT-68108 Marijampolės sav., tel.: (8 343)  98450, faksas: (8 343) 98 431, mob.: (8 686) 67 236, el. p. info@milk.lt.

2. PŪV pavadinimas:

UAB „Marijampolės pieno konservai“ pieno miltelių gamybos cecho pieno ir jo produktų perdirbimo veiklos išplėtimas.

3. PŪV veiklos vieta:

PŪV numatoma vykdyti Marijampolės apskr., Kalvarijos sav., Kalvarijos m., Vytauto g. 74 ir 79, žemės sklypuose (kad. Nr. 5142/0002:42 ir 5142/0003:49 Kalvarijos m. k.v.).

4. Persvarstoma atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-27 priimta atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-10804, kad UAB „Marijampolės pieno konservai“ planuojamai ūkinei veiklai - pieno ir jo produktų perdirbimo veiklos išplėtimasVytauto g. 74 ir 79, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.,- poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Žvejų klubas „Orija“ 2016-11-18 raštu pateikė Aplinkos apsaugos agentūrai prašymą persvarstyti atrankos išvadą motyvuodamas kvapų, triukšmo, aplinkos oro tarša, padidėjusiu nuotekų kiekiu ir ekstremalių situacijų galimybe.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:

6.1. PAV subjektai priimtai PAV atrankos išvadai neprieštaravo; 6.2. PŪV teritorija į saugomas ir Natura 2000 teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja; 6.3. PŪV atitinka Kalvarijos miesto bendrojo plano sprendinius; 6.4. paviršinės nuotekos bus valomos esamuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į Šešupės upę, gamybinės - buitinės nuotekos bus valomos įmonės rekonstruotuose biologinio valymo įrenginiuose, po valymo išleidžiamos į UAB „Kalvarijos komunalininkas“ eksploatuojamus nuotekų kanalizavimo tinklus ir papildomai valomos Kalvarijos miesto nuotekų valykloje; 6.5. visi planuojami įrenginiai bus montuojami uždarose patalpose, vietoje senųjų (rekonstrukcija, plėtra, statybų darbai į Šešupės upės pusę nebus vykdomi); 6.6. remiantis aplinkos oro taršos modeliavimo rezultatais, nustatyta, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, PŪV metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei už jos ribų neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių; 6.7. PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus; 6.8. visus planuojamus įrenginius numatant sumontuoti uždarose patalpose, vietoje senųjų, didesnio triukšmingumo įrenginių, todėl PŪV nepadidins akustinio triukšmo aplinkoje; 6.9. kvapo sklaidos aplinkos ore modeliavimas parodė, kad pieno miltelių gamybos cecho esama veikla ir veikla išplėtus gamybos apimtis neturės poveikio aplinkai kvapų aspektu; 6.10. ceche vykdomas nuolatinis pasirengimas avarinėms situacijoms.

7. Priimta galutinė atrankos išvada: UAB „Marijampolės pieno konservai“ planuojamai ūkinei veiklai - pieno miltelių gamybos cecho pieno ir jo produktų perdirbimo veiklos išplėtimas Vytauto g. 74 ir 79, Kalvarijos m., Kalvarijos sav. - PAV neprivalomas (Aplinkos apsaugos agentūros galutinė atrankos išvada priimta 2016-12-23 raštu Nr. (28.4)-A4-13011).


BUAB „L. Baltrušaičio įmonė“ (į.k. 159817740) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


Likviduojama R.Vengalienės firma "Venga" (į.k.269784930, adresas Birutės g. 25-5, Plungė). Prarastą R. Vengalienės firmos "Venga" (į.k.269784930, adresas Birutės g. 25-5, Plungė) įmonės pažymėjimą laikyti negaliojančiu.


Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas skelbia trečią viešą pardavimo aukcioną, kuriame parduos automobilį „Hyundai Sonata“ 2.4 valst. Nr. BEL938. Sąrašą rasite internetiniu adresu http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/ltik/pradzia-ltik.html http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/ltik/pradzia-ltik.html(veikla – viešieji aukcionai).

Aukcionas vyks 2017 m. sausio 10 d. 10.00 val. įstaigos patalpose, Lukiškių skg. 6, Vilniuje. Neįvykus trečiam aukcionui, ketvirtas aukcionas įvyks sausio 17 d. 10.00 val., tuo pačiu adresu.

Dalyvių registravimas nuo 9.30 iki 10.00 val. tuo pačiu adresu.

Už aukciono vykdymą atsakingas asmuo – Jonas Kacilauskas, Ūkio skyriaus vedėjas, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. tel. pasiteirauti: (8 5) 2617102.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma sumokant pavedimu per tris darbo dienas po aukciono pabaigos. Sąskaita apmokėjimui – LT14 7044 0600 0047 6989 AB SEB bankas.

Dalyvio mokestis – 0,00 Eur. Žiūrovai į aukcioną neįleidžiami.

Minimalus kainos didinimo intervalas − 5 proc. nuo pradinės pardavimo kainos.


UAB „Damba“, į. k.164111797 buveinės adresas: Vytauto g. 159, Kretinga,dingusius įmonės įstatus laikyti negaliojančiais.


BUAB „Andrej Baturo IĮ“ (į.k. 125495033) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


Advokato padėjėja nebrangiai konsultuoja teisiniais klausimais, rašo įvairius teisinius dokumentus. Tel. 86 707 7108.


Informacija apie PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:

UAB „Klaipėdos kartono tara“, Svajonės g. 32, Klaipėda, tel.: (8 46) 341884, faksas: (8 46) 341953, mob.: (8 686) 08037, el. p.: technika@tara.lt.

2. PŪV pavadinimas:

Gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės) statyba ir eksploatacija.

3. PŪV veiklos vieta:

PŪV numatoma vykdyti 5,9162 ha ploto žemės sklype (kad. Nr. 2101/0007:80 Klaipėdos m. k.v.), esančiame Svajonės g. 32, Klaipėda, LT-94101 Klaipėdos m. sav.

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-01-05 raštu Nr. (28.3)-A4-150 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Klaipėdos kartono tara“ PŪV - gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės) statyba ir eksploatacija - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.

5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 9.00 – 16.00 val.) UAB „Klaipėdos kartono tara“, Svajonės g. 32, Klaipėda, mob.: (8 686) 08037, kont. asmuo - M. Šimkevičius.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje (Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: (8 46) 466451, kont. asmuo - R. Juškaitė-Norbutienė) ir UAB „Ekosistema“ biure (Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - M. Šileika).


INFORMACIJA

apie UAB „Ferikas“, eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso, Pakalnės g. 5B, 5C, 5N, 5M, 5F Domeikavos k., Kauno r., atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „Ferikas“, registruotos buveinės adresas Pakalnės g. 5B, LT-54356 Kauno r., tel (8-37) 47 77 60, (8-69) 84 10 85 el. p. evaldas@ferikas.ltarba rita@ferikas.lt.Kontaktinis asmuo: Rita Mikalajūnienė.

PŪV pavadinimas: UAB „Ferikas“ eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelė ir transporto priemonių servisas.

PŪV vieta: Pakalnės g. 5B, 5C, 5N, 5M, 5F Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno rajonas.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-01-05 d. savo raštu Nr. (28.2)-A4-207 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą: UAB „Ferikas“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją - UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt.

Atgal