VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01 28. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Advokato padėjėja nebrangiai konsultuoja teisiniais klausimais, rašo įvairius teisinius dokumentus. Tel. 86 707 7108.


Informuojame, kad Jurgitai Bankauskaitei priklausančio žemės sklypo (Kad. Nr. 0101/0131:0229) Numėjos g.17, Verkių sen., Vilniaus m., ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. vasario 6 d. nuo 15.30 val. Gretimų sklypų Kad. Nr.: 0101/0131:87, 0101/0131:32 savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius, uabntvalda@gmail.com, matavimus atliks matininkas L. Karvelis, - mob. 8 671 96775.


INFORMACIJA APIE UAB “NATUREKA” UTENOS PUNKTO PAVOJINGŲ IR NEPAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIO GALUTINĘ ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB „Natureka“, Šermukšnių g.11, Noreikiškių k., Ringaudų sen., 53363, Kauno raj., tel.: +370-699-25273; vinckusd@gmail.com.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:UAB „Natureka“ Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginys.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Ąžuolijos k.14, Leliūnų sen., Utenos r.sav., tel.: +370-699-25273, vinckusd@gmail.com.

 4. Persvarstoma atsakingos institucijos (Aplinkos apsaugos agentūra ar regiono aplinkos apsaugos departamentas) priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros 2016-10-25 raštu Nr.(28.2)-A4-10682 priimta „Atrankos išvada dėl UAB „Natureka“ Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Utenos departamentas 2016-11-10 raštu Nr.2.9-742 (21.8.7.9.11) paprašė persvarstyti atrankos išvadą, nes jų nuomone vykdant ūkinę veiklą privaloma nustatyti ir įteisinti sanitarinę apsaugos zoną (toliau-SAZ). Utenos rajono savivaldybės administracija 2016-11-09 raštu Nr. (2.17)s-2716 paprašė persvarstyti atrankos išvadą, nes Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodytas šio žemės sklypo naudojimo būdas neatitinka teritorijų planavimo dokumento (detaliojo plano) sprendinių ir nėra nustatyta sanitarinė apsaugos zona.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:

-Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento, išnagrinėjusio papildomą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, 2016-12-15 raštu Nr.2.9-854(21.8.7.9.11) pateikta išvada, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

-Atliekų tvarkymo punkto veiklą numatoma vykdyti sandėliavimo paskirties 904,40 m2 ploto patalpose bei prie sandėlio esančioje pastogėje (630 m2), adresu Ąžuolijos k. 14, Leliūnų sen., Utenos r.sav. UAB „Natureka“ savo ūkinėje veikloje žemės sklypo prie pastato atliekų laikymui ar apdorojimui nenaudos.

-Aplinkos apsaugos požiūriu jautrių teritorijų PŪV vietoje ir artimoje aplinkoje nėra. Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos vietovės jautrumą aplinkosaugos požiūriu ir atstumus iki saugomų teritorijų, saugomoms teritorijoms, tarp jų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, kultūros paveldo vertybėms poveikis nenumatomas.

-PŪV reikšmingos neigiamos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai neturės, nes artimiausia gyvenvietė nutolusi 0,530 km. atstumu pietvakarių kryptimi. Veiklavietę supa miškinga vietovė, kuri sulaikys triukšmo sklidimą.

-PŪV numatoma teritorijoje, kurioje yra visa veiklai vykdyti reikalinga inžinerinė infrastruktūra. Naujų inžinerinių tinklų tiesimas nenumatomas.

-Gamybos procese vanduo nebus naudojamas, todėl nesusidarys gamybinės nuotekos, taip pat nebus teršalų į atmosferą išsiskyrimo ir išmetimo šaltinių.

7. Priimta galutinė atrankos išvada:Aplinkos apsaugos agentūros 2017-01-05 raštu Nr.(28.5)-A4-144 priimta „Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Natureka“ Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“: planuojamai ūkinei veiklai - UAB „Natureka“ Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginiui, Ąžuolijos k.14, Leliūnų sen., Utenos r. sav., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.


Informacija apie laivų perdirbimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste prie krantinės Nr.131A, adresu Minijos g.180, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB”Armar”, adresas  -  Nemuno g. 117-31, Klaipėda, tel. 8-685 32607.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – laivų perdirbimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste prie krantinės Nr.131A, adresu Minijos g.180, Klaipėdos m.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta –  Minijos g.180, Klaipėdos m., Klaipėdos apskr.

4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada 2017-01-25 Nr.(28.3)-A4-905, kad poveikio  aplinkai vertinimas  neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima – Nemuno g. 117-31, Klaipėda; tel. 8-685 32607 nuo 2017-01-30 iki 2017-02-27 (imtinai) nuo 9.00 val. iki 15.00 val.

6. Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pateikimo teikti: Aplinkos apsaugos agentūros Klaipėdos skyriui (Birutės g.16, Klaipėda, LT-91204; tel. 8-46 466466) pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Klaipėdos  skyriuje (Birutės g.16, Klaipėda, LT-91204; tel. 8-46 466466)  ir UAB “Armar” (Nemuno g. 117-31, Klaipėda , tel. 8-685 32607). Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pateikimo.

Atgal