VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02 07. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS PRADŽIOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi ir 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdami į tai, kad nurodytų žemės sklypų savininkų ir (ar) kitų naudotojų gyvenamoji ar kita jų buvimo vieta yra nežinoma, informuojame, kad 2017-01-24 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiajame plane (toliau – Specialusis planas) nurodytų žemės sklypų atžvilgiu.

Nutarimas paskelbtas teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt) ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Informuojame, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį nuo Nutarimo įsigaliojimo momento žemės sklypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į Specialiajame plane nurodytus žemės sklypus, taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pagal šio straipsnio 5 dalį nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų.

Be to, informuojame, kad Įstatymo III skyriaus „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas ir visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas“ 8–13 straipsniuose nustatyta tvarka toliau bus rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kurio rengimo metu būtų nustatomos tikslios žemės sklypo dalies, paimamos visuomenės poreikiams, ribos, atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, įrenginių, želdinių) vertinimas pagal rinkos vertę ir kiti Įstatyme nustatyti veiksmai. Informacija apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija teikiama žemiau nurodytais kontaktais.

Kontaktai ir papildoma informacija dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios: A. Varnienė, tel. (8 5) 239 3942, el. p. asta.varniene@sumin.lt ir E. Savickas, tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt.

1 lentelė. Žemės sklypai, kuriems pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra

Eil. Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo savininkas arba naudotojas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo plotas, ha

       1. 

Panevėžio r. sav. Degionių k.

Inga Rutkauskaitė

6646-0002-0026

8,7100


Likviduojamos UAB „Galilėjus“, įmonės kodas 300709296, adresas: Erfurto g. 2-14, Vilnius įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais.


„Drąsos kelias“ politinės partijos narių dėmesiui!

Vadovaujantis „Drąsos kelias” politinės partijos įstatų 4 skyriaus 14 punktu, 2017 m. vasario 25 d. (šeštadienį) 11 val. šaukiamas „Drąsos kelias“ politinės partijos deleguotų narių suvažiavimas, kuris vyks viešbučio „BEST BALTIC Kaunas“  konferencijų salėje, adresu - Mickevičiaus g. 28, Kaunas LT-44311.

Suvažiavimas rengiamas remiantis „Drąsos kelias“ politinės partijos įstatų 8.3, 14, 15 punktais.

Suvažiavimo darbotvarkė:

„Drąsos kelias“ politinės partijos 2016 m. veiklos ataskaita;

„Drąsos kelias“ politinės partijos 2016 m. finansinė ataskaita;

Kiti klausimai.

„Drąsos kelias“ politinės partijos  Koordinacinė taryba.

Atgal