VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03 25. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265.


AB „Elfa“ ( įmonės kodas 121896242) akcininkų dėmesiui

2017 m. balandžio mėn. 25d. (antradienis) 11 val. bendrovės būstinėje Vytenio 50, Vilniuje šaukiamas  AB „Elfa“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

 Susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinis pranešimas už 2016  metus.

2. Metinės finansinės  atskaitomybės tvirtinimas.

3. Pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Susirinkimas šaukiamas valdybos nutarimu. Su dokumentais akcininkai gali susipažinti bendrovės būstinėje Vytenio 50, Vilniuje darbo dienomis 9-12 val. Informacija teikiama tel. (8 ~ 5) 233 15 31.


Informacija apie šinšilų auginimo Vaidatonių k., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav. atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas: Vaidas Vaitkaitis, Parko g. 34B, Ramučiai, 54464 Kauno r. sav., tel. 8 641 77572, el. p. vaidas.vaitkaitis@gmail.com.

2.PŪV pavadinimas: Šinšilų (iki 2500 vnt.) auginimas.

3.PŪV vieta: Kauno apskr., Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Vaidatonių k., Kranto g. 5.

4.Aplinkos apsaugos agentūra 2017-03-08 raštu Nr. (28.1)-A4-2474 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai – šinšilų (iki 2500 vnt.) auginimas – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galimaper 20 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo pas užsakovą (Parko g. 34B, Ramučiai., Kauno r. sav., tel. 8 641 77572, el. p. vaidas.vaitkaitis@gmail.com, I-V 9.00-16.00 val.).

6.Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. 8 706 62008, faks. 8 706 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt).

7.Su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 d. d. nuo šio skelbimo paskelbimo galima susipažinti tinklalapyje www.gamta.lt, Aplinkos apsaugos agentūroje (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 68086) arba pas užsakovą (Parko g. 34B, Ramučiai, Kauno r. sav., tel. 8 641 77572).


Informuojame, kad žemės sklypo kad.Nr.0101/0047:0405, esančioVilniaus m., Šiaurės g. 24, ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. balandžio 6 d. 11.00 val. Gretimo žemės sklypo kad.Nr.0101/0047:0420savininko Jono Savicko artimieji kviečiami atvykti į vietą arba kreiptis į matininkę VaivąIljinienę, Verkių g. 1-11, Vilnius, tel.862668142, el.p. vaivos.iv@gmail.com


UAB „Vilniaus hidroprojektas“ akcininkų dėmesiui!

Bendrovės valdybos nutarimu 2017 m. balandžio 25 d. 14 val. (registracija nuo 13.30 val.) bendrovės buveinėje, Kalvarijų g. 125, Vilnius, šaukiamas  eilinis visuotinis UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (įmonės kodas 121896961) akcininkų  susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.Bendrovės metinis pranešimas.

2.Bendrovės auditoriaus išvada.

3.2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4.2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

5.Audito įmonės paskyrimas ir apmokėjimo sąlygų patvirtinimas.

6.Einamieji klausimai.

Akcininkai, atvykę į susirinkimą turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Informacija tel. (8 5) 273 0319. Bendrovės direktorius G. Lukas.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ valdyba.


DĖL PARENGTO IR PATVIRTINTO EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO

Informuojame, kad 2017-01-24 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas). Nutarimas paskelbtas Teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt) ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Pažymėtina, kad 2017-01-26 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (planavimo organizatorius) žemės sklypų savininkus ir naudotojus raštu informavo apie Nutarimą, o valstybinėje ir vietinėje spaudoje informacija apie Nutarimą buvo paskelbta 2017-01-24 – 2017-01-28 laikotarpiu.

Susipažinti su patvirtintu Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiuoju planu (toliau – specialusis planas) galima Teritorijų planavimo dokumentų registro internetiniame tinklalapyje www.tpdr.lt (specialiojo plano registracijos Nr. T00079723) bei AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo (toliau – specialiojo plano rengėjas)internetiniame tinklalapyje www.publicity.lt.

Susipažinti su numatytomis specialiojo plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis galima specialiojo plano rengėjo internetiniame tinklalapyje (http://www.publicity.lt/43-informuojame-kad-lr-vyriausybe-patvirtino-europinio-standarto-gelezinkelio-linijos-kaunas-lietuvos-ir-latvijos-valstybiu-siena-specialuji-plana).

Susipažinti su aprašymu, kuriame trumpai nurodyta:

1)kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami specialiajame plane;

2)kaip priimant sprendimą atsižvelgta į vertinimo ataskaitoje pateiktą informaciją, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus;

3)kaip priimant sprendimą atsižvelgta į tarpvalstybinių konsultacijų rezultatus;

4)motyvai, kodėl atsižvelgiant į kitas svarstytas alternatyvas pasirinkta priimtoji koncepcijos alternatyva.

galima specialiojo plano rengėjo internetiniame tinklalapyje (http://www.publicity.lt/43-informuojame-kad-lr-vyriausybe-patvirtino-europinio-standarto-gelezinkelio-linijos-kaunas-lietuvos-ir-latvijos-valstybiu-siena-specialuji-plana).

Susipažinti su parengta specialiojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima specialiojo plano rengėjo internetiniame tinklalapyje (http://www.publicity.lt/39-spav-ivertinimo-pazyma).

Susipažinti su parengta specialiojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažyma galima specialiojo plano rengėjo internetiniame tinklalapyje (http://www.publicity.lt/19-spav-pazyma).


P R A N E Š I M A S

APIE UAB SVEIKATOS CENTRAS „Energetikas” EILINĮ VISUOTINĮ

AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

2017 m. kovo 22d.

Palanga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punktu, 24 straipsnio 1 dalimi, 26 punktu UAB sveikatos centro ,,Energetikas” (toliau – Bendrovė) 2016-12-14įstatų (kodas 152513731)6.8., 6.13. ir 9.1. punktų nuostatomis pranešame, kad Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 24 d. 8 val. 15 min. yra šaukiamas eilinis (metinis) Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks adresu: Kuršių takas 1, Palanga

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 8 val. 05 min.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2017 m. balandžio 24 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

2. Metinis pranešimas apie Bendrovės 2016 metų veiklą;

3. Bendrovės 2016 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas;

4. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas;

5. kiti einamieji klausimai.

UAB SC,,Energetikas“ Valdybos narė   Gintautė Matulevičiūtė


Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras (toliau LOSC) skelbia nekilnojamojo turto (patalpų) viešą nuomos konkursą. Konkurse bus nuomojamas LOSC valdomas nekilnojamasis turtas – patalpos administracinės paskirties pastate, adresu: Karaimų g. 73, Trakų m. Trakų sav., unikalus Nr. 7997-2000-4017, bendras patalpų plotas 936,18 kv. m. Nuomojamos patalpos išnuomojamos maitinimo paslaugoms teikti. Informacija konkurso dalyviams pateikiama Lietuvos olimpinio sporto centro internetinėje svetainėje adresu www.losc.lt skiltyje LOSC skelbimai.


Informacija apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Ekoinversta“, Kalnelio g. 16, Gindulių k., Klaipėdos r., mob.: (8 612) 32327, el. p.: vtp.direktorius@gmail.com. 2. PŪV pavadinimas: vienos vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija. 3. PŪV vieta: Šiaulių aps., Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Sablauskių k., sklypo kad. Nr. 3245/0006:123. 4. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA) 2017-03-16 raštu Nr. (28.6)-A4-2853 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8 46) 430 463. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos AAA, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 8-17 val., tel.: (8) 706 62 008. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, 8-17 val., tel.: (8 41) 596416 ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Ekoinversta“ (302471089), Kalnelio g. 16, Gindulių k., Klaipėdos r., mob.: (8 612) 32327, el. p.: vtp.direktorius@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija, Šiaulių aps., Akmenės r. sav., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Sablauskių k., sklypo kad. Nr. 3245/0006:123. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti vieną vėjo jėgainę, kurios galia iki 2 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Naujosios Akmenės kaimiškosiosseniūnijos administracinėse patalpose (L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-03-30 iki 2017-04-13; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-04-14 16 val. Naujosios Akmenės kaimiškosiosseniūnijos patalpose (L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 596 374, siauliai@nvsc.lt.


Informacija apie ŽŪB „Minija“ planuojamos ūkinės veiklos – galvijų auginimo ūkio veiklos išplėtimas – atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – ŽŪB „Minija“, Minijos g. 16, Daugėdų k., Rietavo sav., Tel. Nr. 8 (6`14) 25787

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – galvijų auginimo ūkio veiklos išplėtimas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Minijos g. 16, Daugėdų k., Rietavo sav.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. kovo 23 d. raštu Nr. (28.6)-A4-3127 priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – galvijų auginimo ūkio veiklos išplėtimui Minijos g. 16, Daugėdų k., Rietavo sav. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą – Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel.: 8 (41) 596415, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

6.Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, tel.: 8 (41) 596415, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais – Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel.: 8 (41) 596415; Mindaugo Čegio įmonės patalpose, Vaidoto g. 42C, Šiauliai, Tel. Nr. 8 (41) 545536, Mob. Tel. 8 (640) 71277, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.


Marijampolės teritorinė darbo birža (turto valdytoja ir aukciono rengėja) skelbia ilgalaikio materialiojo turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcione bus parduodama kompiuterinė ir organizacinė technika pagal sąrašą, kurį galima pažiūrėti Marijampolės teritorinės darbo biržos internetiniame tinklalapyje adresu www.ldb.lt/marijampole, skyriuje „Naujienos“.

Tiesioginisaukcionas vyks 2017 m. balandžio  19 d. 10.00 val., dalyvių registracija nuo 9.00 val. Marijampolės teritorinėje darbo biržoje adresu Valaičio g. 2, Marijampolė, 213 kabinete. Aukciono metu neparduotas turtas bus parduodamas kitame aukcione, kuris vyks tuo pačiu adresu, 2017 m. balandžio 25 d. 10.00 val. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2017 m. balandžio 10-12 dienomis 9.00 - 11.00 val. Marijampolės teritorinėje darbo biržoje  adresu: Valaičio g. 2, Marijampolė.

Informacijos teikimo apie parduodamą turtą kontaktiniai asmenys:  Ona Sejonienė, tel. (8 343) 92 199 ir Vitas Liegus, tel. (8 645) 30556. Apžiūros laiką būtina susiderinti iš anksto.

Aukcionas dalyviams ir žiūrovams nemokamas. Už aukcione nupirktą turtą privaloma atsiskaityti per tris darbo dienas po aukciono pabaigos, pinigus sumokant pavedimu į nurodytą sąskaitą.


Informuojame, kad Kazimirui Anusevičiui priklausantis žemės sklypas kadastrinis Nr. 4192/0100:0774, Dvarvietės g. 3, Veriškių k., Sužionių sen., Vilniaus r., Vilniaus apskr., ribos bus ženklinamos vietovėje š.m.balandžio 4 d. 18:00 val. Gretimo sklypo savininkus bei paveldėtojus, kurio kadastrinis  Nr. 4192/0100:0150 kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB“Geodeziniai matavimai“, Vytauto g. 19, Trakai arba Daudėliškio g.32, Vilnius: geodeziniai_matavimai@yahoo.com, tel.( 8 600) 26215.

 

Atgal