VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03 28. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informuojame jus, kad uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai“, buveinės adresas Savanorių pr.366, Kaunas, įmonės kodas 133194663 patalpose Savanorių pr.366, Kaune, trečiame aukšte įvyks uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai“, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filialo juridinių asmenų registre (toliau-„Bendrovė“), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau-Susirinkimas). Susirinkimas įvyks 2017 m. balandžio 28 d.15:00 val. Bendrovės patalpose, esančiose Savanorių pr.366, Kaune, konferencijų salėje.

Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė: 1.2016 m. metinis pranešimas. 2.Audito pranešimas. 3.Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 m. tvirtinimas. 4.Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. 5.Audito įmonės 2017 m. pasirinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 6.Kreditavimo sutarčių ir susitarimų su bankais pasirašymas, įkeičiant bendrovės turtą.

Bendrovės organas, inicijavęs Susirinkimo sušaukimą bei priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą : Bendrovės valdyba.

Akcininkai registruojami nuo 14:30 val. Atvykstant prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir išrašą iš asmens vertybinių popierių sąskaitos. Akcininkų įgaliotieji asmenys turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

Su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje nuo 2017 m. balandžio 18 d. LR AB Įstatyme numatyta tvarka.

Bendrovės generalinis direktorius Mantas Bikauskas.


AB „GRĄŽTAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI

AB „Grąžtai“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 28 d. 14 val. AB “Grąžtai” patalpose ( Naugarduko g. 102, kab.101, Vilnius) šaukiamas eilinis visuotinis AB „Grąžtai“ (įmonės kodas 120062124) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena yra 2017 m. balandžio 21 d. Akcininkų registracijos pradžia 13 val. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmens dokumentą.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

3. Bendrovės 2016 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

4. Bendrovės 2016 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

5. Bendrovės auditoriaus rinkimai bei auditoriaus atlyginimo nustatymas.

6. Kiti klausimai.               

Papildomą informaciją įgaliotas teikti Valdemaras Jacikas tel. (8-5) 2130515.

Generalinis direktorius Valdemaras Jacikas


Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Informuojame, kad UAB “Vilniaus autotransportas” (kodas 120057853, adresas Pakalniškių 9, Vilnius m.) valdybos sprendimu ir iniciatyva ,šaukiamas UAB “Vilniaus autotransportas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2017 m. balandžio 19 d. 8.00 val, adresu Pakalniškių 9, Vilnius.

Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik tie asmenys, susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nėra sudaroma.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Dėl 2016 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

2.Dėl 2016 m. valdybos ataskaitos tvirtinimo

3. Dėl 2016 pelno (nuostolio) paskirstymas

4. Dėl turto pardavimo, įkeitimo , įgaliojimų suteikimo ir kiti klausimai

Su visais dokumentais , susijusiais su susirinkimo darbotvarke , taip pat dokumentais , kurie turi būti pateikti susirinkimui, bei informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, galima susipažinti nuo 2017 balandžio 3 d., darbo dienomis nuo 7.00 val. Iki 15.30 val., adresu Pakalniškių 9 , Vilnius.

Valdyba


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau - UAB ARATC), (įm. k. 250135860), Vilniaus g. 31, Alytus, tel.: (8 315) 72842, el. p.: info@alytausratc.lt. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel./faks.: (8 46) 430469, el. p.: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: Druskininkų miesto žaliųjų organinių atliekų kompostavimo ir stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės ploto išplėtimas ir pajėgumų didinimas, Druskininkų sav., Gardino g. 100 ir 102, Druskininkai, sklypų kad. Nr. 1501/0008:319 ir 1501/0008:318. 4. Trumpas PŪV aprašymas: aikštelės paskirtis - surinkti tuos komunalinių atliekų srautus, kurie negali būti šalinami į komunalinių atliekų konteinerius ir kurių gyventojai neturi galimybės pristatyti į šių atliekų perdirbimo ar šalinimo vietas. Planuojamas Druskininkų miesto aikštelės ploto išplėtimas ir atliekų tvarkymo pajėgumo didinimas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama ir susipažinti su ja galima: 1) UAB ARATC Stambiųjų atliekų surinkimo aikštelės administracinėse patalpose (Gardino g. 102, Druskininkai) nuo 2017-03-30 iki 2017-04-14 imtinai, II-VI nuo 9 iki 18 val.; 2) UAB „Ekosistema“ administracinėse patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda) darbo dienomis nuo 2017-03-30 iki 2017-04-14; nuo 08 iki 16 val. 3) Santrauka skelbiama – http://www.ekosistema.lt/. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-04-15 10 val. UAB ARATC Stambiųjų atliekų surinkimo aikštelės administracinėse patalpose (Gardino g. 102, Druskininkai). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamentas, Savanorių g. 4, Alytus, tel.: (8 315) 51 182, el. p.: alytus@nvsc.lt.


Pranešimas apie esminį įvykį

2017 metų balandžio 26 dieną 12 valandą uždarosios akcinės bendrovės “Anykščių Vosinta” patalpose Sausalaukės kaime Svėdasų seniūnijoje Anykščių rajone įvyks UAB “Anykščių Vosinta” ataskaitinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. 2016 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

2. Kiti klausimai.


INFORMACIJA APIE UAB AUTODALIŲ CENTRAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMĄ – ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

AB „KAUNO ENERGIJA“, Raudondvario pl. 84, LT-47179, Kaunas. Tel.: +370 37 30 56 50, el.p. info@kaunoenergija.lt.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

AB „KAUNO ENERGIJA“ katilų pakeitimas Pergalės katilinėje Kaune.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Kauno apskritis, Kauno m. sav., Kaunas, Karo ligoninės g. 31.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. kovo 23 d. raštu Nr. (28.6)-A4-3130 priimta atrankos išvada, PŪV – AB „KAUNO ENERGIJA“ katilų pakeitimas Pergalės katilinėje Kaune – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

AB „KAUNO ENERGIJA“, Raudondvario pl. 84, Kaunas. Tel.: +370 37 30 56 50, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

6.Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, tel.: 8(315)56735, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos Kauno skyriuje, Rotušės a. 12, Kaunas, tel.: 8(37)302607; UAB „Ekoverslas“ biure, Partizanų g. 87A, Kaunas Tel. Nr. 8(37)314380, Mob. Tel. 8(686)33399, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Timbersija“, įm. k. 304065016, Ryto g. 13, Kulių k., LT-95405 Klaipėdos r. sav.,mob.: (8 600)  070 27, vytasbru@gmail.lt. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: planuojama veikla - medžio statybinių konstrukcijų gamyba ir montavimas; A. Baltrio g. 23, Letūkų k., Klaipėdos r. sav. 4. Trumpas PŪV aprašymas: Sunkvežimiais atvežti medienos ruošiniai bus iškraunami elektriniu autokrautuvu. Ruošiant medienos konstrukcijas numatoma medieną pjaustyti (trumpinti ruošinius, daryti įpjovas) ir impregnuoti. Dalių sujungimas bus vykdomas įpresuojant dygliuotas metalo plokšteles. Tolimesnėje perspektyvoje plečiant bendrovės veiklą planuojama vykdyti medienos šlifavimo, dažymo, lakavimo operacijas, o konstrukcijų dalis sujungti ir klijais.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Klaipėdos r. sav. Kretingalės seniūnijos administracinėse patalpose (Klaipėdos g. 12, Kretingalė, LT-96330 Klaipėdos r. sen.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-03-30 iki 2017-04-12 imtinai; I-IV: 08-12 ir 13-17 val. V: 8-12 ir 13-15. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-04-12, 17 val. Kretingalės seniūnijos patalpose (Klaipėdos g.12, Kretingalė, LT-96330, Klaipėdos r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; registruotu laišku - siųsti adresu A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, klaipeda@nvsc.lt.

 

Atgal