VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04 01. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


PRANEŠIMAS  DĖL EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

2017-03-15 Nr. 02-56/17

Klaipėda

UAB "KLAIPĖDOS" viešbutis (toliau - Bendrovė) buveinėje, adresu Naujojo Sodo g. 1, LT-92118 Klaipėda, konferencijų salėje, II aukšte, Bendrovės vadovo sprendimu 2017 m. balandžio 25 d. 10.00  val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB "KLAIPĖDOS" viešbučio akcininkų susirinkimas.

Akcininkai registruojami nuo 9.50 iki 10.00 val. Akcininkai, atvykę į susirinkimą, privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, akcininkų įgalioti asmenys privalo turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, akcijų balsavimo sutartį.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Audito įmonės rinkimas ir apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

2. 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

3. 2016 m. audito išvada.

4. 2016 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir 2016 m. audituotos konsoliduotos metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas.

5. 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 str. Jūs galite susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės buveinės patalpose, esančiose Naujojo Sodo g. 1, LT-92118 Klaipėda,  kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki  17.00 val.

Įgalioti asmenys gali teikti papildomą informaciją: Bendrovės generalinė direktorė Lina Poviliūnė


BUAB „Daltera“ (į.k. 303056021) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


INFORMACIJA APIE ŠVELNIAKAILIŲ ŽVĖRELIŲ(ŠINŠILŲ) VEISIMO IR

AUGINIMO ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas Lina Balčiūnaitė, Taikos g. 13, Pabiržės mstl., Biržų r., tel. +370 646 17392, el. p. linagele@yahoo.ie

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas „Švelniakailių žvėrelių(šinšilų) veisimas ir auginimas“.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta yra Pušų g. 12, Pabiržės k., Biržų r.

4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos sk. priimta 2017-03-09 d. atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-2517, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Linos Balčiūnaitės ūkyje Pušų g. 12, Pabiržės k., Biržų r.

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos sk. Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys, tel. 845514481, (8-17 val., terminas - 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išspausdinimo).

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos sk. Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys, tel. 845514481 ir planuojamos ūkinės veiklos rengėjo, UAB „Geodezijos linija“ patalpose Vilniaus g. 174A, Šiauliai, tel. +37060022380, e. p. info@geoline.lt (8-17 val., terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo).


INFORMACIJA APIE UAB AUTODALIŲ CENTRAS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMĄ – ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:

UAB „ECOSERVICE“, Gariūnų g. 71, Vilnius Tel.: +370 612 29 259, el.p. egle.laukaityte@ecoservice.lt

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

UAB „Ecoservice“ – ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PERKROVIMAS IR LAIKYMAS

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Tauragės apskritis, Tauragės m. sav., Tauragė, Laisvės g. 85B.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:

Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. kovo 27 d. raštu Nr. (28.3)-A4-3204 priimta atrankos išvada, PŪV – UAB „ECOSERVICE“ Antrinių žaliavų perkrovimas ir laikymas – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:

UAB „ECOSERVICE“, Gariūnų g. 71, Vilnius. Tel.: +370 612 29 259, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

6.Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:

Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. paštas: aaa@aaa.am.lt, tel.: 8(315)56735, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:

Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: 8(46)466466; UAB „Ecoservice“ biure, Gariūnų g. 71, Vilnius, Mob. Tel. 8(612)29259, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.


Šiaulių teritorinė darbo birža (turto valdytoja ir aukciono rengėja) skelbia  turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo viešąjį aukcioną. Aukcione bus parduodamas turtas pagal sąrašą, kurį galima pažiūrėti Šiaulių teritorinės darbo biržos internetiniame tinklalapyje adresu www.ldb.lt/TDB/Siauliai, skyriuje „Naujienos“.

Tiesioginisaukcionas vyks 2017 m. balandžio  19 d. 10.00 val., dalyvių registracija nuo 9.00 val. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje adresu Trakų 39 g., Šiauliai, 200 kabinete. Aukciono metu neparduotas turtas bus parduodamas kitame aukcione, kuris vyks tuo pačiu adresu, 2017 m. balandžio 24 d. 10.00 val. Parduodamą turtą galima apžiūrėti                          2017 m. balandžio 5-7 dienomis 9.00 - 11.00 val. ir 13.00 – 15.00 val.  šiais adresais: Šiaulių teritorinėje darbo biržoje, Trakų g. 39, Šiauliai (kontaktinis asmuo Vladas Bagdanavičius,   tel. 8 659 67411,  (8 41) 502 813); Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 152, Šiauliai (kontaktinis asmuo Kęstutis Sinickas, tel. 8 659 67414); Jaunimo darbo centro skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai (kontaktinis asmuo Jolanta Bagdonavičienė, tel.  (8 41) 526 284 ); Akmenės skyriuje, Taikos g. 1, Naujoji Akmenė (kontaktinis asmuo Algis Rudys, tel. 8 659 67334); Joniškio skyriuje, Livonijos g. 19A, Joniškis (kontaktinis asmuo Raimunda Eugenija Falkauskienė, tel. (8 426) 61 102, 8 659 67341); Radviliškio skyriuje, A.Povyliaus g. 2, Radviliškis (kontaktinis asmuo Stasys Kilbauskas, tel. (8 422) 54 542); Pakruojo skyriuje, Vytauto Didžiojo g. 94, Pakruojis (kontaktinis asmuo Stasė Laurušienė, tel. (8 421) 51730); Kelmės skyriuje, Žemaitės g. 24, Kelmė ((kontaktinis asmuo Sandra Svetkovskienė, tel. 8 659 81603).

Apžiūros laiką būtina susiderinti iš anksto.

Aukcionas dalyviams ir žiūrovams nemokamas. Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 eurai  nuo pradinės pardavimo kainos.

 Atsakingas asmuo už aukciono vykdymą – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Stasė Šidlauskaitė, tel.  (8 41) 502 813, el. paštas stase.sidlauskaite@ldb.lt.

 Už aukcione nupirktą turtą privaloma atsiskaityti per tris darbo dienas po aukciono pabaigos, pinigus už aukcione įsigytą turtą  pervedant į  Šiaulių teritorinės darbo biržos (įstaigos  kodas 191435440)  sąskaitą Nr.LT174010051002269211, AB DNB bankas, banko kodas 40100. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po atsiskaitymo.


AB "Bakteriniai preparatai" akcininkų dėmesiui !

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2017 m. balandžio 27 d. 11.00 val. šaukiamas visuotinis AB "Bakteriniai preparatai" (į.k.133385939, buveinė Taikos pr. 102, Kaunas) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Taikos pr. 102, Kaunas. Akcininkų registracija nuo 10.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada.

3. Bendrovės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

5. Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2017 m. balandžio 20 d.. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Visi akcininkai su sprendimų projektais, valdybos ir akcininkų paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie pateikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu gali susipažinti bendrovės buveinėje adresu Taikos pr. 102, Kaunas

Bendrovės vadovas


INFORMACIJA apie stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės (Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.) plėtros, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:UAB „Marex Boats“, Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., LT-53288 Kauno r. sav., tel. (8-37) 26 15 00, (8-69) 83 99 29, faks.: (8-37) 26 17 00, el. p. raima@marex.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės plėtra.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-03-24 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-3164 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - UAB „Marex Boats“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.ltir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt.


AB "Enermega"  akcininkų dėmesiui!

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2017 m. balandžio mėn. 19 d. 11.00 val. įvyksiančio eilinio visuotinio AB "Enermega" akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildoma nauju klausimu:

5. Dėl bendrovės turto pardavimo.

Generalinis direktorius.


Kauno apygardos teismas 2017-02-27 iškėlė bankroto bylą MB „MAG Kaunas“ į. k. 303043433, adresas: Pabūklų g. 14, Kaunas. Kreditorių finansiniai reikalavimai priimami iki 2017-04-19 adresu: UAB “Simpatija”, Svajonės g. 40-8, Klaipėda. Įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (2017-03-10) ir visus dokumentus per teismo nustatytą terminą. Vadovaujantis LR ĮBĮ 10 str. 7 d. 4 p. ir 11 str. 3 d. 13 p. pranešame, kad MB „MAG Kaunas“ sutarčių, kurių vykdymo terminas nepasibaigė, nevykdys. Informacija teikiama tel. 865354446, e. p. uab.simpatija@gmail.com.


INFORMACIJA apie UAB „Ekologistika“ panaudotų padangų perdirbimo veiklosgalutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

UAB „Ekologistika“, Pramonės g. 1, Alytus, tel. Nr. 8 676 00001.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Panaudotų padangų perdirbimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė).

Alytaus m. sav., Alytaus m., Pramonės g. 1.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

2016 m. gruodžio 16 d. Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (28.4)-A4-12711 priimta atrankos išvada – naudotų padangų perdirbimui Pramonės g. 1, Alytuje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas 2016-12-29 raštu Nr. 2.1-1212(22.8.7.1.11) paprašė persvarstyti atrankos išvadą dėl UAB „Ekologistika“ naudotų padangų perdirbimo Pramonės g. 1, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo (priimta Aplinkos apsaugos agentūros 2016-12-16 raštu Nr. (28.4)-A4-12711). Kadangi UAB „Ekologistika“ planuojamai ūkinei veiklai reikia nustatyti sanitarinės apsaugos zonos ribą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586“ Dėl sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) priedo 22.2 punktu (ne metalo ir atliekų perdirbimas, SAZ-500 m.). Artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolęs maždaug 0,28 km. atstumu. UAB „Ekologistika“ naudotų padangų perdirbimui Pramonės g. 1, Alytuje siūloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Pagal Taisyklių 6.1 p. UAB „Ekologistika“ SAZ ribų dydžiai būtų pagrindžiami poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją, PŪV nepažeis saugomų teritorijų reglamento, nesąlygos vertingų ar retų rūšių buveinių (ekosistemų) išnykimo ar pažeidimo.

2. Nuo padangų perdirbimo technologinės linijos oras pateks į filtrą, kuriame dulkės (žaliava) sugaudoma ir nusodinama. Planuojama naudoti filtrą, kurio išvalymo efektyvumas 95 proc.

3. Pagal pateiktą atliktų teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimą, kietųjų dalelių koncentracija aplinkos ore neviršija ribinių verčių. Į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracija neviršys LR AM/SM 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 (LR AM/SM 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 redakcija) patvirtintose Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normose ir LR AM/SM 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 (LR AM/SM 2007 m. birželio 11 d. įsakymo Nr.D1-329/V-469 redakcija) patvirtintame Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše nustatytų ribinių aplinkos oro užterštumo verčių.

4. Technologinio proceso metu, smulkinant padangas, susidarys nepavojingos atliekos – metalas, tekstilė. Pagal atrankai pateiktą informaciją ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius aktus.

5. Visa naudotų padangų perdirbimo veikla bus vykdoma pastate.

6. Padangų perdirbimo linijos keliamo triukšmo dydis bus apie 84 dBA. Įvertinus atitvaros (keramzito + betono, kurios storis 400 mm) garso izoliacijos rodiklį (53 dBA) padangų perdirbimo linijos keliamas triukšmas už pastato ribų bus 31 dBA. Triukšmo prie artimiausio namo, nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusio maždaug 280 m atstumu, nebus. Įrenginio skleidžiamas triukšmo lygis neviršys Lietuvos higienos normos HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių dydžių.

7. Naudotų padangų perdirbimo technologinio proceso metu vandens naudojimas nenumatomas, todėl PŪV metu gamybinės nuotekos nesusidarys. Buitiniams poreikiams planuojama naudoti centralizuotus vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos tinklus. Teritorijos, kurioje susidaro paviršinės nuotekos, veiklos vykdytojas neturi.

8. Veikla, pagal Alytaus miesto bendrąjį planą, planuojama pramoninėje teritorijoje.

9. Bus atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir nustatyta sanitarinės apsaugos zona.

7. Priimta galutinė atrankos išvada (data, rašto Nr.).

2017 m. vasario 8 d. Aplinkos apsaugos agentūros raštu Nr. (28.4)-A4-1388 priimta galutinė atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai - UAB “Ekologistika” naudotų padangų perdirbimui Pramonės g. 1, Alytuje neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo.

Atgal