VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.27. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


 Brangiai superkame Ž.Ū techniką ir transportą:traktorius, kombainus, plūgus, presus, priekabas, automobilius, mikroautobusus, sunkvežimus. Tel. Nr.862276760.


INFORMACIJA apiestatybinių ir komunalinių atliekų tvarkymo

Tinklų g. 4B, Panevėžio m. atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB "Šatruva", P. Puzino g. 9, Panevėžys, tel. (8 699) 69800, el. paštas: satruva@gmail.com

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - statybinių ir komunalinių atliekų tvarkymas

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Panevėžio apskritis, Panevėžio m., Tinklų g. 4B.

4. 2017-05-16 Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-5152: planuojamai ūkinei veiklai - statybinių ir komunalinių atliekų tvarkymui Tinklų g. 4B, Panevėžio m. - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susipažinti per 20 d.d. darbo dienomis nuo 8.00-17.00 val. UAB "Šatruva", P. Puzino g. 9, Panevėžio m., tel. (8 699) 69800.

6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo datos Aplinkos apsaugos agentūros Utenos ir Panevėžio skyriui Žvaigždžių g. 21 (33 kab.), Panevėžio m., tel. (8 45) 581431.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima 10 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo: Aplinkos apsaugos agentūros Utenos ir Panevėžio skyriuje Žvaigždžių g. 21 (33 kab.), Panevėžio m., tel. (8 45) 581431 ir MB „Aplinkosaugos sprendimai“ Parko g. 14A, D. Riešė, Vilniaus r., tel. (8 686) 41250, el. p. info@aplinkosaugossprendimai.lt


 Atliekame visus statybos darbus, vidaus apdaila. Staliaus darbai, smulkūs elektros ir santechnikos darbai.

Tel: 862714988.


INFORMACIJA

APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Kelveda“, Laukų g. 15, Kūlupėnų k., LT-97335 Kretingos r. sav., tel.: (8 460) 32097, mob.: (8 656) 67107, el. p.: alvetoskarjerai@gmail.com. 2. PŪV pavadinimas: Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimas, naujo ploto eksploatacija. 3. PŪV veiklos vieta: PŪV numatoma vykdyti žemės sklypuose (kad. Nr. 5601/0005:112 ir 5601/0005:260 Baublių k.v.), esančiame Nausodžio k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., Klaipėdos apskr. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-05-23 raštu Nr. (28.3)-A4-5377 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Kelveda“ PŪV - Prūdupio smėlio ir žvyro telkinio išplėtimas, naujo ploto eksploatacijai - poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.5. Išsamiau su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 900 - 1600 val.) UAB „Kelveda“, Laukų g. 15, Kūlupėnų k., LT-97335 Kretingos r. sav., tel.: (8 460) 32097, mob.: (8 656) 67107.6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 800 - 1700 val.) Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 800 - 1700 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriuje, Birutės g. 16, Klaipėda, tel.: (8 46) 466456, kont. asmuo - G. Jonauskaitė ir UAB „Ekosistema“ biure, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, kont. asmuo - J. Kaluzevičius.


 INFORMACIJA APIE priimtą sprendimą dėl Ylakių paukštyno pajėgumų didinimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Mažeikių rugelis“, Laižuvos g. 14, Mažeikiai, LT-89213 Mažeikių r. sav., tel./faksas: (8 443) 25 284. 2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 43 04 63. 3. PŪV pavadinimas: Ylakių paukštyno pajėgumų didinimas. 4. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Skuodo r. sav., Ylakių sen., Stripinių k., Spigino g. 3 ir 6, žemės sklypai (kad. Nr. 7516/0001:591 ir 7516/0001:21 Ylakių k.v.). 5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Numatoma padidinti šiuo metu eksploatuojamo Ylakių paukštyno projektinį pajėgumą nuo 126 138 iki 910 798 vietų dėsliosioms vištoms. Numatoma greta esamo paukštyno naujame žemės sklype pastatyti 5 naujas paukštides. Vištų auginimo metu susidaręs mėšlas tiesiai iš paukštidžių bus priduodamas mėšlą tvarkančioms įmonėms arba numatoma galimybė statyti mėšlidę jo laikinam saugojimui. 6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: Siekiant sumažinti iš paukštyno į aplinkos orą išsiskirsiančio amoniako ir kvapų kiekį ūkinės veiklos metu bus taikomi Geriausi prieinami gamybos būdai - mėšlo šalinimo konvejeriai ir intensyvus vėdinimas, pašarų su ribotų proteinų kiekiu naudojimas, pobiotinių preparatų naudojimas, kurie sumažina amoniako ir kitų, nemalonius kvapus turinčių, medžiagų išsiskyrimą. 7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: PAV ataskaitai ir planuojamos veiklos galimybėms pritarė: Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2017-04-14 raštu Nr. 2.3-1510(16.8.4.3.11); Skuodo raj.sav. administracija 2017-03-27 raštu Nr. (4.1.26)-R2-487; Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba PAV ataskaitos nagrinėti nepageidavo; Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys ataskaitos nagrinėti nepageidavo. 8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Pranešimas visuomenei apie parengtą PŪV PAV ataskaitą ir jos viešinimą buvo išspausdintas 2017-02-14 Skuodo krašto laikraštyje „Mūsų žodis“ ir respublikiniame dienraštyje „Lietuvos aidas“ bei 2017-02-14 patalpintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijos skelbimų lentoje, 2017-02-13 Skuodo rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje. Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2017-03-02 17.30 val. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Ylakių seniūnijoje. Visuomenė pasiūlymų PAV ataskaitai nepateikė. 9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:Aplinkos apsaugos agentūra 2017-05-23 priėmė sprendimą Nr.(28.1)-A4-5393, kad planuojama ūkinė veikla leistina pagal PAV ataskaitą. Sprendime nustatytos sąlygos:1. PŪV metu susidarantis mėšlas, gamybinės nuotekos gali būti atiduodami kitiems ūkio subjektams tik tuomet, jeigu minėtas subjektas turi galimybes ir teisę juos tinkamai tvarkyti. 2. Vykdant PŪV veikloje naudojamos cheminės medžiagos turėtų reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus, naudojamos pagal jų instrukcijas ir reikalavimus. 3. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą nepažeisti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 126 ir 127 punktuose nustatytų veiklų apribojimų vandens telkinių apsaugos juostose ir zonose - statiniai turi būti statomi ne arčiau kaip 50 m už pakrantės apsaugos juostos ribų, o nauja mėšlidė (B-II subaltematyvos atveju) - už vandens telkinio apsaugos zonos ribų. 4. Siekiant sumažinti galimą poveikį aplinkos orui ir visuomenės sveikatai dėl kvapų bei amoniako emisijų, veiklos vykdytojas privalo naudoti probiotinį preparatą SCD Odor AwayTM, ar kitus ne mažesnio efektyvumo amoniako sklidimą mažinančius preparatus. Siekiant įvertinti šios poveikio mažinimo priemonės efektyvumą, veiklos vykdytojas privalo per metus nuo PŪV įgyvendinimo šiltuoju metų laiku atlikti ūkio subjekto poveikio aplinkos oro kokybei monitoringą taršos amoniaku aspektu. Monitoringo metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už teisės aktuose nustatytus reikalavimus, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą. 5. PŪV užsakovas PA V ataskaitoje ir šiame sprendime numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti privalo įgyvendinti savo lėšomis. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:1. PŪV poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms. 2. PAV ataskaitos rengėjas pagal Visuomenės informavimo tvarkos aprašo reikalavimus tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. Visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių negauta. 3. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio vandeniui, aplinkos orui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, visuomenės sveikatai bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai. 4. Naudojant poveikį aplinkos orui mažinančias priemones oro teršalų koncentracijos neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, nustatytų žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai. 5. PŪV metu triukšmo lygis ties artimiausia gyvenamąja aplinka neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių nustatytų gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, remiantis Lietuvos higienos norma HN33:2011. 6. Naudojant poveikį aplinkai mažinančias priemones kvapo koncentracija už sklypo ribų neviršys didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės, nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010. 7. PŪV metu susi darančių atliekų tvarkymas atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 8. Numatyti nuotekų tvarkymo sprendiniai atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus. 10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94321 Klaipėdos m. sav.) darbo dienomis 8.00 – 17.00 val., kontaktinis asmuo UAB „Ekosistema“ aplinkos inžinierius A. Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63.


A.Žilinskio ir ko UAB ( įm.kodas 158102142, PVM kodas LT581021411, Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., tel. (8 447) 70120, el.p. info@zilinskis.com) įgyvendina Vietinių Užimtumo Iniciatyvų projektą ir skelbia konkursą mini ekskavatoriams ir traktoriams įsigyti, galimai iš skirtingų tiekėjų. Paraiškas dalyvauti konkurse prašome pateikti el.paštu toma.barauskaite@zilinskis.com. Dėl išsamesnių konkurso sąlygų galite kreiptis tel. 8 5 239 5513 iki 2017 m. birželio 8 d. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2017 m. birželio 12 d. 9 val. Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r.


UAB „VILANUS“, įmonės kodas 303192612, Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368,  skelbia konkursą Komercinio furgono ir krovininio N1 kategorijos automobilio pirkimui.  Norintys dalyvauti konkurse ir gauti pirkimo dokumentus bei techninę specifikaciją, turi pateikti atsiliepimus raštu - adresu UAB „VILANUS“,Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368, tel. +370 655 93688, el. p. info@vilanus.lt

Pasiūlymus tiekėjai privalo pateikti raštu, lietuvių kalba, iki 2017 m. birželio 12 d. 9.00 val. Vokai su gautais pasiūlymais bus atplėšiami 2017 m. birželio 12 d. 9.00 val. val. adresu UAB „VILANUS“, Rūgalių k. 4, Tauragės r. sav., LT-72368.


Kauno technologijos universiteto diplomas Nr. B 0019282 ir diplomo priedėlis Nr. 0012756, išduotas Ievai Butkutei, 2009 m. yra laikomas negaliojančiu.

Atgal