VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.15. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


INFORMACIJA APIE Elektronikos komponentų gamybOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:HELLA KGaA Hueck & Co, Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt, Vokietija, Michal Dorazil, +420 725 060285.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Elektronikos komponentų gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Kauno rajonas., Karmėlavos seniūnija, Sergeičikų I k. sklypų kadastriniai Nr. 523300111077, 523300070075, 523300070050, 523300110324, 523300110630, 523300070059, 523300070060.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-07-05 dieną LR AM Aplinkos apsaugos agentūra, Poveikio aplinkai vertinimo departamento, Kauno skyrius pateikė atrankos išvadą dėl elektronikos komponentų gamybos Kauno r., Sergeičikų k., poveikio aplinkai vertinimo Nr. (28.2)-A4-7061:

Planuojama ūkinė veikla elektronikos komponentų automobiliams gamyba yra Kauno rajone, Karmėlavos sen., Sergeičikų I kaime. Bendras sklypo plotas, kuriame planuojamas pastatyti gamybinis pastatas yra – 8,9 ha. Planuojama žemės sklypo naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo, naudojimo pobūdis gamybos objektų teritorijos), planuojamas užstatymas pastatais - 3,3 ha. Sklype numatoma statyti – vieną pastatą, kuris bus statomas 4 etapais. Pastatą sudaro keturi atskiri gamybiniai moduliai. Visi moduliai yra identiški ir skirti tai pačiai veiklai – automobilinės elektronikos komponentų gamybai.

PŪV teritorija nepatenka ir nesiriboja su „Natura 2000" tinklo teritorija. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Kauno LEZ-o teritorijoje, kuri skirta pramonės ir logistikos veiklai. LEZ-o teritorijoje išvystyta infrastruktūra -greta planuojamos ūkinės veiklos esančiose Aviacijos ir Oro gatvėse 2015 metais pakloti vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai. Vanduo buitinėms reikmėms ir gaisrų gesinimui bus naudojamas iš miesto vandentiekio. Oro parko gatvėje yra pakloti vandentiekio tinklai ir įrengti priešgaisriniai hidrantai. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto buitinių nuotekų tinklus. Aviacijos gatvėje yra pakloti nauji buitinių nuotekų tinklai. Paviršinės nuotekos bus išleidžiamos į miesto tinklus. Nuo stogų į Oro parko gatvėje paklotą naują kolektorių, nuo aikštelių į Aviacijos gatvėje paklotą naują kolektorių. Planuojamos ūkinės veiklos metu technologiniame procese vanduo nenaudojamas, gamybinės nuotekos nesusidarys. Į aplinkos orą bus išmetami teršalai iš gamtines dujas deginančių katilų, skirtų patalpų šildymui. Degimo produktai yra anglies oksidas ir azoto oksidai. Bendras maksimalus metinis teršalų kiekis yra 7,3 t/m. Atlikus teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimą, priėmus pačią nepalankiausią planuojamos ūkinės veiklos padėtį, t. y. kad išmetimai iš visų taršos šaltinių visą parą, visus metus yra maksimalūs, nustatyta , kad nei vieno teršalo koncentracija ribinių verčių aplinkos ore neviršija. Pagal pateiktą informaciją PŪV metu keliamas triukšmas neviršys ribinių triukšmo dydžių, reglamentuojamų Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje". Atliktas išsamus triukšmo modeliavimas parodė, jog planuojama ūkinė veikla, artimiausioms gyvenamosioms aplinkos triukšmo atžvilgiu neigiamos įtakos visiškai neturės. Triukšmo lygis aplinkoje <35 dB(A). Pagal pateiktą informaciją ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas, atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai - Elektronikos komponentų gamyba Kauno rajone, Karmėlavos sen., Sergeičikų I kaime - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridedant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentūrai), teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g.2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: informacija atrankai yra patalpinta svetainėje adresu: "http://gamta.lt/files/HH%20GE%20gamybos%20paskirties%20pastatas%20PAV%20atranka.pdf" arba kreiptis į UAB "Kita kryptis", raštu Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas, telefonu +37068226652, elektroniniu paštu: rimantas.grigauskas@gmail.com, kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 iki 17:00.

Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: pastabas ir pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriui, raštu: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas,tel.: +37037302607, elektroniniu laišku: donata.bliudziuviene@aaa.am.lt, per 20 darbo dienų nuo skelbimo paviešinimo dienos.

Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: priimta atrankos dėl PŪV išvada yra patalpinta svetainėje adresu: "http://gamta.lt/files/Atr.%20Elektronika.pdf", kreiptis dėl atrankos išvados ir atrankos dokumentų į Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyrių, raštu: Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas,tel.: +37037302607, elektroniniu laišku: donata.bliudziuviene@aaa.am.lt arba UAB „Kita kryptis“ raštu: Laisvės al. 11-2, LT-44238 Kaunas, telefonu +37068226652, elektroniniu laišku: rimantas.grigauskas@gmail.com, kiekvieną darbo dieną nuo 8:00 iki 17:00, terminas 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Regvėja“ (301817830), Gauraičių k. 14, Gaurės sen., LT-73110, Tauragės r. sav.mob.: 8 650 36442, el. p.: g.jurkonio@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių rekonstrukcija ir eksploatacija, Pagėgių sav., Pagėgių sen., Endriškių k., sklypų kad. Nr. 8847/0005:158, 8847/0005:159, 8847/0005:160, 8847/0005:161.4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama rekonstruoti 4 esamas vėjo jėgaines. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Pagėgių seniūnijos administracinėse patalpose (Vilniaus g. 46, Pagėgiai); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-07-17 iki 2017-07-31; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-08-01, 17 val. Pagėgių seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 46, Pagėgiai). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8.Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61 167, taurage@nvsc.lt .


Dingusius BUAB „Rexlita“ (įmonės kodas 302532389) įstatus laikyti negaliojančiais. Bankroto administratorius Gidas Burokas.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 4 vėjo jėgainių (Kad. Nr. 7713/0004:223, Kad. Nr. 7713/0004:224, Kad. Nr. 7713/0004:225, Kad. Nr. 7713/0004:226, Užkertenių k., Batakių sen., Tauragės r. sav.) rekonstrukcija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Elektros energijos gamyba ir perdavimas.

Veiklos organizatorius:UAB „Intuva“, įmonės kodas – 302343011, registruotos buveinės adresas: Pramonės g. 141, LT-1115 Vilnius/biuro adresas: J. Kazlausko g. 1, LT-08314 Vilnius, tel./faks. (8-5) 276 6991, mob. tel. (8-69) 83 30 69, el. p.: intuva@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimadarbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. liepos 17 d. iki 2017 m. liepos 31 d. Batakių seniūnijos administracinėse patalpose (Ateities g. 18, Batakiai, Batakių sen., Tauragės r. sav.) ir pas PVSV dokumentų rengėją, aukščiau nurodytu adresu bei interneto svetainėje www.infraplanas.lt..

Viešas susirinkimas įvyks2017 m. liepos 31 d. 17 val., Batakių kultūros namuose, adresu Ateities g. 18, Batakiai, Batakių sen., Tauragės r. sav.

Pasiūlymus raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


Bankroto administratoriaus MB „Likvidavimas“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais: UAB „Ridesta“, į. k. 303332847, buveinės adresas: Europos pr. 122, Kaunas; bei bankroto administratoriaus MB „Bankroto byla“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais:UAB „Tetcars“, į. k. 302825381, buveinės adresas: Pušaloto g. 139, Panevėžys; UAB „Tampa“, į. k. 135610516, buveinės adresas: Dusios g. 7, Kaunas; bei bankroto administratoriaus MB „Administratorė“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais: UAB „Technikos realizacijos centras“, į. k. 302073555, buveinės adresas: Vilniaus r. sav. Rudaminos k. Čekėnų g. 22; bei bankroto administratoriaus MB „Materialus“ šių administruojamų įmonių dingusius įstatus laikyti negaliojančiais:UAB „Saugos inžinerija“, į. k. 302575771, buveinės adresas: Liepyno g. 16, Vilnius.


Informacija apie galutinę atrankos išvadą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Ukrainiečių g. 57-102 Vilniaus, poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Dalersa“, Ukrainiečių g. 57-102 Vilnius, tel.: 8 699 53018, el.p.: uab.dalersa@gmail.com.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Ukrainiečių g. 57-102, Vilnius.

4.Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2017-04-27 priimta atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-4527 dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV).

5.Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (toliau NVSC) 2017-05-11 raštu Nr. 2.10-5723 (16.8.6.10.11) kreipėsi į Agentūrą dėl prašymo persvarstyti atrankos išvadą, kadangi Atrankos išvadoje nepateikta: 1. Pagrįsta informacija apie planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) ir su ja susijusio transporto keliamą triukšmą artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje (nenurodyti stacionarūs triukšmo šaltiniai, jų vietos, jų skleidžiamas triukšmas, nepateikta informacija apie planuojamas naudoti vėdinimo sistemas ir jų keliamą triukšmą ir kita), negali įvertinti planuojamų sprendinių atitikties Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, reikalavimams. 2. Informacija apie PŪV numatomą nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (toliau SAZ), vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 ,,Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 206 p. reikalavimu.

6.Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:6.1 Vilniaus miesto priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, NVSC Vilniaus departamentas pritarė dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 6.2 PAV dokumentų rengėjas pateikė papildomą informaciją į pastabas, dėl kurių PAV subjektas – NVSC Vilniaus departamentas pareikalavo persvarstyti atrankos išvadą. Nurodė, kad teisės aktų reglamentuojama SAZ zona – 50 metrų, bus nustatyta ir įregistruota, vadovaujantis SAZ zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 ,,Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais, taip pat apskaičiavo, kad PŪV skleidžiamas triukšmas neviršys reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių, numatant, kad į teritoriją gali atvykti iki 5 transporto priemonių, o apskaičiuotas jų skleidžiamas triukšmas sieks iki 42,8 dBA ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, kuri yra už 200 metrų. 6.3 PŪV teritorija į saugomas ir Natura 2000 teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. 6.4 Pastatas, kuriame bus vykdoma PŪV ir šalia pastato esanti aikštelė (iš visų pusių turinti sienas ir stogą) yra padengta kieta, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, danga. 6.5 Paviršinės nuotekos nuo pastatų ir aikštelės stogų per lietaus nuvedimo sistemą nutekės į gruntą. Atliekų tvarkymo veikloje vandens naudoti neplanuojama, gamybinių nuotekų nesusidarys. 6.6 Aplinka teršiama atliekomis nebus, nes atliekos bus identifikuojamos, rūšiuojamos, ženklinamos ir laikomos specialiai tam skirtose talpose ir konteineriuose bei atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. 6.7 Pagal atrankai pateiktą informaciją ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. 6.8 Oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių neplanuojama, personalo patalpai šildyti bus naudojama elektra. 6.9 Veikla bus vykdoma uždarose patalpose, kurių sienos yra gelžbetoninės (turi gerą garso izoliaciją), todėl sukeliamo triukšmo lygis artimiausiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje neviršys ribinių triukšmo dydžių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 6.10 Artimiausias gyvenamasis pastatas nuo PŪV vietos yra nutolęs apie 200 m į šiaurės rytus, kiti gyvenamieji namai nutolę apie 300–420 metrų atstumu šiaurės ir pietryčių kryptimis. Gyvenamosios teritorijos į PŪV SAZ nepatenka.

7.Priimta galutinė atrankos išvada:Planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Dalersa“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymui, PAV neprivalomas.


Informacija apie galutinę atrankos išvadą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, laidų ir kabelių apdorojimo Eišiškių pl. 76 C Vilnius, poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „LUCA“; Eišiškių pl. 76 C Vilnius, tel.: 8 618 05888, el. p.: autopartsluca@gmail.com.

2Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas, laidų ir kabelių apdorojimas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Eišiškių pl. 76 C Vilnius.

4.Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-04 priimta atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-4753 dėl UAB ,,LUCA“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau ENTP) ardymo, laidų ir kabelių apdorojimo planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV).

5.Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:Nacionalinio visuomenės sveikatos centras (toliau NVSC) 2017-05-11 raštu Nr. 2.10-5757 (16.8.6.10.11) kreipėsi į Agentūrą dėl prašymo persvarstyti atrankos išvadą, kadangi Atrankos išvadoje nepateikta informacija apie PŪV numatomą nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (toliau SAZ), vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojamų sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 ,,Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 206 p. reikalavimu.

6.Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:6.1 Vilniaus miesto priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, NVSC Vilniaus Departamentas pritarė dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 6.2 PAV dokumentų rengėjas pateikė papildomą informaciją į pastabą, dėl kurios PAV subjektas – NVSC Vilniaus departamentas pareikalavo persvarstyti atrankos išvadą. Nurodė, kad teisės aktų reglamentuojama SAZ bus nustatyta ir įregistruota, vadovaujantis SAZ ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 ,,Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais. 6.3 PAV teritorija į saugomas ir Natura 2000 teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja. 6.4 Pastatas, kuriame bus vykdoma PŪV ir šalia pastato esančios aikštelės, uždengtos stogais yra padengti kieta, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, danga. 6.5 Paviršinės nuotekos nuo pastatų ir aikštelės stogų per lietaus nuvedimo sistemą nutekės į gruntą. ENTP veikloje vandens naudoti neplanuojama, kabelių ir laidų smulkinimo ir atskyrimo įrenginys užpildomas vandeniu kibirais iš į pastatą atvesto vandentiekio, tačiau eksploatavimo metu naudojamas vanduo išgaruos, todėl gamybinių nuotekų nesusidarys. 6.6 Aplinka nebus teršiama atliekomis, kadangi atliekos bus identifikuojamos, rūšiuojamos, ženklinamos ir laikomos specialiai tam skirtose talpose ir konteineriuose bei atiduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. 6.7 Pagal atrankai pateiktą informaciją, ūkinės veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. 6.8 Oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių neplanuojama. 6.9 Veikla bus vykdoma uždarose patalpose, todėl sukeliamo triukšmo lygis artimiausiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje neviršys ribinių triukšmo dydžių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. 6.10 Artimiausias gyvenamasis pastatas nuo PŪV vietos nutolęs apie 800 m į pietryčius. Gyvenamosios teritorijos į PŪV SAZ nepatenka.

7.Priimta galutinė atrankos išvada:Planuojamai ūkinei veiklai – UAB „LUCA“ ENTP ardymui, laidų ir kabelių apdorojimui planuojamos ūkinės veiklos PAV neprivalomas.

 

 

Atgal