VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.22. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


SKELBIMAS teikti pasiūlymą LIFTO KEITIMO DARBAMS ATLIKTI

UAB “Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus Gelvonų g. 10 namo lifto keitimo darbams atlikti.Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt

Pasiūlymus pateikti iki 2017-08-08  13.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.

 


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Saulės vėjo energija“ (įm. k. 302499430), Pavenčių g. 6, K4-4, Mažeikiai., mob.: (8 620) 76046, el. p.: info@tavoenergija.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Šiaulių aps., Akmenės r. sav., Kruopių sen., Šapnagių k., sklypų kad. Nr. 3235/0006:220 ir 3235/0001:62. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki 4 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 1,5 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Kruopiųseniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai, LT-85213 Akmenės r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-07-27 iki 2017-08-10; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-08-11 16 val. Kruopiųseniūnijos patalpose (Vytauto Didžiojo g. 4, Kruopiai, LT-85213 Akmenės r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 596 374, siauliai@nvsc.lt.


 Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą – S. Petkevičiaus įmonės „PETKUS“ mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas Ežero g. 70, 72, Neprekštos k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamas ūkinės veiklos užsakovas – S. Petkevičiaus įmonė „PETKUS“, J. Janonio g. 18, Kaišiadorys, tel. (8 346) 67015; el. paštas: pspetkus@gmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: S. Petkevičiaus įmonės „PETKUS“ mėsinių viščiukų (broilerių) auginimas Ežero g. 70, 72, Neprekštos k., Palomenės sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-07-20 rašte Nr. (28.6)-A4-7520  priimta atrankos išvada - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, Kaunas, tel. (8 37) 311558, I-V 8-17   val. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.)  Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje, Rotušės a. 12, Kaunas ir UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, Kaunas, tel.: (8 37) 311558.


PATVIRTINTA

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro laikinosios turto nuomos komisijos 2017 m. liepos 18 d. protokolu Nr. 1

LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO GARAŽO PATALPŲ NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (toliau – LVJC), esantis Konstitucijos pr. 25, Vilniuje, įmonės kodas 190996278, viešojo konkurso būdu išnuomoja patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris – 1098-7019-0017, žyma plane – 1C3p, nuomojamų patalpų  indeksas – R-11), esantį Konstitucijos pr. 25, Vilniuje, kurių plotas – 72,51  kv.m. sandėliavimo veiklai vykdyti;

1.2.Turtas išnuomojamas 2 metams. Su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 8 metams.

1.3.Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3814; TAR, 2014-11-11, Nr. 16656).

1.4.Nuomojamų patalpų paskirtis – sandėliavimas.

1.5.Nuomojamos patalpos išnuomojamos nuo 2017 m. rugpjūčio 16 d.

1.6.Nuomojamų patalpų apžiūra vyks 2017 m. liepos 26 d. nuo 9.00 val. iki 10.00 val. adresu: Konstitucijos pr. 25, Vilniuje. Kontaktiniai telefonai pasiteiravimui – Personalo skyriaus vadovė Gabrielė Juonytė: (8 5) 272 2355, 8 620 63566, arba el. paštu centras@lvjc.lt.

1.7.Pradinis nuompinigių dydis – 239,28 eurai (du šimtai trisdešimt devyni eurai ir dvidešimt aštuoni centai) per mėnesį.

1.8.Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, už einamąjį mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 30 dienos pagal LVJC pateiktą sąskaitą.

1.9.Nuomininkui laiku nesumokėjus nuompinigių, skaičiuojami 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

1.10.Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, jų filialai, Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusios įmonės, organizacijos ir jų filialai Lietuvoje (toliau – konkurso dalyviai).

II. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS

2.1.Norintys dalyvauti konkurse konkurso dalyviai turi atitikti šiuos reikalavimus bei pateikti tai įrodančius dokumentus:

2.1.1.turi būti įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka;

2.1.2.turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (717,84 Eur) į LVJC sąskaitą LT73 7044 0600 0626 2074 (AB SEB bankas) banke ir pateikti patvirtintą pavedimo kopiją.

III. PARAIŠKŲPATEIKIMAS

3.1.Vokai su paraiškomis pateikiami nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. 8.00 val. iki 2017 m. rugpjūčio 3 d. 12.00 val. (išskyrus pietų pertrauką nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) tiesiogiai turto valdytojo įgaliotam atstovui Personalo skyriaus vadovei Gabrielei Juonytei (administracinės patalpos, cokolinis aukštas, 3 kabinetas, telefonas (8 5) 272 2355, el. p. centras@lvjc.lt adresu: Konstitucijos pr. 25, Vilniuje). Pavėluotai atneštas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

3.2.Paraiškos turi būti pateikiamos lietuvių kalba užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo paskelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta:

3.2.1. paraiška (Konkurso sąlygų 1 priedas), kurioje nurodoma konkurso dalyvio teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas

3.2.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3.2.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis (Konkurso sąlygų 1 priedas);

3.2.4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią viešo konkurso organizatorius  turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai (Konkurso sąlygų 1 priedas);

3.2.5. patvirtinimas, kad vykdydamas nuomos sutartį konkurso dalyvis užtikrins Konkurso sąlygų 2.2 punkte nustatytus reikalavimus (Konkurso sąlygų 1 priedas);

3.2.6. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą (Konkurso sąlygų 1 priedas).

3.3.Kartu su voku (bet ne voke) pateikiama banko kvito arba mokėjimo pavedimo, liudijančio įmokėtą 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydį, patvirtinta kopija.

3.1.Nuomotojo įgaliotas atstovas:

3.4.1. registruoja konkurso dalyvių registracijos pažymoje (toliau – registracijos pažyma);

3.4.2. išduoda konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą;

3.4.3. užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį.

IV. VOKŲ SU KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKOMIS ATPLĖŠIMAS, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS

4.1.Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis bus atplėšiami 2017 m. rugpjūčio 3 d.
13 val. 00 min. LVJC administracinėse patalpose, adresu: Konstitucijos pr. 25, Vilnius, posėdžių salėje, cokoliniame aukšte. Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

4.2.Konkursą laimi dalyvis, atitinkantis visus konkurso reikalavimus ir paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas registracijos pažymoje.

4.3.Pradinis konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius.

4.4.Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 5 darbo dienas po komisijos protokolo, kuriuo nustatomas viešo konkurso laimėtojas, pasirašymo grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą banke. Jei konkurso dalyvis, pripažintas viešo konkurso laimėtoju, per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo dienos nesudaro nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

4.5.Nuomotojas ir konkurso laimėtojas arba jo įgaliotas atstovas ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo konkurso komisijos protokolo pasirašymo dienos pasirašo nuomos sutartį. Ji sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir laikantis valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos pavyzdinės sutarties formos, pateiktos Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio  14 d. nutarimu Nr. 1524, 1 priede.

4.6.Jeigu konkurso laimėtojas arba jo atstovas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

4.7.Nuomotojas, pasirašęs nuomos sutartį, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nuomos sutarties įsigaliojimo perduoti konkurso laimėtojui arba jo atstovui nuomojamą turtą pagal Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio              14 d. nutarimu Nr. 1524, 2 priede pateiktą Valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą.

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro garažo patalpų viešo nuomos konkurso sąlygų 1 priedas

LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO GARAŽO PATALPŲ VIEŠO NUOMOS KONKURSO

PARAIŠKA

_______________

(Data)

___________________________

(Vieta)

Įmonės teisinė forma, pavadinimas/Fizinio asmens vardas pavardė

 

 

Adresas

 

Įmonės kodas/asmens kodas

 

Įmonės vadovo vardas, pavardė

 

Telefono numeris

 

Fakso numeris

 

El. pašto adresas

 

Banko pavadinimas

 

Nr. sąskaitos, į kurią turi būti grąžinamas pradinis įnašas

 

Šia paraiška pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

1)Lietuvos vaikų ir jaunimo centro garažo patalpų nuomos viešo konkurso sąlygose;

2)kituose nuomos dokumentuose.

Patvirtiname, kad vykdydami nuomos sutartį užtikrinsime visus konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus irsiūlome:

Eil. Nr.

Paslaugų pavadinimas

1 (vieno) mėnesio 72,51kv. metrų ploto patalpų nuomos kaina, Eur*

1.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro garažo patalpų nuoma

 

*Konkurso dalyvis turi nurodyti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro garažo patalpų nuomos kainą eurais. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

 

Nuomojamą turtą naudosiu _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                      (įrašyti kokiam tikslui bus naudojamas nuomojamas turtas)

 

Kartu su paraiška pateikiame šiuos dokumentus:

Eil.Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius

 

Konkurso dalyvio tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

 

 

Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija

 

 

Įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas asmuo

 

 

 

 

(Konkurso dalyvio, jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(Parašas) 

 

(Vardas ir pavardė) 

 

                 

 


SODININKŲ BENDRIJOS „ŽALIEJI EŽERAI“ NARIAMS

2017 m. rugpjūčio 8 d. 19 val įvyks SB „Žalieji ežerai“ narių pakartotinis visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Naujų narių priėmimas;

2.Valdybos  metinė ataskaita;

3.Revizijos komisijos išvada apie metinę bendrijos finansinę veiklą;

4.Metinės bendrijos finansinės – ūkinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;

5.Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos ir bendrijos bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano tvirtinimas;

6. Ūkiniai klausimai:

1) Gatvių apšvietimo projekto įgyvendinimas;

2) Naujo gręžinio teritorijos tvarkymas;

3) Vandens tiekimo nutraukimo bendrijai skolingiems asmenims klausimo svarstymas.

4) Kelių tvarkymo perspektyva;

5) Bendrijos narių pasiūlymų, prašymų, priskirtų nagrinėti susirinkimo kompetencijai svarstymas.

7. Bendrijos valdybos ir pirmininko rinkimai.

8. Revizijos komisijos rinkimai.

Susirinkimo vieta: 1-asis vandens bokštas (Balsių sodų 9-oji gatvė). Išsamesnę informaciją galima rasti interneto svetainėje http://zaliejiezerai.blogas.lt arba pas valdybos pirmininką (tel. 8 687 86677).

Bendrijos valdyba

 

Atgal