VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.25. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „LT Energija“ (304215238), Vėjo g. 5, Benaičiai, LT-97282 Kretingos r., mob.: (8 656) 36472, el. p.: LTenergija@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Kerkutviečių, Lumpėnų, Sodėnų ir Trakininkų k., sklypuose, kurių kad. Nr. 8832/0001:129, 8832/0001:168, 8832/0003:42, 8832/0003:71, 8832/0003:153, 8832/0004:84, 8832/0004:65, 8832/0004:139, 8832/0004:98, 8832/0003:90, 8832/0004:126 ir 8832/0004:141 bei Vilkyškių sen., Vilkyškiuose, sklypuose, kurių kad Nr. 8887/0002:183, 8887/0002:301, 8887/0002:476 ir 8887/0002:99. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki 19 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Lumpėnų seniūnijos patalpose (Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Pagėgių sav.); 2) Vilkyškių seniūnijos patalpose (Dvaro g. 1, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.); 3) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-08-01 iki 2017-08-16; 08-12 ir 13-16 val. 4) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-08-17 17 val. Lumpėnų seniūnijos patalpose (Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Pagėgių sav.) ir 18:30 val. Vilkyškių seniūnijos patalpose (Dvaro g. 1, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61 167, taurage@nvsc.lt.


 Informacija apie J. Druskienės planuojamos ūkinės veiklos galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas– J. Druskienė, Jasiuliškio g. 8, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav., Tel. Nr. +370 686 74984; 2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – kitos (fermų) paskirties pastato rekonstrukcija, galvijų bandos didinimas; 3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Jasiuliškio g. 8 Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.; 4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) 2017 m. gegužės 12 d. raštu Nr. (28.7)-A4-5037 priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas; 5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas (toliau – NVSC) 2017-05-24 raštu Nr. 2.10-6355 (16.8.6.10.11) kreipėsi į AAA prašydamas persvarstyti PAV atrankos išvadą, kadangi trūksta informacijos apie PŪV numatomą nustatyti sanitarinės apsaugos zoną (toliau – SAZ) ir nepateikta pagrįsta informacija apie PŪV ir su ja susijusia transporto srautų keliamą triukšmą artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje;6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: a) Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka; b) Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2017-06-20 raštu Nr. (25)18-12(8.200.25) ir NVSC 2017-07-17 raštu Nr. 2.10-8733 (16.8.6.10.11)  informavo, kad pritaria PAV atrankos išvadai, Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius ir Ukmergės r. sav. Ir visuomenės atstovai nepateikė prieštaravimų dėl neprivalomo atlikti PŪV PAV; c)PŪV veikla atitinka Ukmergės r. teritorijos bendrąjį planą; d) buitinės nuotekos kaupiamos buitinių nuotekų rezervuare ir asenizacine mašina periodiškai išvežamos į UAB „Ukmergės vandenys“ nuotekų tvarkymo įrenginius. Paviršinės nuotekos nuo galimai taršių teritorijų kartu su gamybinėmis nuotekomis kaupiamos srutų duobėse ir naudojamos laukams tręšti; e) srutų duobės eksploatuojamos leidžiant susiformuoti natūraliai biomasės plutai, taip sumažinant kvapų ir dujų sklidimą; f) susidariusios atliekos bus laikomos specialiose talpose, konteineriuose ir pagal poreikį priduodamos atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams, atliekų tvarkymas vykdomas pagal Atliekų tvarkymo taisykles; g) Atlikus AERMOD View programa aplinkos teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek įvertinus foninį užterštumą, PŪV teritorijoje ir už jos ribų, neviršys nustatytų ribinių verčių; h) Pagal atliktus skaičiavimus PŪV sukeliamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis visais paros periodais ir autotransporto sukeliamas triukšmo lygis neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų pagal HN 33:2011; i) PŪV organizatorius įsipareigoja atlikti PŪV poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, kurio metu bus nustatyta SAZ; j) Didžiausia suskaičiuota kvapo koncentracija yra 4,2 OUE/m3. Prognozuojama, kad kvapų koncentracija neviršys leidžiamos ribinės vertės – 8,0 OUE/m3. 7. Priimta galutinė atrankos išvada – Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. liepos 21 d. raštu Nr. (28.7)-A4-7558 priimta galutinė atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – kitos (fermų) paskirties pastato rekonstrukcija, galvijų bandos didinimas – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atgal