VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.19. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Valstybės sienos apsaugos tarnybOS prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

S K E L B I M A S

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) skelbia viešą pripažinto nereikalingu, netinkamu naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto pardavimo aukcioną. Sąrašą rasite internetiniu adresu: www.pasienis.lt (VSAT veikla - Viešieji pirkimai).

Aukcionas vyks 2017 m. rugsėjo 4 d. 10.00 val., adresu: Savanorių pr. 2, Vilnius.

Neįvykus aukcionui ar nepardavus viso turto, antrasis aukcionas vyks 2017 m. rugsėjo 5d. tuo pačiu laiku ir adresu.

Kontaktinis asmuo – Nijolė Juodelienė, el. p. Juodeliene.Nijole@vsat.vrm.lt, tel. (8 5) 271 7325 darbo dienomis nuo 9.00 iki 11.00 val.

Turto apžiūros laikas – 2017 m. rugpjūčio 22–24 d. nuo 10.00 iki 12.00 val.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma sumokant grynaisiais pinigais į tarnybos kasą iš karto arba per tris darbo dienas po aukciono pabaigos.

Aukciono dalyvio mokestis – 4 Eur, aukciono žiūrovo mokestis – 2 Eur. Mokama registracijos metu į tarnybos kasą.

Aukciono rengėjas už dalyvio įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.


Informacija apie parengtą UAB „Eigirdžių agrofirma“ planuojamos ūkinės veikos – intensyvaus kiaulių auginimo ūkio eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo programą

1. Užsakovo duomenys – UAB „Eigirdžių agrofirma“, Telšės g. 11, Eigirdžiai, LT-88126 Telšių r., Tel.: 8-444-41563, el. p.: uabeigirdziu.agrofirma@gmail.com. 2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo duomenys – UAB „Geomina“, Vaidoto g. 42C, LT-76137 Šiauliai, Tel./fax: 8-41-545536, el. p.: aplinka@geomina.lt . 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – intensyvaus kiaulių auginimo ūkio eksploatacija. 4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Telšių apskritis, Telšių r. savivaldybė, Degaičių sen., Eigirdžiai, Telšės g. 11. 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus – Telšių r. sav. administracija, Telšių r. visuomenės sveikatos centras, Telšių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyrius. Sprendimą priimanti institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. 6. Su PAV programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo Eigirdžių bendruomenės namuose, Gedimino g. 27, Eigirdžiai, tel.: 8-679-75236, PAV programa taip pat patalpinta dokumentų rengėjo svetainėje www.geomina.lt. 7. Pasiūlymai dėl PAV programos teikiami dokumentų rengėjui – Vaidoto g. 42C, LT-76137 Šiauliai, Tel.: 8-640-71277, el. p.: aplinka@geomina.lt , o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai – A. Juozapavičiaus g. 9, LT09311 Vilnius, el. p.: aaa@aaa.am.lt .


INFORMACIJA

APIE POŽEMINĖS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PO VIENYBĖS AIKŠTE, KAUNO MIESTE STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:Kauno miesto savivaldybės administracija, registruotos buveinės adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8-37) 422608, (8-800) 20000, faks. 8-37 425 452, el. p. info@kaunas.lt.

PŪV pavadinimas:Požeminės automobilių stovėjimo aikštelės po Vienybės aikšte Kauno mieste statyba ir eksploatacija.

PŪV vieta:Kauno miestas, Centro seniūnija, Naujamiestis, Vienybės aikštė.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-08-16 d. savo raštu Nr. (28.2)-A4-8445 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklągalima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienospas užsakovą: Kauno miesto savivaldybės administracija(kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstytiatrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažintisu atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt; A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.ltir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.


Informuojame, kad Mindaugui Gaigalui, nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo 7934/0002:0002, Grendavės k., Trakų r. ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. rugpjūčio 29 d. 14.10 val. Gretimo sklypo (Kad.Nr. 7934/0002:0475) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”Geodeziniai matavimai”, Daugėliškio g.32, Vilnius. Matavimus atliks matininkas O.Važnevičius, mob. 8 600 26215.


INFORMACIJA apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo

Vilniaus g. 5a, Lentvaris, Trakų r.  galutinę atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas– Darius Vitalis Pumpalavičius, Vilniaus g. 5a, Lentvaris, Trakų r.  tel. +370 609 57332, darius.dalys@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas– Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir apdorojimas

Planuojamos ūkinės veiklos vieta- Vilniaus apskritis,  Trakų r., Lentvario mstl., Vilniaus g. 5a

Persvarstoma atsakingos institucijos 2017-05-12 priimta atrankos išvadaNr. (28.7)-A4-4996: planuojamai ūkinei veiklai – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo veiklai Vilniaus g. 5a, Lentvaris, Trakų r. - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras 2017-05-24 raštu paprašė persvarstyti atrankos išvadą, nes trūksta informacijos apie planuojamai ūkinei veiklai (PŪV) numatomą nustatyti sanitarinę apsaugos zoną.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

PŪV nepatenka į saugomas ir Natura 2000teritorijas ir su jomis nesiriboja. Pagal Lentvario m. bendrąjį planą teritorija yra skirta gamybinei, komercinei, pramonės ir sandėliavimo veiklai. ENTP apdorojimas, pavojingų atliekų tvarkymas bus vykdomas uždaroje patalpoje. Aplinka atliekomis teršiama nebus, nes atliekos bus identifikuojamos, rūšiuojamos ir perduodamos šių atliekų tvarkytojams. Atliekų tvarkymas vyks pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Stacionarių oro taršos šaltinių nebus. Paviršinėms nuotekoms veikla įtakos neturės, nes bus vykdoma uždarose patalpose. Veiklos sukeliamas triukšmas neviršys HN33:2011 reglamentuojamų triukšmo lygių. PŪV užsakovas įsipareigojo nustatyti ir įrašyti sanitarinę apsaugos zoną iki ūkinės veiklos pradžios. Kiti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) subjektai nepateikė prieštaravimų dėl neprivalomo atlikti PAV.

2017-08-16 Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutinė atrankos išvada Nr.(28.7)-A4-8427: planuojamai ūkinei veiklai – Dariaus Vitalio Pumpalavičiaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo veiklai - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atgal