VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.14. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


 INFORMACIJA

apie biokuro vandens šildymo katilinės statybos Beržų g. 6B, Panevėžyje atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:UAB „Biokuro energija“, įmonės kodas 304456043, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, tel. (8-699) 88 57 10, el. p.: almantas.vinikas@gmail.com.

PŪV pavadinimas:Gamybos, pramonės paskirties pastato – biokuro vandens šildymo katilinės (galia 2×8 MW) Beržų g. 6B, Panevėžys statyba.

PŪV vieta:Beržų g. 6B, Panevėžys.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-10-06 d., savo raštu Nr. (28.5)-A4-10279 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklągalimaper 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - UAB „Biokuro energija“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstytiatrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažintisu atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.ltir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.


BUAB „Akrilo linija“ į. k. 302650430 laisvu pardavimu parduoda Citroen Jumper 2004 m. v. n. GHG085 už ne mažesnę kaip metalo laužo supirkimo kainą. Išsamesnė informacija teikiama pateikus prašymą el. p. uab.simpatija@gmail.com.


 INFORMACIJA APIE Viešą visuomenės supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB Zujų paukštynas, Zujų k., Ukmergės r. sav., mob.: (8 616) 51 755. 2. PŪV poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 43 04 63, tel./faksas: (8 46) 43 04 69. 3. PŪV pavadinimas: Zujų ir Leonpolio gamybinių padalinių pajėgumo didinimas. 4. PŪV vieta: žemės sklypai (kad. Nr. 8150/0004:276, 8150/0004:176, 8150/0004:32),esantys Zujų g. 3 ir 5, Zujų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. ir žemės sklypas (kad. Nr. 8130/0004:194), esantis Jonuškų g.14, Leonpolio k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. 5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: a) Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys; b) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas; c) Ukmergės rajono savivaldybės administracija; d) Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūra. 6. Su PŪV PAV ataskaita galima susipažinti: Darbo dienomis 800 - 1500 val. UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda), Deltuvos seniūnijos (Vytauto g. 30, Deltuvos mstl., Ukmergės r. sav.) ir Vidiškių seniūnijos (Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r. sav.) administracinėse patalpose nuo 2017-10-16 iki 2017-10-27 imtinai arba internetinėje svetainėje adresu http://www.ekosistema.lt. Kontaktinis tel.: (8 46) 43 04 63. 7. Viešas visuomenės supažindinimas su PŪV PAV ataskaita įvyks: 2017-10-28 dieną 1100 val. UAB Zujų paukštynas Leonpolio gamybinio padalinio administracinėse patalpose Jonuškų g.14, Leonpolio k., Ukmergės r. sav. bei 1400 val. Vidiškių seniūnijos administracinėse patalpose Ukmergės g. 23, Vidiškių mstl., Ukmergės r. sav. 8. Iki viešo susirinkimo pasiūlymus PŪV PAV ataskaitos klausimais galima teikti: PAV dokumentų rengėjui UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda) įteikiant asmeniškai, siunčiant registruotu laišku (siųsti adresu A. D. 661, Klaipėda-15, LT-94008), faksu (8 46) 43 04 69 arba elektroniniu paštu simona@ekosistema.lt. Pasiūlymų kopijos taip pat gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


Parduodama „Gamybinė bazė“ su elevatoriais, malūnu ir kt., esanti Radviliškyje. Išsamesnė informacija www.evarzytynes.lt, e-varžytynių Nr. 144714.

Nr.352


PRANEŠIMAS

dėlUAB „LT investicija“ irUAB „Valentis Capital“ reorganizavimo

Pranešame,kadyraparengtosUAB „LT investicija“(juridinio asmens kodas 301240535, buveinės adresas: Rugių g. 12-6, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, bendrovės įstatinis kapitalas yra visiškai apmokėtas ir sudaro 849 609,74 EUR (aštuonis šimtus keturiasdešimt devynis tūkstančius šešis šimtus devynis eurus 74 ct) irUAB „Valentis Capital“(juridinio asmens kodas300578523,buveinės adresas:Molėtų pl. 11, Vilnius,LietuvosRespublika, duomenys apie bendrovę saugomi ir tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, bendrovės įstatiniskapitalas yravisiškai apmokėtasirsudaro 6 452 288 EUR (šešis milijonus keturis šimtus penkiasdešimt du tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus) reorganizavimosąlygos.

Bendrovės reorganizuojamos prijungimo būdu: po reorganizavimo pasibaigsianti UAB „LT investicija" bus prijungta prie UAB „Valentis Capital“, kuri po reorganizavimo tęs vykdomąūkinę komercinęveiklą nauju pavadinimu UAB „Litnovia“ (t. y. UAB „Valentis Capital“ pavadinimas bus keičiamas į UAB „Litnovia“). UAB „Valentis Capital" pakeistų įstatųįregistravimoLietuvos Respublikos juridinių asmenų registredieną UAB „Valentis Capital" perims visą UAB „LT investicija" turtą, teises ir pareigas (įskaitant teises ir pareigas pagal sandorius) ir jie bus įtraukti įUAB „Valentis Capital"buhalterinę apskaitą. Po reorganizavimo veiksiančios bendrovės įstatinis kapitalas bus 5 686 527,68 EUR (penki milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dvidešimt septyni eurai ir šešiasdešimt aštuoni euro centai).

Su parengtomis UAB „LT investicija“ ir UAB „Valentis Capital“ reorganizavimo sąlygomis ir kitais reorganizavimui aktualiais dokumentais galima susipažinti atvykus įkiekvieną iš nurodytų bendrovių aukščiau nurodytaisadresaisdarbo dienomisnuo9val.iki 12val.


INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:

Virginijus Palionis, S.Dariaus ir S.Girėno g. 35-32, Gargždai, LT-96127 Klaipėdos r. sav.,
tel.: (8 620)  51 437, el. paštas: petras_man@hotmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas:

UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT94231 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46)  430 463, el. paštas: info@ekosistema.lt.

3. PŪV pavadinimas:

Ūkiniko sodybvietės įrengimas ir eksploatacija.

4. PŪV veiklos vieta:

PŪV numatoma vykdyti Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl., žemės sklype (kad. Nr. 5544/0004:280 Lėbartų k.v.).

5. PŪV aprašymas:

Ūkininkas Virginijus Palionis planuoja įsirengti ir eksploatuoti ūkininko sodybvietę. Sodybvietės įrengimo darbus planuojama pradėti 2017 m. IV ketvirtyje. Sodybvietės eksploatacijos laikas neribojamas. PŪV vietoje nenumatoma vykdyti jokių technologinių ir gamybinių procesų.

6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas:

Neigiamas poveikis aplinkos komponentams (orui, vandeniui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, socialinei-ekonominei aplinkai, visuomenės sveikatai) PŪV metu nenumatomas. PAV procedūrų metu nustatyta, kad neigiamas poveikis eksploatuojant sodybvietę galėtų būti tik paviršiniam vandeniui, nes PŪV metu susidarys buitinės nuotekos. PŪV vykdytojas planuoja taikyti prevencijos priemonę, skirtą išvengti paviršinių vandenų užteršimo buitinėmis nuotekomis - įrengti buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginį, iš kurio išvalytos nuotekos bus surenkamos į rezervuarą ir išvežamos į Dovilų miestelio ar kitos didesnės gyvenvietės nuotekų valyklą.

7. Pateiktos PAV subjektų išvados:

PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms pritarė: Pajūrio regioninio parko direkcija prie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 2017-07-11 raštu Nr. 6.4-168, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2017-07-05 raštu Nr. (5.1.42)-A5-3257, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras 2017-06-22 raštu Nr. 2.3-2415 (16.8.4.3.11). PAV subjektai Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys ir Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo atsisakė nagrinėti PAV ataskaitą derindami PAV programą.

8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:

Pranešimas visuomenei apie parengtą PŪV PAV ataskaitą ir jos viešinimą buvo išspausdintas 2017-05-06 Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“, 2017-05-09 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“, 2017-05-05 patalpintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dovilų seniūnijos skelbimų lentoje, 2017-05-08 patalpintas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, 2017-05-09 patalpintas UAB Ekosistema tinklapyje (http://www.ekosistema.lt/).

Viešas visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimas įvyko 2017 m. gegužės mėn. 25 d. 1700 val. Klaipėdos rajono savivaldybės Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose (Minijos g. 2, Dovilų mstl., Dovilų sen., LT-96222 Klaipėdos r. sav.). Iki viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimo, per jį ir po jo PAV dokumentų rengėjas iš suinteresuotos visuomenės pastabų ir/ar pasiūlymų dėl PAV ataskaitos negavo.

9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:

Aplinkos apsaugos agentūros 2017-10-11 raštu Nr. (28.3)-A4-10457 priimtas sprendimas: ūkininko sodybvietės įrengimas ir eksploatacija - leistina pagal parengtą PAV ataskaitą ir įvykdžius šio sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:

1. Teritorija, kurioje numatoma vykdyti PŪV, patenka į „Natura 2000“ saugomos teritorijos Minijos upės slėnis (LTKLAB005) ribas ir apie 92 m atstumu yra nutolusi nuo „Natura 2000“ saugomos teritorijos - Minijos upė (LTKLA0007). Pajūrio regioninio parko direkcija dalyvavo poveikio aplinkai vertinimo procese kaip PAV subjektas ir pateikė išvadą, kad pritaria PAV ataskaitai ir PŪV pasirinktoje teritorijoje.

2. Visi PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV PAV subjektai, vadovaudamiesi PAV įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms.

3. PAV ataskaitos rengėjas pagal Visuomenės informavimo tvarkos aprašo reikalavimus tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. Visuomenės pastabų ir pasiūlymų dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybių nepateikta.

4. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV pagal savo paskirtį (žemės ūkio (kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai)) atitiks Klaipėdos rajono savivaldybės teriotorijos bendrojo plano, Dovilų miestelio bendrojo plano, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano sprendinius.

5. Žemės sklypas, kuriame numatoma vykdyti PŪV, nepatenka į Dovilų miestelio teritorijos bendruoju planu patikslintas paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir zonas.

6. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, naudojant sprendimo 6 punkte nurodytas poveikį aplinkai mažinančias priemones ir vykdant sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas, PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

7. Pagal PAV ataskaitoje pateiktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus numatoma, kad aplinkos oro teršalų koncentracijos neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, nustatytų žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai, remiantis Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis, ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašu ir ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis.

8. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, PŪV teritorijoje nenaudojama ir nenumatoma naudoti stacionarių triukšmo šaltinių, kurie galėtų turėti įtakos triukšmo padidėjimui PŪV teritorijos gretimybėse esančių gyvenamųjų pastatų ir visuomenės paskirties pastatų aplinkoje ar gamtinėje aplinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad į PŪV teritoriją per dieną atvyks ir išvyks vidutiniškai po 2 lengvąsias transporto priemones, toks transporto eismas neturės žymesnės įtakos triukšmo padidėjimui aplinkoje, todėl nagrinėjamu atveju žymesni triukšmo lygio pokyčiai neprognozuojami ir neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai triukšmo aspektu nebus.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje:

Su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, LT-09311 Vilniaus m. sav., kont. tel.: (8 706) 62 008, faksas: (8 706) 62 000 arba el. paštu aaa@aaa.am.lt.


INFORMACIJA apie UAB „RE-NOTAS“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS „NETINKAMŲ NAUDOTI PADANGŲ MECHANINIO PERDIRBIMO (SMULKINIMO) IR PRODUKTŲ IŠ ELASTOMERŲ (GUMINIŲ KILIMŲ/LAKŠTŲ) GAMYBOS“ poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „RE-notas“, Vilkiškių k. 3, Salako sen., Zarasų r., tel. 869811671.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Netinkamų naudoti padangų mechaninio perdirbimo(smulkinimo)ir produktų iš elastomerų (guminių kilimų/lakštų) gamyba.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sabalunkų k. 11A ir 11B, Salako sen., Zarasų r.

4.Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai:Aplinkos apsaugos agentūra 2017-10-12 priėmė išvadą Nr. (28.5)-A4-10531, kad planuojamai ūkinei veiklaipoveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:  

UAB „RE-notas“, Vilkiškių k. 3, Salako sen., Zarasų r.,  tel. 869811671, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

6.Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą:Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706  62008, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7.Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Metalo g.11, Utena, 207 k.,  tel. 8 (389) 69369; Ekogarantas, MB,Plento g. 16, Kalnėnų k., Jonavos r., tel. 8 62014764, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Atgal