VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.09. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Paruodu įvairius visaverčius kombinuotus pašarus visiems naminiams paukščiams ir gyvūnams.

Taip pat žaliavas pašarų gamybai. Platus asortimentas,  pristatau į vietą!!!  Tel. +370 685 52885.


KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS TURTO NUOMOS KONKURSUI

Nuomotojas: BĮ Nacionalinis vėžio institutas (toliau – NVI), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, kodas 111959420.

Konkurso pavadinimas: NVI negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Santariškių g. 1C, Vilnius, magnetinio rezonanso tomografijos aparato įdiegimui ir diagnostikos paslaugoms teikti viešasis nuomos konkursas.

Trumpas aprašymas: NVI numato išnuomoti viešojo nuomos konkurso būdu negyvenamąsias patalpas, esančias pastate adresu Santariškių g. 1C, Vilnius (pastato unikalus numeris – 1097-9008-2058), magnetinio rezonanso tomografijos aparato įdiegimui ir diagnostikos paslaugoms, taikant magnetinio rezonanso tomografijos ištyrimo būdą, teikti. Bendras planuojamų išnuomoti patalpų plotas – 290,89 m2. Į bendrą planuojamų išnuomoti patalpų plotą yra įskaičiuotas 8,77 m2 laiptinės ir šachtų plotas, kurie šiuo metu yra pertvarkyti į naudoti tinkamą patalpą. Nuomos konkursas vykdomas ir nuomos sutartis pasirašoma vadovaujantis LR Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintu Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu.

Sutarties trukmė: 10 metų.

Pradinis nuompinigių dydis: 1745,34 Eur per mėnesį už 290,89 m2 (6 Eur per mėnesį už 1 m2) (neapmokestinama PVM).

Pradinis įnašaslygus paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (5236,02 Eur), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Patalpų apžiūra: Patalpas galima apžiūrėti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Valdą Jančiauską telefonu (8 5) 278 6725, el. p. valdas.janciauskas@nvi.lt.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: Paraišką ir visus reikalaujamus konkurso dokumentus užklijuotame voke dalyvis pateikia arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017-12-19 09.00 val. adresu: Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, į Dokumentų valdymo poskyrį, 231 kab., darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuoroda „Negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Santariškių g. 1C, Vilniuje, viešasis nuomos konkursas magnetinio rezonanso tomografijos aparato įdiegimui ir diagnostikos paslaugoms teikti“.

Komisijos posėdisnumatomas 2017-12-1909.30 val. Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, II aukštas, Tarybos salėje.

Informacija teikiama:kontaktinis asmuo Vilma Ivankevičiūtė, tel. (8 5) 278 6705, el. p. vilma.ivankeviciute@nvi.lt

Pastabos: visos patalpų nuomos konkurso sąlygos ir patalpų planas yra paskelbti Nacionalinio vėžio instituto internetiniame puslapyje www.nvi.lt.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „LT Energija“ (304215238), Vėjo g. 5, Benaičiai, LT-97282 Kretingos r., mob.: (8 656) 36472, el. p.: LTenergija@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Pagėgių sav., Pagėgių sen., Vėlaičių ir Vydutaičių k. (kad. Nr. 8824/0001:78, 8824/0002:212, 8824/0003:99, 8824/0002:69, 8824/0003:105, 8824/0003:86, 8824/0003:102 ir 8824/0003:101) bei Natkiškių sen., Kuturių ir Ropkojų k. (kad. Nr. 8834/0003:92, 8834/0003:178 ir 8834/0003:117). 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki 15 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3,4 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Natkiškių seniūnijos patalpose (Sodo g. 18, Natkiškių k., Pagėgių sav.); 2) Pagėgių seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 46, Pagėgiai); 3) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-12-12 iki 2017-12-27; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-12-28 17 val. Natkiškių seniūnijos patalpose (Sodo g. 18, Natkiškių k., Pagėgių sav.) ir 18 val. Pagėgių seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 46, Pagėgiai). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61 167, taurage@nvsc.lt.


Informacija apie UAB ,,Greitos dalys“ galutinę atrankos išvadą dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Sandėlių g. 36 Vilniaus, poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Greitos dalys“, Sandėlių g. 36 Vilnius, tel.: 8 645 55512, el.p.: info@greitosdalys.lt.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) ardymas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sandėlių g. 36, Vilnius.

4.Persvarstoma Aplinkos apsaugos agentūros 2017-09-11 priimta atrankos išvada Nr. (15.9)-A4-9256 dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). Planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas.

5.Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas (toliau – Vilniaus departamentas) 2017-09-25 raštu Nr. 2.10-11724 (16.8.6.10.11) kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą  (toliau – Agentūra) prašydamas persvarstyti PAV atrankos išvadą, kadangi nepateikta informacija apie planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) numatomą sanitarinės apsaugos zoną.

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Valdyba) 2017-09-20 raštu Nr. 3-26-1640 (10.1-26E) informavo Agentūrą, kad nepritaria priimtai atrankos išvadai ir prašo ją persvarstyti, kadangi informacijoje atrankai ,,<...> nenagrinėjamos gaisro kilimo tikimybės, neaprašomos, kokios gaisrų prevencijos priemonės yra ar bus įrengtos patalpose, kuriose vyks transporto ardymo darbai, neaišku, kaip ir kuo bus gesinimas pastatas kilus gaisrui – nenurodyti išoriniai vandens šaltiniai bei vidaus gesinimo priemonės“.

6.Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 9.1 Įvertinus PŪV vietą ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas. 9.2. Siekiant išvengti situacijų, o joms įvykus sušvelninti padarinius, veikla bus vykdoma vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija patvirtintomis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklėmis (Žin. 2005, Nr. 26-852; Žin. 2005), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimais (Žin. 2010, Nr. 146-7510), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai ,,Gaisrinė sauga“, nustatytais reikalavimais. 9.3. ENTP ardymo metu susidariusių atliekų laikymas, iškrovimas, pakrovimas bus vykdomas uždarose patalpose. 9.4. Susidariusios atliekos (pavojingos ir nepavojingos) bus perduodamos atliekų tvarkytojams. 9.5. PŪV metu vandens naudoti nenumatoma, todėl gamybinių nuotekų nesusidarys. Susidariusių buitinių nuotekų išvežimą užtikrins įmonė UAB ,,TOI-TOI Lietuva. PŪV bus vykdoma pastato-sandėlio (unikalus Nr. 7997-3017-4035:0001) dalyje, kurio plotas 840 m2, įrengtame su kieta, vandeniui nelaidžia ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui atsparia betono danga, todėl šalia pastato esanti teritorija nėra priskiriama galimai taršioms teritorijoms. Atsižvelgiant į tai, paviršinės nuotekos nebus papildomai valomos ir išleidžiamos į aplinką. 9.6. Pagrindinis triukšmo šaltinis yra atvykstantis ir išvykstantis autotransportas. Visa veikla bus vykdoma uždarose patalpose, triukšmo į aplinką nepateks, todėl foninio triukšmo lygio neįtakos. Artimiausia gyvenamoji teritorija nuo PŪV teritorijos yra nutolusi apie 650 m atstumu. Triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl PŪV neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ribinių verčių. 9.7. Įvertinus atvykstančio ir išvykstančio autotransporto priemonių srautą (per dieną į PŪV teritoriją ir iš jos gali atvykti bei išvykti tik apie 5 autotransporto priemonės) ir paskaičiuotą taršą iš mobilių taršos šaltinių eksploatuojamų įmonės teritorijoje (autokrautuvo, krovininio automobilio), daroma išvada, kad oro tarša dėl PŪV bus nereikšminga. 9.8. PŪV atitinka Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius. 9.9. Vilniaus departamentas 2017-11-09 raštu Nr. 2.10-14100 (16.8.6.10.11) ir Valdyba 2017-11-14 raštu Nr. 3-26-1960 (10.1-26) informavo Agentūrą, kad PŪV PAV neprivalomas. Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija nepasisakė už privalomą PŪV PAV. 9.10. PŪV teritorija nepatenka į požeminio vandens vandenvietės apsaugos zoną. 9.11. PŪV nustatoma normatyvinė 50 m sanitarinė apsaugos zona.

7.Priimta galutinė atrankos išvada: Planuojamai ūkinei veiklai – ENTP ardymas, PAV neprivalomas.


Informuojame, jog UAB „Venter“ (j. a. k. 134150716) iškelta bankroto byla ir visos su ja sudarytos sutartys nebus vykdomos ir yra laikomos pasibaigusiomis.

 

Atgal