VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.04. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


UAB „DUBINGIAI“ AKCININKAMS!

Informuojame jus, kad  uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai“, buveinės adresas Savanorių pr.366, Kaunas,  įmonės kodas 133194663 patalpose Savanorių pr.366, Kaune, trečiame aukšte įvyks uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai“, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filialo juridinių asmenų registre (toliau-„Bendrovė“), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau-Susirinkimas). Susirinkimas įvyks 2020 m. balandžio 30 d.14:00 val. Bendrovės patalpose, esančiose Savanorių pr. 366, Kaune, konferencijų salėje.

Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:

1.  2019 m. metinis pranešimas.

2.  Audito pranešimas.

3.  Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 m. tvirtinimas.

4.  Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

5.  Audito įmonės 2020 m. pasirinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

6.  Kreditavimo sutarčių ir susitarimų su bankais pasirašymas, įkeičiant bendrovės turtą.

7.  Bendrovės įstatų keitimas (visuotinis akcininkų susirinkimas skelbiamas Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje, kuriame skelbiami juridinių asmenų vieši pranešimai).

8.  Bendrovės valdybos rinkimas.

9.  Bendrovės reorganizacija (atskyrimo būdu).

10. Kiti einamieji klausimai.

Bendrovės organas, inicijavęs Susirinkimo sušaukimą bei priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą : Bendrovės valdyba.Akcininkai registruojami nuo 13:30 val. Atvykstant prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir išrašą iš asmens vertybinių popierių sąskaitos. Akcininkų įgaliotieji asmenys turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

Su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje nuo 2020 m. balandžio 17 d. LR AB Įstatyme numatyta tvarka.

Bendrovės generalinis direktorius  Mantas Bikauskas.


 Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ (įmonės kodas 159851059, buveinės adresas  Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) informuoja, jog yra šaukiamas eilinis visuotinis  akcininkų susirinkimas.

Šaukiamo eilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo data – 2020 m. balandžio 30 d. 15 val. Susirinkimo vieta – Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinės patalpos.

Šaukiamo eilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės 2019 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

2.Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

3.Bendrovės direktoriaus darbo užmokestis.

4.Bendrovės įstatų keitimas.

5.Bendrovės valdybos narių rinkimas.

Šaukiamo eilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo iniciatorius – bendrovės direktorius.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti eilinį visuotinį Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimą – bendrovės direktorius.

Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ nenumato galimybės susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų dėl kiekvieno Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimoprojektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, galima gauti Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinėse patalpose adresu  Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., nuo 2020 m. balandžio 14 d.


Parduodamos bendros Lietuvos - Rusijos įmonės UAB „VESTRA“ (į.k. 110471133) transporto priemonės. Dėl platesnės informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt

 

 


Parduodamas UAB S.K. paslaugos (į.k. 180248980) priklausantis turtas. Dėl informacijos kreiptis el.p. agneta@nemokumosprendimai.lt

 


Parduodamas Žemės ūkio bendrovei „Minaičiai“ (įmonės kodas 171292586, adresas Minaičių k., Radviliškio r.) priklausantys nekilnojamasis turtas. Papildoma informacija tel.: (+370 6) 8678088


P R A N E Š I M A S

APIE UAB SVEIKATOS CENTRAS „ENERGETIKAS” EILINĮ VISUOTINĮ

AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 23 straipsnio 1 dalimi,  24 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi ir 10 dalimi, pranešu,kad 2020 m. balandžio 27d. 8.00 val.valdybos iniciatyva yra šaukiamas eilinis UAB sveikatos centro ,,Energetikas” visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks adresu: Kuršių takas 1, Palanga

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 8 val. 00 min.

Susirinkimo dalyvių registracijos pabaiga: 8 val. 10 min.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2020 m. Balandžio 24 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra UAB sveikatos centro ,,Energetikas” akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

2. Bendrovės 2019 m. Metinis pranešimas;

3. Nepriklausomo auditoriaus išvada;

4. 2019 m. UAB SC Energetikas metinė finansinė atskaitomybė;

5. 2019 m. UAB SC Energetikas pelno paskirstymas;

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke,  galima susipažinti Bendrovėje, adresu Kuršių takas 1, Palanga, administracijos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. nuo 2020 m. balandžio 24 d.  

Bendrovė, atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris bus atsiųstas elektroniniu paštu akcininkui pageidaujant.


AB „Elfa“ ( įmonės kodas 121896242) akcininkų dėmesiui!

 2020 m. gegužės mėn. 05d. (antradienį) 11.00 val. bendrovės būstinėje Panerių g. 39, Vilniuje šaukiamas  AB „Elfa“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

 Susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinis pranešimas už 2019  metus.

2. Metinės finansinės  atskaitomybės tvirtinimas.

3. Pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Susirinkimas šaukiamas valdybos nutarimu. Su dokumentais akcininkai gali susipažinti bendrovės būstinėje Panerių g. 39, Vilniuje darbo dienomis 9-12 val.  Informacija teikiama tel. (8 ~ 5) 233 15 31.

Generalinė direktorė Elena Belyauskene


UAB „Vilniaus hidroprojektas“ akcininkų dėmesiui!

Bendrovės valdybos nutarimu 2020 m. balandžio 30 d. 14 val. (registracija nuo 13.30 val.) bendrovės buveinėje, Kalvarijų g. 129 - 402, Vilnius, šaukiamas  eilinis visuotinis UAB „Vilniaus hidroprojektas“ (įmonės kodas 121896961) akcininkų  susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1.2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

2.2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

3.Einamieji klausimai.

Informacija tel. (8 5) 273 0319. Bendrovės direktorius M. Zavarzinas.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ valdyba.


Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Informuojame, kad UAB “Vilniaus autotransportas” (kodas 120057853, adresas Pakalniškių 9, Vilnius m.) valdybos sprendimu ir iniciatyva ,šaukiamas UAB “Vilniaus autotransportas” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2020 m. balandžio 27 d. 8.00 val, adresu Pakalniškių 9, Vilnius.

Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik tie asmenys,susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Susirinkimo pirminko ir sekretoriaus rinkimai

2.Dėl 2019 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3.Dėl 2019 m. valdybos ataskaitos tvirtinimo

4.Dėl 2019 pelno (nuostolio) paskirstymas

5.Kiti klausimai

Bendrovė , atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo , Visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkus kviečia  dalyvauti užpildant ir iki susirinkimo bendrovei pateikiant bendruosius balsavimo biuletenius.

Bendruosius balsavimo biuletenius , siūlomų sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus , taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui , ir informaciją , susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu , akcininkai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais gali gauti adresu Pakalniškių 9 , Vilnius , suderinę laiką tel. 8-686 05245.

Valdyba


Pranešame, kad IĮ „Skirga“ (į.k. 303299913) steigimo dokumentai laikomi dingusiais ir negaliojančiais.


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav., Pagirių sen.,    Melekonių k. kadastrinius matavimus. Pagal patvirtintą NŽT įsakymą Nr.48VĮ-(14.48.2.)-1086, 2012m. balandžio mėn. 17d. Projektinis Nr.1028.  Prašome gretimo sklypo  Nr.4137/0200:1224 mirusios Onos Višniauskienės paveldėtojos    2020 m. balandžio 22 d. 10:00 val.atvykti prie bendros su kaimyninio sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Mindaugas.matininkas@gmail.com tel. +37067334710.


AB „GRĄŽTAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI

AB „Grąžtai“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m.  balandžio  30 d.  13 val.  AB “Grąžtai” buveinėje, adresu Naugarduko  g. 102, kab. 101, Vilniuje,  šaukiamas   eilinis   visuotinis   AB „Grąžtai“ (įmonės kodas 120062124) akcininkų    susirinkimas,   kurio apskaitos diena yra 2020 m. balandžio 25 d.. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

  Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Audito už 2019 metus išvados.

 2. Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

 3. Bendrovės 2019 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

 4. Bendrovės auditoriaus rinkimai bei auditoriaus atlyginimo nustatymas.

5. Kiti klausimai.

 Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, galima susipažinti

Bendrovės buveinėje nuo 2020 m. balandžio 20 d..    

Bendrovė, atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo, prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris bus atsiųstas elektroniniu paštu akcininkui pageidaujant.

Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiamas bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Naugarduko g. 102, LT-03160 Vilnius.

Papildomą informaciją įgaliotas teikti finansų ir ekonomikos direktorius Artūras Jacikas

tel. 868655314, el. p. info@graztai.lt.


 

Akcinės bendrovės “RAMETA” AKCININKŲ DĖMESIUI

AB “Rameta” Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 30 d. 15 val. Bendrovės salėje (Šiaulių g. 2, Radviliškis) šaukiamas eilinis visuotinis AB“RAMETA” (į.k. 171333481) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena 2020-04-23.

Susirinkimo darbotvarkė:

       1. AB “Rameta” 2019 m. metinis pranešimas.

       2. Audito už 2019 m.  išvados.

       3. 2019 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

       4. 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

       5. Auditoriaus rinkimai ir atlyginimo jam nustatymas.  

       6. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus (sekančiam susirinkimui) rinkimai.

Dėl papildomos informacijos, nutarimų projektų kreiptis į  AB “RAMETA” Direktorių Juozą Pečiukevičių tel. (8-422) 52440. Direktorius


 


Informacija apie priimtą sprendimą dėl Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio  II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:  UAB „Vilniaus karjerai“, Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius. Mob. tel.: 8 682 02898, el. p.: info@vilniauskarjerai.lt

2.Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Geologijos projektai“, Raudondvario pl. 168-211, Kaunas, Mob. tel.: 8 686 73763, el. p.: geologijosprojektai@gmail.com

3.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dallies (apie 95 ha) išteklių (gavyba) naudojimas.

4.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Trakų raj. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k.

5.Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: planuojamos ūkinės veiklos metu bus išgaunami gamtiniai ištekliai – smėlis ir žvyras ir iš jų gaminama įvairių frakcijų žvirgždo skalda ir žvirgždas.

6.riemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: sorbentų naudojimas avarijoms lokalizuoti ir neutralizuoti; transporto judėjimas teritorijoje pažymėtomis teritorijomis; rekultivacijos darbų pradžia nuo kaimyninių sklypų pusės, tinkamas rekultivacijos atlikimas, kur įmanoma karjero šlaitus atželdinti krūmais; dulkėtumo mažinimo priemonės; triukšmo poveikio darbuotojų sveikatai mažinimo priemonės; poveikio biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui sumažinimo priemonės; telkinio eksploatacija pagal patvirtintą telkinio išteklių naudojimo planą.

7.Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: 

*Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas ūkinės veiklos galimybėms pritarė 2019-11-29 raštu Nr. (10-11 14.3.3 E)2-57429.

*Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius PAV ataskaitai pritarė raštu 2019-10-15 Nr. (9.38.-V)2V-2526.

*Trakų rajono savivaldybės administracija PAV ataskaitai raštu 2020-01-06 Nr. AP3E-7 neprieštaravo.

*Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2019-04-12 elektroniniu raštu PAV programai pritarė ir informavo, kad PAV ataskaitos nagrinėti nepageidauja.

8.Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Trakų rajono savivaldybės tinklapyje 2019-08-02, savaitraštyje ,,Trakų žemė“ 2019-08-02, Trakų rajono savivaldybės skelbimų lentoje 2019-08-02, Trakų rajono savivaldybės Trakų sen. skelbimų lentoje 2019-08-02,  Trakų rajono savivaldybės Senųjų Trakų sen. skelbimų lentoje 2019-08-05, PŪV užsakovo UAB „Miškinių karjeras“ tinklapyje www.miskiniukarjeras.lt/naujienos. Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2019-09-04, 18.00 val., Senųjų Trakų seniūnijos patalpose. Iki viešo susirinkimo pradžios ir PAV proceso metu jokių pasiūlymų dėl PAV ataskaitos nebuvo gauta. Aplinkos apsaugos agentūra savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV ataskaitą paskelbė 2020-01-07. Per nustatytą terminą buvo gauta pasiūlymų dėl PAV ataskaitos iš suinteresuotos visuomenės.

9.Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: 2020-03-27 raštu Nr. (30.1)-A4E-2482priimtas sprendimas: planuojama ūkinė veikla – Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo) dalies (apie 95 ha) išteklių (gavyba) naudojimas – leistina. Sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio  2 punktu  ir  žemiau išdėstytais motyvais: 1. Planuojamos ūkinės veiklos sklypas nepatenka į Europinio tinklo „NATURA 2000“ bei kitas saugomas teritorijas, įvertinus PŪV poveikį, mastą ir vietos ypatumus poveikis saugomoms teritorijoms nenumatomas. 2. Teršalų koncentracijų aplinkos ore leistinos vertės nebus viršijamos. Esant planuojamoms išmetimų vertėms ir fiziniams aplinkos oro taršos šaltinių parametrams, nepalankiausiomis meteorologinėmis sąlygomis teršalų pažemio koncentracijos visais atvejais nei PŪV objekto teritorijos ribose, nei už jos ribų nesiekia ribinių verčių, o taršos šaltinių parametrai užtikrina pakankamą teršalų sklaidą apylinkėse. 3. Įvertinus triukšmo taršos šaltinių keliamą triukšmą, nustatyta, kad PŪV metu ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys didžiausios leidžiamos triukšmo ribinės vertės dienos (Ldiena) metu (55 dBA). HN33:2011 RV nebus viršijamos, dėl to reikšmingas poveikis aplinkai nenumatomas.

10.Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Išsamiau susipažinti su PAV ataskaitos išvada ir su PAV dokumentais galima: atsakingoje institucijoje - Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt,  pas dokumentų rengėją - UAB „Geologijos projektai“, Raudondvario pl. 168-211, Kaunas, tel. (8-686) 73763, el. p. geologijosprojektai@gmail.com ir PŪV užsakovą –UAB „Vilniaus karjerai“, Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius, tel.: 8 682 02898, el. p.: info@vilniauskarjerai.lt, http://www.miskiniukarjeras.lt/naujienos/


Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijojeLietuvos onkologų draugijos visuotinis narių susirinkimas iš 2020 m. balandžio 7 d. perkeliamas į 2020 m. birželio 11 d. (laikas, vieta ir darbotvarkė lieka ta pati.).

 

Atgal