VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Sportas

08 29. Lietuvos sporto klubas „Makabi“ 2016 metais galės švęsti savo šimtmetį

Vytautas Žeimantas

„Makabi” Vilniuje – nuo 1916 metų

Neseniai išėjusiose “Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje” ir “Lietuvos sporto enciklopedijoje” nutylima žinia, kad Vilniuje „Makabi“ klubas įsikūrė 1916 metais. Ji tik skliausteliuose (Vilniuje -1916) šmėkšteli periodinėje spaudoje kai kuriose Lietuvos „Makabi“ istoriją aprašančiuose straipsniuose. Daugiau apie tuomet Vilniuje veikusį „Makabi“ klubą lietuviškoje spaudoje nieko neradau. Tačiau ši labai lakoniška žinutė - “Vilniuje – 1916”, paskatino žurnalistinėms paieškoms, juolab, kad ji manęs labai nenustebino.

1916 metais Vilnius, kaip ir visas Lietuvos kraštas buvo kaizerinės Vokietijos okupuotas. Jei tuomet Vilniuje būtų Rusijos kariuomenė – žinia apie „Makabi“ sukūrimą nepatikėčiau. Carinė Rusija žydų atžvilgiu vykdė labai priešišką politiką, pro pirštus žiūrėjo į juodašimčių vykdomus žydų pogromus, kitaip varžė žydų gyvenimą, jų veiklą. O kaizerinėje Vokietijoje žydai turėjo pilnavertį gyvenimą. Vokietijoje įsikūrė viena iš pirmųjų pasaulyje „Makabi“ sąjungų. Ši aplinkybė galėjo paskatinti ir Vilniaus žydus susiburti į „Makabi“ klubą, o mane – žurnalistinėms paieškoms archyvuose, senųjų spaudinių skyriuose. Džiugu, kad jos buvo sėkmingos.

Jaunieji Vilniaus „Makabi“ gimnastai jau paskelbus Lietuvos nepriklausomybę. 1918 metų spalis

1916 metais Vilniuje ėjusiame laikraštyje „Homan“ (spalio 27 d. Nr. 74) randu įdomią informaciją, pavadinta vienu žodžiu – „Makabi“ . Pacituosiu ją visą: Pirmadienį, spalio 23 dieną įvyko žydų sporto ir gimnastikos draugijos „Makabi“ įkūrimas. Tai vyko Novaja gatvėje 5. Advokatas Š. Rozenbaum pasakė kalbą, kurioje pabrėžė gimnastikos svarbą ne tik augančio jaunimo sveikatai, bet ir visai tautai. Fizinis lavinimas – tai svarbiausias tautinio vystymosi pagrindas. Pranešėjas, pabrėžęs, kad Vakarų Europos šalys, ypač Vokietija, rūpinasi jaunimo fiziniu lavinimu, savo kalbą užbaigė palinkėdamas draugijai sėkmės jos veikloje.

Po šio pranešimo įvyko draugijos valdybos ir revizinės komisijos rinkimai. Į draugijos „Makabi“ valdybą buvo išrinkti Š. Rozenbaum, dr. Regiensburg, inž. Klebanov, panelė Epštejn, M. Mazo, M. Soloviej, Miešanski ir M. Glezer. Į revizinę komisiją buvo išrinkti Koton, Levin ir ponia Kac.”

Geri santykiai su lietuviais, Lietuvos valdžia

Laikai buvo neramūs, permainingi. Vilniuje 1918 metų vasario 16 d. buvo paskelbta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė. Lietuvos žydai palankiai sutiko šią naujieną. Lietuvos Taryboje veikė ir trys Lietuvos žydų atstovai – J. Vigodskis, N. Rachmilevičius ir Š. Rozenbaumas, tas pats advokatas Š. Rozenbaumas, kuris 1916 metais iniciavo Vilniuje „Makabi“ klubo sukūrimą. Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais plėtojo savo veiklą ir Vilniaus „Makabi“ klubas.

Lietuvos žydų bendruomenei aktyvinti veiklą skatino ir geri santykiai su lietuviais, su Lietuvos valdžia. Dėmesys žydų poreikiams buvo didelis. 1919 m. net įkuriama Žydų reikalų ministerija. Pirmasis jos ministras buvo filosofijos daktaras Mordechajus Soloveičikas.

Niujorko žydų laikraštis „Di Cait" 1920 m. gruodžio 20 d. paskelbė interviu su Vyriausiuoju Vilniaus rabinu Bėru Šapiro, kuris kalbėjo: „Politiniu atžvilgiu Lietuva yra gražiausia vieta, kurią žydai gali dabar rasti Europoje".

Vilniaus „Makabi“ slidininkai. 1930 metai

Tokios pat nuotaikos vyravo ir dienraštyje „Idišes Tageblat", kuris 1920 metų gruodžio 31 d. smulkiai aprašinėjo rabino B. Šapiro sutikimą Amerikoje. „Mes esame įpratę girdėti blogų žinių nuo savo brolių kitoj jūros pusėj (...) Atvyksta rabinas Šapiro ir atveža mums linksmų žinių. Lietuvoje žydams nieko netrūksta, jie turi visas teises lygiai su lietuviais ir užima didžiausias vyriausybės vietas. Žydų neapykanta ten nėra žinoma".

Lenkų okupuotame Vilniuje

Deja, 1920 metų pabaigoje Lenkijos kariuomenė okupavo Vilnių. Vilniaus „Makabi“ klubas patenka į Lenkijos jurisdikciją. 1920 m. birželio 4 d. draugija buvo užregistruota Lenkijos Respublikos Rytų žemių civilinės valdybos Vilniaus apygardos viršininko biure, o 1920 m. lapkričio 8 d. – Vidurio Lietuvos laikinosios valdymo komisijos vidaus reikalų departamente. 1934 m. vasario 14 d. – pakeisti draugijos įstatai. Draugija pavadinta „Žydų gimnastikos ir sporto draugija „Makabi“ Vilniuje“. Jos įstatai buvo užregistruoti Lenkijos Respublikos Vilniaus vaivadijos valdyboje 1934 vasario 14 dieną.

Draugija veikė Vilniaus krašte, nuo 1925 – Vilniaus vaivadijos teritorijoje. Jos būstinė buvo Vilniuje. 1922 m. draugija turėjo 350 narių, 1926 m. – 700, 1935 m. – 421, 1939 m. – 700 narių. Daugumą jų sudarė besimokantis jaunimas. Visuotiniai narių susirinkimai vyko kasmet. Juose buvo renkama draugijos Valdyba, Revizijos komisija ir Draugiškasis teismas. 1922- 1937 metais draugijos valdybos pirmininkas buvo Eliaš Globus, 1938 -1939 metais – David Kaplan-Kaplanovskij.

Draugijos lėšas sudarė nario mokesčiai nuo 30 grašių iki 2 zlotų per mėnesį. Turėdavo lėšų iš pelno, gautų per sporto šventes, už paskaitas, koncertus, šokių vakarus, iš gatvėse surinktų aukų. Nei Lenkijos valstybė, nei Vilniaus savivaldybė draugijai lėšų neskyrė.

Draugijos tikslas buvo rūpintis žydų fiziniu lavinimu. Draugija turėjo gimnastikos, futbolo, bokso, lengvosios atletikos, dviračių sporto, plaukimo, irklavimo, slydinėjimo, ledo ritulio, judrių sporto žaidimų ir turizmo sekcijas.

Vilniaus „Makabi“ turėjo savo stadioną, kur vyko sporto sekcijų komandų bei narių treniruotės ir varžybos, gimnastų pasirodymai, žydų orkestro koncertai. Sumokėje draugijai nedidelį mokestį, stadionu naudojosi ir neturtingi Vilniaus miesto sporto klubai. Žydų mokyklas lankantys vaikai ir Vilniaus miesto policininkai sportavo jame nemokamai.

Specialus leidinys, išleistas Vilniaus „Makabi“ dvidešimtmečio proga. Vilnius, 1936 metai

Draugija turėjo savo vandens stotį ir baseiną, kur rengė irkluotojų ir plaukikų varžybas. Draugija turėjo ir savo sporto salę. Joje kasdien vykdavo gimnastikos grupių treniruotės. Jas lankė vaikai nuo 10 metų amžiaus ir jaunimas. Jaunus gimnastus treniravo kvalifikuoti gimnastikos instruktoriai. Draugija juos ruošė specialiuose gimnastikos ir sporto instruktorių kursuose.

Propaguodama sveiką gyvenimo būdą, draugija rengė higienos ir fiziologijos paskaitas, leido vienkartinius leidinius, kuriose informuodavo apie „Makabi“ veiklą, kvietė vaikus ir jaunimą sportuoti.

Vilniaus „Makabi“ buvo Lenkų žydų gimnastikos ir sporto draugijų sąjungos“Makabi“ narė. Per ją dalyvaudavo tarptautinėse varžybose, siuntė savo sportininkus į makabiadas.

Vilniaus „Makabi“ vėl Lietuvoje

1939 metais spalyje Lietuvai atgavus Vilnių, miesto makabiečiai iš karto užmezgė artimus ryšius su Lietuvos „Makabi“, pradėjo dalyvauti įvairiose Lietuvos „Makabi“ klubo organizuojamose varžybose, kituose renginiuose. Lietuvos „Makabi“ varžybos pradėjo vykti ir Vilniuje.

1940 m. sausio 11 d. Vilniaus „Makabi“ klubas buvo oficialiai įrašytas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos draugijų registrą. Ministerijai tada vadovavo Kazys Skučas. Vilniaus krašto, kaip ir visos Lietuvos makabiečiams atsivėrė palankios galimybės toliau plėtoti savo veiklą.

Deja, netrukus Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą. Vidaus reikalų ministru tapo Mečislovas Gedvilas. Praėjus tik 15 dienų po paskyrimo, 1940 liepos 22 dieną vidaus ministras M. Gedvilas pasirašo įsakymą, kuriuo Lietuvos žydų sporto sąjunga „Makabi“ su visais jos skyriais buvo likviduota. Taip pat sovietai pasielgė ir su žydų mokyklomis, spauda, visuomeninėmis organizacijomis, muziejumi. Savos tautos kalba, raštas trukdė proletarinio internacionalizmo idėjoms, kurioms plisti tiko tik viena “didžioji” kalba.

1989 metais atkūrimas Lietuvos „Makabi“

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse Lietuvos žydai nutaria atgaivinti senas ir gražias „Makabi“ judėjimo tradicijas. 1989 m. sausio 8 d. Vilniuje įvyko atkuriamasis Lietuvos žydų sporto klubo "Makabi" susirinkimas. Klubo pirmininku buvo išrinktas Semionas Finkelšteinas. Buvo įsteigti skyriai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje.

Ir iš karto, tais pačiais metais Lietuvos "Makabi" dalyvavo XIII pasaulinėje Makabiadoje Tel Avive. Makabiadoje vėl, net po 54 metų, suplevėsavo Lietuvos trispalvė. Nuo to laiko Lietuvos „Makabi“ delegacijos dalyvauja visose pasaulinėse ir Europos makabiadose. 1992 m. lapkričio 15 d. Lietuvos žydų sporto klubas „Makabi" buvo priimtas į Europos "Makabi" konfederaciją, tuo pačiu ir į pasaulio "Makabi" asociaciją.

Pastaruoju metu "Makabi" kultivuoja futbolą, krepšinį, stalo tenisą, šachmatus, imtynes, plaukimą, badmintoną. Nuo klubo atkūrimo pradžios "Makabi" aktyviai dalyvauja Lietuvos žydų bendruomenės gyvenime, glaudžiai bendrauja su žydų nacionaline mokykla. Lietuvos "Makabi" yra Lietuvos asociacijos "Sportas visiems" narys nuo jos įkūrimo pradžios.

2016 metais Lietuvos makabiečiai galės drąsiai švęsti savo judėjimo šimtmetį.

Atgal